Difference between revisions of "מאגר:אנציקלופדיה הלכתית רפואית/ברכות ותפילות"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
######
לא ניתן לצפות בקוד המקור של הבדל בין שינויים זה, היות שאחת הגרסאות לא מאושרת. תוכל לצפות להלן בתוכן הגירסה שביקשת להציג, אם היא תימצא נקיה:
######

Contents

ברכות ותפלות[edit source]

הגדרת המושג[edit source]

הברכות והתפילות הנוגעות לחולה ולרופא מתחלקות למספר קבוצות: תפילות של בריאים כדי שלא יחלו; תפילות של חולים עצמם, או של אחרים על חולים כדי שיתרפאו; דיני ברכות על תרופות; ברכות הודאה של חולים לאחר שנתרפאו; תפילות של רופאים שיצליחו בשליחותם לרפא את החולים.

הרפואה האמיתית היא על פי בקשת רחמים, שכן הקב"ה הוא הרופא האמיתי, אלא שאין האדם זוכה לכך, ולכן צריך לעשות רפואה על פי טבע העולם, והוא יתברך הסכים על זה ונתן הרפואה על ידי טבע הרפואות [1], ובקשת הרפואה קרויה תפילה [2]. ואף על פי שהייסורים באים והולכים בגזרת הקב"ה, מועילה התפילה להקדים הרפואה, שאין הגזרה קובעת עד מתי יהיו הייסורים אלא בלא תפילה [3], וגדולה תפילה שבזכותה ישראל ניצולים מן הייסורים [4]. היינו, לפי אמונתנו יש צורך בשילוב של תפילות וברכות עם רפואה טבעית מקובלת, מתוך אמונה שהרפואה הסופית והאמיתית היא בידי בורא עולם, ואין הרפואה הטבעית והרופאים אלא שלוחים של מקום [5].

בערך זה יידונו ענייני ברכות ותפילות הקשורות ישירות לחולה ולרופא. ענייני תפילות וברכות כלליות, שדינם משתנה בחולה וברופא[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – חולה, רופא

שבועות הרופאים[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – רופא

תפילות של חולים, או תפילות בעבור חולים ובריאים, במקרא ובחז"ל[edit source]

תפילות במקרא[edit source]

תפילת אברהם על אבימלך "ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך" [6]; תפילת יצחק ורבקה "ויעתר יצחק לה" לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו ה' [7]; תפילת משה על מרים "א-ל נא רפא נא לה" [8]; תפילת חנה "והיא מרת נפש ותתפלל על ה" ובכה תבכה' [9]; תפילות דוד המלך "רפאני ה" כי נבהלו עצמי'; "ה" אלקי שועתי אליך ותרפאני' [10]; תפילת אליהו בהחייאת בן הצרפתית "ויקרא אל ה" ויאמר וגו' [11]; תפילת אלישע בהחייאת בן השונמית "ויתפלל אל ה" וגו' [12]; תפילת חזקיה המלך ותשובת ה' "שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך" [13]; תפילת ירמיהו "רפאני ה" וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה' [14].

תפילות בחז"ל[edit source]

לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר [15]; חכמים תיקנו לומר בברכת "המפיל" "ותצילנו מפגע רע ומחלאים רעים" [16]; בוידוי של יום-הכיפורים תיקנו לומר "ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורים וחלאים רעים" [17]; תפילה שלימה של חולה מועילה שייענה [18]; כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה [19]; יפה תפילת החולה עצמו מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל [20]; מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מבקש עליו רחמים בברכת חולים [21]; צריך אדם להתפלל על זקנתו, שתהא עיניו רואות ופיו אוכל ורגליו מהלכות [22]; כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים [23]; מחז"ל היו שהתפללו על חולים וידעו אם חי או מת, לפי שגירות התפילה [24]; תפילה מועילה להחיות חולים ולרפאותם [25]; כוח התפילה גדול מאד, אפילו לשנות הטבע [26].

ברכת רפאנו[edit source]

מקומה בשמונה עשרה[edit source]

ברכת הרפואה, הנקראת גם ברכת החולים [27], היא הברכה השמינית בשמונה-עשרה, ומספר טעמים נאמרו על סדר זה:

מה ראו לומר רפואה בשמינית, אמר רבי אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה בשמינית [28]; על פי סדר הפסוקים בנביא הושע[edit source]

"ארפא משובתם", כנגד רפאנו [29]; על פי סדר תפילת חנה _ "מקים מעפר דל", כנגד רופא חולי עמו ישראל [30].

גירסאות[edit source]

מצינו הרבה גירסאות לנוסח ברכת רפאנו, כי לא תמצא מקום בעולם שאומר שמונה עשרה עניין אחד תיבה בתיבה, אלא יש מוסיפים תיבות ויש גורעים [31].

יש שמנו התיבות שבכל ברכה בשמונה עשרה, וקבעו שברכת רפאנו תיבותיה כ"ז, כנגד כ"ז פסוקים שבפרשת מילה [32]; וכ"ז תיבות בפסוק "ויאמר אם שמע תשמע וגו" [33], שבזכות התורה והמצוה באה הרפואה; וכ"ז אותיות בפסוק "כי חיים הם למוצאיהם וגו" [34]; ויש שדחו מכל וכל קביעת מנין תיבות קבוע, כי שינויי הגירסאות מרובים מאד, ואם כן המנין הזה אינו מועיל אלא למי שעשאהו לא לזולתו, ולמה נטריח על הסופרים לכותבו [35].

יש שניסחו את הברכה בקיצור נמרץ: רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה, ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל [36]. אכן, רובם ככולם גורסים נוסח ארוך יותר [37], אך גם בו רבו הגירסאות:[edit source]

רפאנו ה' {אלקינו} [38] ונרפא [39], הושיענו ונושעה [40], {כי תהלתנו אתה} [41],[edit source]

{והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו} [42] או {העלה רפואה שלמה לכל תחלואינו} [43] או {העלה רפואה שלמה לכל מכותינו ולכל תחלואינו} [44] או {העלה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו} [45] או {העלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו} [46] או {והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי נפשנו רוחנו ונשמתנו} [47],

כי א-ל {מלך} [48] {רופא רחמן אתה} [49], או {רופא ורחמן אתה} [50], או {רופא רחמן ונאמן אתה} [51], או {רופא נאמן ורחמן אתה} [52],[edit source]

ברוך אתה ה', רופא חולי [53] עמו ישראל [54].

טעות[edit source]

טעה וחתם בברכת רפאנו "רופא כל בשר", לא יצא, ומכל מקום אם חזר ואמר תוך-כדי-דבור "רופא חולי עמו ישראל _ יצא [55] טו; ".

כוונה[edit source]

יכווין לבקש מה' שירפא אותנו בגוף ובנפש, כדי שנהיה בריאים לעבודתו [56].

תפילות עבור חולה[edit source]

בתפילת רפאנו[edit source]

אם יש חולה בביתו או בעיר, יתפלל עליו בתפילת שמונה עשרה, אפילו לא בקשו ממנו, ויתפלל קודם על חולה אחר, ואחר כך על החולה שלו, והוא נענה תחילה [57]. ודווקא אם היה לו חולה, מבקש עליו רחמים, אבל אינו רשאי לבקש רחמים בברכה מאמצעיות על העתיד שלא יחלה, מה שאין כן בברכת "שומע תפילה", אפילו על העתיד רשאי לבקש [58].

כשמתפלל על חולה בתוך תפילת שמונה עשרה אומר: "יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לחולה [פב"פ] בתוך שאר חולי ישראל" [59], או "רפא נא [פב"פ] רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל" [60]. ונוהגים להזכיר את שם האם ולא שם האב, היינו פלוני או פלונית בן/בת אלמונית, שכן כאשר מבקשים רחמים צריך לדייק מאד, ויש יותר וודאות באם מאשר באב, וכן משום שרחמי האם מרובים מרחמי האב [61].

אם לא ידוע מצבו של החולה[edit source]

יש מי שכתב לשנות הנוסח ולומר, "אם עדין הוא חולה, ה' ישלח לו רפואה שלמה" [62]; ויש מי שאומר, שלא יזכיר שום תנאי בתפילה [63].

יש אומרים, שיגיד נוסח התפילה לחולה בתוך ברכת רפאנו [64], ואפילו על חולה שאינו ממשפחתו או מקרוביו, ובתנאי שמזכיר חולה מסויים בפירוש, ובתנאי שיש לו קשר כלשהו אל החולה ומרגיש בצערו [65]; יש אומרים, שיכווין במחשבתו על החולה בברכת רפאנו, ויתפלל עליו בפירוש בברכת שומע תפילה [66]; ויש מי שהבדיל, שאם החולה הוא מבני ביתו, או שהוא תלמיד חכם, יבקש עליו בברכת רפאנו; ואם אינו מבני ביתו, יבקש עליו בשומע תפילה [67].

חולה אסור לו להתפלל ולחתום בשם את נוסח ברכת רפאנו בנפרד, בלא יתר חלקי השמונה עשרה, וכן אסור לאדם להתפלל עבור חולה בנוסח ברכת רפאנו וחתימתה בשם, ללא יתר ברכות שמונה עשרה [68].

בקריאת התורה[edit source]

נוהגים לומר תפילה מיוחדת לשלום החולה בעת הקריאה בתורה בנוסח כזה: "מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה הוא ירפא [ובשבת _ יברך] [69] את החולה [70] (פלוני בן פלונית [71]) בעבור (שפלוני בן פלוני) נדר מתנה בעבורו, בשכר זה הקב"ה ימלא רחמים עליו להחלימו ולרפאותו ולהחזיקו ולהחיותו, וישלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמים [72] לרמ"ח איבריו [73] ושס"ה גידיו [ובאשה ישמיט "לרמ"ח איבריה ושס"ה גידיה" ויאמר "לכל איבריה ולכל גידיה"] [74] בתוך שאר חולי ישראל [75] רפואת הנפש ורפואת הגוף [ובשבת מוסיף: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא"] [76] השתא בעגלא ובזמן קריב [77] ונאמר אמן".

בשבת[edit source]

מותר לברך ברכת "מי שבירך" לחולה בשבת שלא לפניו [78]. ואם החולה עצמו נמצא בבית הכנסת, עדיף שלא לעשות עליו ה'מי שבירך' המיוחד לחולה, אלא ה'מי שבירך' הרגיל, שכולל בתוכו גם את הבקשה שיצילהו הקב"ה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה [79]. ואם החולה איננו באותה עיר _ יש אומרים, שלא יברך, שמא מת או הבריא [80]; ויש אומרים, שרשאי לברך עליו, שיש לחולה יש חזקת חיים [81], וכן המנהג פשוט, ואין לפקפק בזה כלל [82].

בין ישתבח ליוצר[edit source]

יש נוהגים לברך את החולה בין ישתבח ליוצר, ואין בו משום הפסק, מפני שהוא לצורך מצווה [83]. יש מי שכתב, שבזמנינו לא שמענו מעולם לעשות הפסק בין ישתבח לקדיש, וכל עיכובי התפילה אצלנו הוא קודם קריאת התורה [84].

תהלים[edit source]

אף שאסור להתרפא בדברי תורה ובפסוקי תנ"ך [85], אבל חולה מסוכן שמבקש שיאמרו עליו תהלים ויתפללו עליו, מותר אפילו בשבת וביום-טוב מחשש טירוף דעתו, אבל אם לא בקש בעצמו אלא אחרים בקשו _ אסור [86]. ויש מי שהיקל דווקא כשאומר ביחידות [87]. ואם אומר תהלים בשבת עבור חולה בשכר _ יש מי שכתב, שיחזור לומר בערב עוד כמה פסוקי תהלים כדי ששכרו יהא בהבלעה [88]; ויש מי שכתב, שמותר לקבל שכר על אמירת תהלים גם בלא הבלעה [89]. יש הנוהגים לומר פסוקים מפרק קיט בתהלים לפי שם החולה, ואף זה מותר עבור חולה שיש בו סכנה, ובלבד שיכוונו שיעלו התפילות לרצון לפני אדון כל, ולא שהרפואה תבוא בזכות הפסוקים עצמם [90].

באמירת פרקי תהלים על חולה בציבור ידקדקו להכריז שמו קודם שמתחילים באמירת תהלים [91]. ובאמירת תהלים עבור חולה יש לכווין על דרך הלימוד והדבקות בה', ולא על דרך התפילה הרגילה [92].

לשון התפילה[edit source]

כשמתפלל בפני החולה מותר לומר התפילה בכל לשון [93]; וכשמתפלל שלא בפניו _ אם ביחיד, לא יבקש אלא בלשון הקודש [94], אבל הציבור יכולים להתפלל בכל לשון, גם שלא בפניו [95].

שמות[edit source]

מזכיר שם החולה ושם אמו [96], ודווקא שמו העיקרי, ולא הכינוי, אלא אם כן נשתקע שמו העיקרי לגמרי, ואין משתמשים בו כלל [97]. אם אינו יודע שם האם, יזכיר החולה בשם אביו [98]. אם שמו של החולה הוא שם נוכרי, ולא ידוע שמו העברי, או שבכלל אין לו שם עברי, מכל מקום יזכירו את שמו כפי שהוא מורגל בין הבריות, וכפי שכותבים בגיטין [99]. ואם שינו שמו של החולה, או הוסיפו על שמו, יזכירוהו בשם החדש, ולא בשם העריסה [100]. אמנם אם הוסיפו שם חדש בלא ידיעתו של החולה, וכשהוא צלול לגמרי, אין זה נחשב שמו כלל, לא לתפילה, לא לכתובה ולא לגט [101].

אם מתפלל על אביו החולה, לא יאמר תרפא לאבא מארי, אלא מזכירו בשמו [102]. ודווקא כשמתפלל שלא בפני החולה, אבל אם מתפלל בפני החולה אין צריך להזכיר שמו כלל [103].

חולה חשוך-מרפא[edit source]

יש להתפלל גם עבור חולה חשוך-מרפא, ואין זו תפילת שווא, כי תמיד יש עוד תקווה אולי תימצא רפואה [104].

כוונות בתפילה[edit source]

כשאדם חפץ להתפלל על החולה שיתרפא, או על פרנסה, ומכווין לבו למה שהוא צריך, כגון רפאנו, ואינו מכווין בשבחו של הקב"ה באומרו בא"י וכו', זהו עיון תפילה, שאומרים המלאכים לתקנתו מכווין, לשבחו של הקב"ה אינו חושש. אבל המתכווין בברכה בהזכרת ה', אומר הקב"ה כי בי חשק ואפלטהו וכו' [105].

תענית[edit source]

כשם שהציבור מתענים ומתפללים על צרתם, כך כל יחיד מתענה ומתפלל על צרתו, כיצד היה לו חולה וכו', יש להתענות ולבקש רחמים בתעניתו [106].

יעילות התפילה[edit source]

ממחקרים שונים שבוצעו בעולם עולה כי תפילות עבור חולים, אפילו אם המתפללים היו מרחוק ולא הכירו את החולים, הועילו סטטיסטית לשיפור מצב החולים [107]. יתר על כן, במחקר שבוצע בישראל התברר כי לא רק תפילה מרחוק, אלא אפילו תפילה רטרואקטיבית, הועילה לשפר את מצבם של חולים [108]. אמנם היו גם מחקרים אחרים שלא מצאו יעילות לתפילה מרחוק [109].

נוסחאות שונות לתפילות על החולים[edit source]

ראה בכרך א, מבואות, א.

תפילות על החולה בעת ביקור חולים[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ביקור חולים

להתפלל על חולה הנוטה למות שימות במהרה[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – נוטה למות

ברכות רפואה של חולה[edit source]

בהקזת דם[edit source]

הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלקי, שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי א-ל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו [110], כי רופא חינם אתה. ולאחר שהקיז אומר: ברוך רופא חינם [111].

אכן, הנוסח שבפוסקים, והוא הנוסח המקובל בידינו הוא:

יהי רצון מלפניך ה' אלקי [ואלקי אבותי] [112] שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה. ולאחר שהקיז יאמר: ברוך רופא חולים [113].

יש אומרים, שלאחר ההקזה יברך בשם ומלכות [114], אך בימינו אין נוהגים כן [115]. יש מי שהבדיל בין פעולת רפואה שאין בה חשש סכנה, שיברך בלא שם ומלכות, לבין ניתוח, שצריך לברך בשם ומלכות [116].

בפעולות רפואיות אחרות[edit source]

יש סוברים, שבכל דבר שעושה לרפואה יאמר נוסח זה [117]; יש סוברים, שדווקא בהקזת דם יאמר זה [118]; ויש מי שהכריע, שאת נוסח "יהי רצון" שאומר בתחילה, שהוא רק בקשה, יש לומר בכל דבר שעושה לרפואה, אך הברכה האחרונה יאמר בלא שם ומלכות [119].

אם דבר זה שהוא אוכל או שותה לרפואה צריך לברך עליו [ראה להלן], יאמר תחילה תפילה זו ואחר כך יברך, שלא להפסיק בין ברכה לאכילה [120].

ברכות הנהנין על תרופות[edit source]

תרופה טעימה[edit source]

תרופה שהיא טעימה לו, ויש לו הנאה ממנה, מברך עליה ברכת הנהנין תחילה וסוף [121], והיינו שבלא הרפואה נהנה מהם [122], ואף על פי שאינו תאב למאכל זה באותו זמן, ואינו אוכלו אלא מחמת אונס מחלתו [123].

תרופה בלתי טעימה[edit source]

אם טעם התרופה הוא רע, ואין לו הנאה ממנה, אף על פי שיש לו תועלת מרפואתה _ יש אומרים, שאין מברך עליה [124]; יש מי שכתב, שדווקא כשטעמה מר, אבל אם טעמה אינו טוב כל כך, כיון שעל כל פנים אינה רעה והחיך נהנה ממנה, יברך [125]; ויש אומרים, שאפילו אינו נהנה ממנו כלל, כגון מאכל מר, מברך ומזכיר בברכתו רפואה [126]. יש מי שכתבו, שאם התרופה מצופה בסוכר, אף שהיא עצמה מרה, יברך שהכל, כי נהנה הוא מהסוכר לפני שטועם את התרופה [127]; אבל אם הסוכר מעורב עם התרופה, כגון בכדורי מציצה או בסירופ, לא יברך, כי בריא לא משתמש בהם להנאתו [128].

אוכל דרך צנתר[edit source]

חולה שמקבל את האוכל דרך צנתר [=זונדה] לקיבתו, ואין לו הנאת גרונו כלל, הסתפקו האחרונים אם חייב בברכה ראשונה ובברכת המזון [129], והדעת נוטה שאין צריך לחוש כלל לברך [130].

ברכה ראשונה[edit source]

אם נתחייב בברכה _ יש אומרים, שבכל מקרה שאוכל או שותה לרפואה יברך תמיד שהכל [131]; ויש אומרים, שגם אם מכווין לרפואה, יברך הברכה הראויה לאותו מאכל או משקה [132].

ברכה אחרונה לא יברך כשאין בכמות התרופה שיעור הראוי לברכה אחרונה [133].

מים לרפואה[edit source]

השותה מי מעיינות או מים מינרליים לרפואה _ יש אומרים, שאפילו יש להם טעם טוב לא יברך, כי תקנו ברכה על המים רק כששותה לצמאו [134]; יש אומרים, שאמנם לא יברך אך יאמר יהי רצון שיהיה לרפואה [135]; יש אומרים שיברך, כיוון שמכל מקום נהנה הוא [136]; ויש מי שכתב, שאפילו אין בהם טעם צריך לברך [137].

יש מי שהעלה, שהשותה מים לרפואה יברך ברכת שברא מי רפואות [138], ודחו דבריו [139].

יש מי שהציע לאכול סוכר עם המים המינרליים, לברך על הסוכר, ולפטור את המים [140].

השותה הרבה מים לא להנאה אלא כדי להוריד במשקל, לא צריך לברך [141].

בליעה[edit source]

אם רק בולע התרופות, כגון גלולות, אף על פי שאינן מרות, לא יברך [142].

דברים אסורים[edit source]

אוכל או משקה לרפואה שהוא מדברים האסורים _ יש אומרים, שלא יברך עליהם [143]; ויש אומרים, שיברך עליהם תחילה וסוף [144], ואפילו אכל איסור דאורייתא [145]. יש שחילקו בין אכילת דבר איסור שהאיסור הוא בגוף החפץ הנאכל, שאז גם אוכל לרפואה לא יברך, לבין דבר אסור שהשעה גרמה לו את האיסור, כגון אכילה ביום-הכיפורים, שאז אם הוא חולה וזקוק לאוכל _ יברך [146]. ועוד יש מי שהציעו לצאת ידי כל הדעות, שיהדר לברך על המים ויתכווין לפטור גם את האיסור [147]. אכל או שתה לרפואה דבר של איסור שנפשו של אדם קצה בו, כגון שקצים ורמשים, לא יברך לפניו ולאחריו [148].

מאכל מזיק[edit source]

רופא שאסר על חולה לאכול או לשתות דבר מסויים, אם עבר החולה ואכל או שתה אותם _ יש אומרים, שאם הדבר מזיק לו, לא יברך ברכת הנהנין [149]; ויש אומרים, שאם נהנה מהדבר, ואינו מזיקו מיד, וגם לא מזיק לאחרים, חייב לברך [150].

מאכלים המזיקים לבריאות, אינם נחשבים כאוכל, ולא חלה עליהם חובת ברכה [151].

שיעורים[edit source]

יש אומרים, שאין מברכים על תרופה אף שנהנה ממנה, אלא אם אכל כזית או שתה כרביעית [152]; ויש אומרים, שאין לחלק בין אוכל ושתיה לרפואה לבין אוכל ושתיה רגילים [153].

מים לבליעת תרופה[edit source]

השותה מים להבליע התרופה, או להפיג טעם התרופה, אם אינו צמא, לא יברך, אבל השותה שאר משקים, או אפילו שותה מים, וכוונתו גם להרוות את צמאונו _ יברך [154].

דין חולה האוכל דרך זונדה, או דרך פיום הקיבה[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חולה

ברכת הגומל[edit source]

יסוד החיוב[edit source]

מי שהיה חולה ונתרפא הוא אחד מארבעה אשר צריכים להודות, היינו לברך ברכת הגומל, שנאמר [155]: "כל אכל תתעב נפשם וגו" ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם' [156], וברכה זו נתקנה במקום קרבן תודה [157].

יש מי שכתב, שברכת הגומל היא רשות [158], וחלקו עליו וכתבו שהיא חובה, ועיקרה מדברי קבלה [159].

סוגי החולים[edit source]

יש אומרים, שחולה חייב לברך דווקא אם נתרפא מחולי שיש בו סכנה, כגון מכה של חלל, או שאר חולי שיש בו סכנה [160]; יש אומרים, שבכל חולי שעלה למשכב, אפילו לא היה חולי של סכנה, כשיבריא חייב לברך [161]. לשיטה זו יש אומרים, שחייב בברכה דווקא אם נפל למשכב, לא פחות משלשה ימים [162], ולאו דווקא מעת לעת [163], ויש אומרים, שבמחלה מסוכנת גם בפחות משלשה ימים יברך [164], ואפילו לא עלה למיטה כלל [165]. אם חלה במחלה שדרך בני אדם לעלות למיטה בשכמותה, והוא התאמץ ולא שכב, לא יברך, וכן להיפך, חולה שהוא איסטניס ושוכב מתוך פינוק, במחלה שדרך רוב בני אדם לא לעלות למשכב, לא יברך [166]; ויש אומרים, שאפילו הבריא ממיחוש בעלמא חייב לברך [167].

סוגי מחלות[edit source]

יש אומרים, שברכת הגומל נתקנה דווקא על צרה שבאה לאדם בעל כורחו ושלא מדעתו; ויש אומרים, שבכל מקרה שניצל מסכנה, ללא חשיבות כיצד נכנס לסכנה, חייב לברך [168].

אין הפרש בין מיחוש קבוע הבא מזמן לזמן ובין שאינו קבוע, ולכן מחלה החוזרת לעיתים, יברך כל פעם שמתרפא, שהרי נתרפא לגמרי ורק שהמחלה חוזרת שנית, ונחשב כל פעם כמחלה חדשה וכהבראה מלאה [169].

עיתוי הברכה[edit source]

אין לברך אלא אחר שנגמרה הטובה והיא שלימה [170], והחולה הולך על בוריו [171], וצריך להמתין עד שיהא בריא לגמרי, ולא יהא עליו שם חולה כלל, אפילו שאין בו סכנה [172].

נכון לברך תוך שלשה ימים משחזר לבוריו ממחלתו [173], ואפילו יצטרך בשביל זה לברך שלא בפני ספר תורה כפי המנהג, אף על פי כן לא יאחר יותר משלשה ימים [174]; ויש אומרים, שיכול לברך עד חמישה ימים [175]. אכן, אם אין לו עשרה גדולים לברך בפניהם, ימתין עד שלשים יום, שמא יזדמנו לו עשרה שיוכל לקיים המצווה כהלכתה, ויותר לא ימתין [176]. ואם איחר, יש לו תשלומים כל זמן שירצה [177].

עמידה[edit source]

המברך צריך לעמוד [178], והשומעים ראוי שישבו [179], ובדיעבד יצא גם אם בירך בישיבה [180].

המניין[edit source]

צריך לברך ברכה זו בפני עשרה אנשים גדולים [181]. יש אומרים, שבעל הנס נכלל במניין העשרה [182]; ויש אומרים, שצריך עשרה מלבד בעל הנס [183].

שנים מן העשרה צריכים להיות תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות [184]; ויש אומרים, שצריך עשרה ועוד שני תלמידי חכמים [185]. ואם אין שם שני תלמידי חכמים, אינו מעכב הברכה [186]. יש מי שכתב, שאם יש שני מניינים, ובאחד מהם יש שני תלמידי חכמים, לכתחילה יש להעדיף לומר ברכת הגומל במניין זה [187].

בדיעבד, אם בירך ברכת הגומל שלא בפני עשרה[edit source]

יש אומרים, שהברכה בפני עשרה היא לעיכוב, ולכן אם בירך בפחות מעשרה לא יצא [188], ולדעה זו אם בירך בלא עשרה, הרי זו ברכה לבטלה [189]; ויש אומרים, שאף לדעה זו אין איסור לברך בלא עשרה [190]. ולדעה זו טוב לחזור ולברך בפני עשרה, בלא הזכרת שם ומלכות [191]; ויש אומרים, שהברכה בפני עשרה איננה אלא לכתחילה, ולכן אין צריך לחזור ולברך [192].

מקום הברכה[edit source]

נהגו לברך ברכת הגומל בבית הכנסת אחר קריאת התורה, לאחר שבירך ברכת התורה האחרונה [193]. והטעם, לפי שבבית הכנסת יש עשרה [194], ויש שם תלמידי חכמים [195], והעליה לתורה היא במקום קרבן [196].

בלחש[edit source]

המברך בלחש כאילו ברך שלא בפני עשרה [197].

שבת ויום-טוב[edit source]

מברכים ברכת הגומל גם בשבת וביום-טוב [198].

תשעה באב[edit source]

מברכים ברכת הגומל גם בתשעה באב [198א].

בלילה[edit source]

יש אומרים, שאין לברך ברכת הגומל בלילה, מפני שברכה זו היא במקום קרבן תודה, ואין תודה אלא ביום [199]; ויש אומרים, שיכול לברך גם בלילה [200], ואפילו נשים יכולות לברך בלילה [201]; ויש מי העלה שמעיקר הדין מותר לברך בלילה, אלא שמנהג ישראל שלא לעשות כן [202].

ספק אם בירך ברכת הגומל, יברך בלא שם ומלכות [203]. ומשמע שדין זה נכון גם אם ספק לו אם הוא בכלל מחוייב בברכה.

קטן[edit source]

דין קטן בברכת הגומל הוא מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, שלא יברך ברכת הגומל, ואפילו מצד מצות חינוך לא יברך [204]; ויש אומרים, שאף קטן יכול לברך ברכת הגומל [205]. יש אומרים, שעל האב לברך עבור בנו הקטן שנעשה לו נס [206]; יש אומרים, שאין האב יכול לברך בשביל בנו [207]; ויש מי שכתב, שיברך האב בלא שם ומלכות [208]. ומכל מקום, מבן י"ג שנה יברך לכל הדעות, ולא צריך להמתין עד כ' שנים [209].

נשים חייבות בברכת הגומל מעיקר הדין. אך יש שכתבו, שמנהג העולם הוא שהנשים לא מברכות [210], וכן לא יברך בעלה עבורה [211]; ויש שכתבו, שגם הנשים צריכות לברך ברכת הגומל כעיקר הדין [212].

אבל[edit source]

מי שהיה אבל בתוך שבעה, והיה חולה שנרפא, יברך ברכת הגומל בעשרה, מבלי שיעלה לתורה [212א].

דין ברכת הגומל ליולדת[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – לדה

שליח[edit source]

יש אומרים, שאיש אחר, שהוא אוהבו וקרובו של בעל הנס, או אפילו שאינו קרובו אלא רוצה בטובתו, יכול לברך בשבילו, ולומר אשר גמלך כל טוב, והוא יענה אמן [213]; ויש אומרים שלא יברך, ואם בירך גוערים בו, שמא ברכה לבטלה היא [214].

נוסח הברכה של המברך[edit source]

ישנן כמה גירסאות ב==נוסח הברכה:==

מאי מברך, אמר ר' יהודה, גומל חסדים טובים [215]. ואף שבגמרא הנוסח הוא בלא שם ומלכות, הוא לאו דווקא, וצריך להזכיר שם ומלכות [216].

הנוסח בסידורים שלנו הוא: בא"י אמ"ה הגומל [גומל] [217] לחייבים [218] טובות שגמלני כל טוב [219]. יש שהנוסח שלהם הוא הגומל חסדים טובים לחייבים שגמלני כל טוב [220]; ויש שהנוסח שלהם הוא שגמלני טוב, בלי המילה "כל" [221].

יש אומרים, שהנוסח מעכב, ואין לשנות ממטבע שטבעו חז"ל [222]; ויש אומרים, שהנוסח איננו מעכב בדיעבד, כל שאמר עניין הברכה [223].

נוסח הברכה של הציבור[edit source]

הציבור עונה במטבע מיוחדת [224], ומצינו גירסאות אחדות:

מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה [225]; אשר גמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה [226]; מי שגמלך טוב הוא יגמלך סלה [227]; מי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב סלה [228]; צור שגמלך הוא יגמלך סלה [229]; ואשר גמלך כל טוב וחן וחסד וחמלה, הוא ברחמיו יגמלך כל טוב סלה [230]; אמן, הא-ל שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה [231]. ואם לא ענו כלל, אינו מעכב [232]. ומכל מקום לכל הגירסאות צריך לומר אמן על הברכה לפני אמירת נוסח "מי שגמלך וכו" [233].

לימוד קרבן תודה[edit source]

יש מי שכתב, שכיוון שבזמן בית המקדש היה חייב בקרבן תודה, לכן בזמנינו יש לו ללמוד על כל פנים דיני הקרבת קרבן תודה [234].

מצבים רפואיים מיוחדים[edit source]

הפוסקים דנו במצבים רפואיים מיוחדים אם יברך ברכת הגומל. באופן כללי יש לציין, שחלק מהפסקים דלהלן מבוססים על שיטות הפוסקים, שכל מחלה שעלה למיטה יברך, וחלק מהם מבוססים על שיטות הפוסקים, שדווקא במחלה שיש בה סכנה יברך:[edit source]

שיתוק מחצית הפנים [235] אינו חייב לברך כשיתרפא, לפי שאין בו סכנה, ואינו זקוק לשכב במיטה [236].

חש בעיניו, ויש סכנה במחלתו, אלא שלא צריך לשכב[edit source]

יש אומרים, שחייב לברך [237]; יש אומרים שפטור [238]; ויש אומרים, שיברך בלא שם ומלכות [239].

חש בעיניו ונותח, יברך לאחר שהבריא מהניתוח [240].

כל ניתוח הוא בחזקת סכנה, ולכן מי שנרפא מניתוח כלשהו, אפילו כגון שבר מעיים [241], או טחורים[edit source]

חייב לברך [242].

מי שתרם איבר פנימי לשם השתלה בגופו של חולה מסוכן הצריך לאיבר זה[edit source]

יש אומרים, שלא יברך ברכת הגומל לאחר שהבריא מהניתוח, ועל כל פנים בלא שם ומלכות [243]; ויש מי שכתב, שצריך לברך [244].

מי שהבריא מהתקף לב, התקף של אבני כליות, או אבני מרה, יברך ברכת הגומל בכל פעם שניצול מההתקף והבריא ממנו, אף שעלול לחזור ולקבל עוד התקפים [245]. ואם לא נתרפא לגמרי בין ההתקפים, יברך דווקא אחר שיתרפא [246].

מי שנרפא ממחלה אחת ולאהספיק לברך עד שנכנס למחלה אחרת, אין לברך ברכת הגומל אלא אחרי שנרפא מהמחלה השניה [247].

חולה לב שעבר צינתור, אפילו אם לא הרחיבו את כלי הדם על ידי בלון, מברך ברכת הגומל [248].

חולה נפש שנתרפא, אף שקיים חשש סביר שיחזור להתקפיו, יברך לאחר שהבריא מההתקף [249]. דין זה נכון בוודאי בחולה נפש שמצבו מוגדר כחולה שיש בו סכנה, ויש מי שכתב שגם במצבי נוירוזה יש מקום לברך אחרי שהחלים [250].

נעקץ על ידי עקרב, אם לא חלה כלל אלא שחש יסורי העקיצה, לא יברך; ואם חלה מחמת העקיצה[edit source]

יברך [251].

נרפא אך נעשה טריפה[edit source]

מי נרפא מחוליו על ידי תרופות או ניתוחים וכיו"ב, אלא שנעשה טריפה בגלל הטיפולים _ יש אומרים, שיברך בלא שם ומלכות [252]; ויש אומרים, שיברך ברכה מלאה [253].

חלה בספינה על הים[edit source]

מי שחלה בהיותו על ספינה בים, ואחר כך הבריא ועלה מן הים _ יש מי שכתב, שיברך פעם אחת על שתי ההודאות [254]; ויש מי שכתב, שיש לברך שתי ברכות נפרדות על שתי הודיות שונות [255].

מבוגר שנימול[edit source]

יהודי מבוגר שלא נימול בילדותו, ונימול בעת בגרותו, צריך לברך ברכת הגומל לאחר שנרפא מהמילה [256]; אבל גוי שהתגייר ונימול לא יברך, כי בעת הסכנה היה עדיין בגויותו [257].

ברכת הגומל במאבד עצמו לדעת[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אבוד עצמו לדעת

ברכת אשר יצר[edit source]

החיוב[edit source]

חייב אדם לברך ברכת "אשר יצר" בכל פעם שהוא יוצא מבית הכסא לעשיית צרכיו, בין שתן ובין צואה [258].

נוסח הברכה:

"ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם [259] בחכמה [260], וברא בו נקבים נקבים [261] חלולים חלולים [262], גלוי וידוע לפני כסא כבודך [263], שאם יפתח אחד מהם [264], או יסתם אחד מהם [265], אי [266] אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת [267], ברוך אתה ה' רופא [חולי] [268] כל בשר [269] ומפליא לעשות" [270].

מובא בשם האר"י, שיש מ"ה תיבות בברכה זו, כמניין א'ד'ם'.

שיעורים[edit source]

אין שיעור להטלת מים, וצריך לברך אפילו אם הטיל טיפת שתן אחת [271].

עיתוי הברכה[edit source]

צריך לברך ברכת "אשר יצר" סמוך ככל האפשר לאחר עשיית צרכיו [272], ואפילו לאחר ברכת "המפיל" יאמר ברכת "אשר יצר", ולא יסמוך על הברכה שעתיד לומר בבקר [273]. ומכל מקום אם לא בירך מיד, יברך גם לאחר זמן גדול [274], אך היינו דווקא כל זמן שזוכר ומרגיש את חיוביו הקודמים, ולא לאחר זמן ארוך מאד [275], ויש מי שכתבו שיכול לברך עד חצי שעה או עד ע"ב רגעים [276]. ואם לא בירך ברכת "אשר יצר" עד שרוצה להטיל מים פעם שנית _ יש אומרים, שקודם יברך "אשר יצר" על הפעם הראשונה, ואחר כך יטיל מימיו בשנית; ויש אומרים, שאם נזכר שלא בירך על ההטלה הראשונה עד שהרגיש צורך להטיל מים פעם שנית, שוב לא יברך [277]. ואם לא ברך "אשר יצר", ואחר כך הטיל שוב מימיו _ יש אומרים, שיברך פעמיים אשר יצר [278]; ויש אומרים, שברכה אחת עולה על כל הפעמים הקודמות [279], ויש להקל כשיטה זו בספק ברכות [280].

עמידה[edit source]

יש מי שכתב, שצריך לברך ברכת "אשר יצר" בעמידה ולא בישיבה [281].

נטילת ידיים[edit source]

במהלך היממה, כאשר מברך ברכת "אשר יצר" על עשיית צרכיו, לא מברך ברכת על נטילת ידיים [282], ואפילו היו ידיו מלוכלכות ששפשף בהן [283]. יש מי שכתב, שאם הטיל מים ולא שפשף ולא נגע, יכול לברך ברכת "אשר יצר" גם בלא נטילת ידיים, אלא אם כן רוצה להתפלל או לעסוק בדברים שבקדושה; ויש אומרים, שבכל מקרה צריך ליטול ידיים [284].

ברכה אחרונה[edit source]

מי שאכל דבר שחייב בברכה אחרונה ושכח לברך, והטיל מימיו ונזכר קודם שבא לברך ברכת "אשר יצר", יברך קודם "אשר יצר", ואחר כך ברכה אחרונה [285].

באמצע התפילה[edit source]

מי שנפנה לנקביו באמצע התפילה _ יש מי שכתב, שלא יברך כלל ברכת "אשר יצר", כי יוצא ידי חובת ברכה זו בתפילת "רפאנו" [286]; ויש מי שכתבו, שיברך ברכת "אשר יצר" אחרי גמר התפילה, כי ברכה זו נתקנה למצבים שהם בדרך הטבע, ולכל באי עולם גם כשהם בריאים, בעוד שברכת "רפאנו" היא ברכה מיוחדת לעם ישראל ולמצב של מחלה, ולפיכך הן שתי ברכות שונות [287].

אם לא הרגיש צורך לנקביו כלל, אלא שהטיל מים כדי שלא יצטרך לכך לאחר זמן, וכגון שעומד לצאת לדרך, בכל זאת מברך ברכת "אשר יצר" [288].

שליחות[edit source]

יש מרבני דורנו שהסתפקו אם יכול אדם להוציא את חברו בברכת "אשר יצר", והספק הוא אם זו ברכת השבח דווקא, או גם ברכת הנהנין [289].

בדין ברכת "אשר יצר" לחולה שיש לו צנתר בשלפוחית השתן[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חולה.

ברכת "אשר יצר" בחולים שונים במערכת העיכול והשתן[edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חולה

בברכות השחר[edit source]

ברכת "אשר יצר" נתקנה גם לאומרה בקביעות כחלק מברכות השחר. מקדימים לה ברכת "על נטילת ידיים", ומיד לאחריה אומרים ברכת "אלקי נשמה" [290]. כמו כן נהגו לסדר ברכת התורה מיד אחרי ברכת "אשר יצר" [291].

ברכת הרפואה לרופא[edit source]

אף על פי שהריפוי היא מצווה [292], אין מברכים עליה, משום שמצות השבת אבדת גופו להסיר ולמנוע הסכנה היא באה, וכל מצווה שבאה להסיר סכנה, אין מברכים עליה [293]. כמו כן לא שייך לברך עובר לעשייתן, שאין להאריך בתפילה כשצריך לרפא, והזריז הרי זה משובח [294].

ניתן להוסיף עוד נימוקים לכך שלא תיקנו ברכה לרופא על מצות הריפוי:[edit source]

מצווה שאין עשייתה גמר חיובה, אין מברכים על עשייתה, וברפואה פעמים רבות יש פעולות מתמשכות הנדרשות להשלמת הרפואה [295]; או מצווה שהיא בין אדם לחברו, אין מברכים עליה [296]; מצווה שאינה תלויה כולה ביד העושה אותה, מפני שאפשר שלא יתרצה בה חברו ותתבטל המצווה, אין מברכים עליה [297]; או מצווה שלעולם האדם חייב בהם, ואין עתים להיפטר מהם, אין מברכים עליה [298]; או שאין מברכים על מצוות שכליות [299].

לא מצינו בחז"ל ובפוסקים חיוב ונוסח של תפילת הרופא, אך היו רופאים שחיברו תפילות כאלו[edit source]

ראה בכרך א, מבואות, א.

הערות שוליים[edit source]

 1. ^ ט"ז על יורה דעה, סימן של"ו סעיף קטן א;
 2. ^ מנורת המאור (אלנקוה) ח"ב עמ' 132; מנורת המאור (אבוהב) ח"א נר ג;
 3. ^ ראה מסכת עבודה זרה, דף נ"ה, עמוד א'. וראה תוס', מסכת ראש השנה, דף ט"ז, עמוד א' ד"ה כמאן, והגהות היעב"ץ לר"ה שם; תוס' שבת בעניין כתונת הפסים; תוס', מסכת סנהדרין, דף כ', עמוד א' ד"ה ששהא; רמב"ם וראב"ד משנה תורה לרמב"ם, הלכות תשובה, פרק ה', הלכה ה';
 4. ^ מדרש, הובא בתו"ש במדבר פי"ב אות קלו;
 5. ^ ראה הרפואה והיהדות, עמ' 47-39. וראה ע"ע רופא; רפואה;
 6. ^ בראשית, כ', י"ז;
 7. ^ בראשית, כ"ה, כ"א;
 8. ^ במדבר, י"ב, י"ג;
 9. ^ שמו"א א י;
 10. ^ תהלים, ו', ג'; תהלים, ל', ג';
 11. ^ מלכים א', י"ז, כ"א;
 12. ^ מלכים ב', ד', ל"ג;
 13. ^ מלכים ב', כ', ה';
 14. ^ ירמיהו, י"ז, י"ד;
 15. ^ מסכת שבת, דף ל"ב, עמוד א'; רמב"ן תורת האדם, שער המיחוש; שולחן ערוך, יורה דעה, סימן של"ה;
 16. ^ מסכת ברכות, דף ס', עמוד ב'. וראה ע' שנה, הע' 136 ואילך;
 17. ^ מסכת ברכות, דף י"ז, עמוד א'. וראה מסכת יומא, דף פ"ז, עמוד ב';
 18. ^ מסכת ראש השנה, דף י"ח, עמוד א';
 19. ^ מסכת בבא קמא, דף צ"ב, עמוד א';
 20. ^ ב"ר נג יט, וכפי גירסת רש"י בראשית, כ"א, י"ז. וראה בתו"ש בראשית פכ"א אות צב;
 21. ^ מסכת עבודה זרה, דף ח', עמוד א'. וראה להלן הע' 57 ואילך;
 22. ^ תנחומא, מקץ ו. וראה ע' זקן, הע' 189 ואילך;
 23. ^ מסכת בבא בתרא, דף קט"ז, עמוד א', וראה מאירי ונ"י שם; דרכי משה על ארבעה טורים, יורה דעה, סימן של"ח סעיף ב; רמ"א על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קי"ט סעיף י, וארבעה טורים, יורה דעה, סימן של"ה, ושולחן ערוך, יורה דעה, סימן של"ה, סעיף י'
  שו"ת חיים ביד סי' לד. וראה עוד רמב"ן על שמות, י"ח. וראה באריכות בנידון בשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ד סי' נא; הליכות שלמה ח"א פ"ח הע' 60;
 24. ^ ר' חנינא בן דוסא, משנה וברייתא מסכת ברכות, דף ל"ד, עמוד ב'. וראה עוד רמב"ן על שמות, י"ח. וראה בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה קונ' רמת רחל סי' יז, מספר יפה ללב;
 25. ^ "מעשה ר' חנינא" (מסכת עירובין, דף כ"ט, עמוד ב'); "מעשה ר' אליעזר בן יעקב" (מדרש רבה דברים, ח', ד');
 26. ^ רבנו בחיי, בראשית, כ"ה, כ"א;
 27. ^ מסכת עבודה זרה, דף ח', עמוד א';
 28. ^ מסכת מגילה, דף י"ז, עמוד ב'; תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ב', הלכה ד'; שה"ש רבה ז ה; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן קט"ז. וראה במהרש"א ח"א, וברש"ש מגילה שם. והגריעב"ץ בסדור בית יעקב הוסיף, שכשריפא רפאל את אברהם אמרו רופא חולים;
 29. ^ "הריב"א, הובא באבודרהם סדר שחרית של חול ופירושה" (הושע, י"ד, ה');
 30. ^ "בה"ג, הובא באבודרהם שם" (שמו"א ב ח);
 31. ^ אבודרהם שם;
 32. ^ שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:תנ"ך) מספר עברי פרק לא מוכר.בראשית, פר"ק, י"ז;
 33. ^ שמות, ט"ו, כ"ו;
 34. ^ משלי, ד', כ"ב. כל זה בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן קט"ז;
 35. ^ אבודרהם שם. וראה תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ב', הלכה ד', שכנראה היה לו נוסח אחר המתחיל ב"רפא חליינו";
 36. ^ רבנו סעדיה גאון, הובא בסדור הגאונים והמקובלים והחסידים, ספר שני, ח"ג;
 37. ^ וראה בתפלה לדוד לאדר"ת, הובא בסוף סידור עולת ראיה, שהביא מתלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ד', הלכה א', מחלוקת אם עדיף להרבות בתפילה על חולה או דווקא לקצר בתפילה, ומשמע שם שיש להבדיל בין יחיד לציבור, עיי"ש;
 38. ^ כן גרסו במחזור ויטרי, בסדר תפלות של הרמב"ם, ובסדור תכלאל כמנהג יהודי תימן. אך בסדר רב עמרם גאון, ובכל נוסחאות הסידורים בימינו של האשכנזים ועדות המזרח לא גורסים תיבה זו. ובשו"ת רש"ל סי' סד כתב, שאין להוסיף "אלקינו", אלא כלשון הכתוב בירמיהו, וכן פסקו ברב שולחן ערוך, אורח חיים, סימן קט"ז, ובמשנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים קט"ז-א'. ומה שמדגישים בברכה זו רפאנו "ה'" ונרפא, מה שאין כן בשאר הברכות שלא אומרים ראה ה' בעניינו או ברך ה' עלינו וכו', כתב הרב ש. פינקוס בקובץ עם התורה מהדו"ד חוב' י, תשס"ג, עמ' סה ואילך, שבא להדגיש שגם כאשר רשות הרופא בשר ודם לרפא נגמרה, ואין לו ידע רפואי, עדיין מבקשים אנו שהקב"ה ירפא, שאין אצלו כל מגבלה;
 39. ^ "יש סוג רפואות שנמסרו ע"י שליחים, ויש סוג רפואות שהקב"ה בעצמו כביכול מרפא (זוהר חדש פ' בלק דנ"ד ע"ב)" (מספר הסברים ניתנו לכפל הלשון "רפאנו… ונרפא"); "חייו ופעלו)" (רפואת ה' היא עולמית ולא חוזרת, ולכן ברגע שירפא ה' נרפא, ולא נצטרך לחזור על הרפואה (ברוך שאמר מבעל התו"ת על התפילות); מתפללים אנו שנסכים לקבל את הרפואה, כי יש אנשים שאינם רוצים כלל להירפא (ר"א בן הגר"א); רפואת ה' היא מיידית, ומיד נרפא ללא שהיות (פי' מבעל החפץ חיים בס' הח"ח); נוסח דומה ל"השיבנו ה' אליך ונשובה", והפירוש שיהיה הקב"ה המתחיל, ואחר כך נהיה אנחנו המסיימים והמתגברים (עץ יוסף בסדור אוצר התפילות);
 40. ^ מקור הנוסח בירמיה יז יד, אלא ששם נכתב בלשון יחיד. ואע"פ שכתב הנכתב ליחיד אין מכנים אותו לרבים (תוספתא/מגילה/ג#הלכה כא
  רי"ף סופ"ד דמגילה), נאמרו על כך מספר תירוצים
  דווקא כשמתרגם או קורא הפסוק אינו רשאי לשנות מיחיד לרבים ולהיפך, אבל פסוק של תפילה שאין כוונת הציבור לקרותם אלא להתחנן דרך תפילה רשאים לשנות לפי צורך השעה ולפי עניין תפילתם (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן קט"ז, ואבודרהם סדר שחרית של חול ופירושה, בשם הרמ"ה, וראה בב"י וב"ח שם; המחבר ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קט"ז, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן קט"ז, סעיף א'
  ); או דווקא כשקורא כל המזמור או על העניין כסדר אז אסור לשנות, אבל כשמתפלל ואומר פסוקים מפוזרים, אין להקפיד על שינוי מיחיד לרבים ולהיפך (טור שם, ואבודרהם שם, בשם הר' יונה והרא"ש; רמ"א על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קט"ז סעיף א); או שצריך אדם לבקש צרכיו בלשון רבים, וכן כל שמונה עשרה ברכות בלשון רבים (ס' חסידים הוצאת מק"נ סוסי' שסא, הביא מגמ' מסכת ברכות, דף ל', עמוד א');
 41. ^ כך היא הגירסה ברוב הסידורים, פרט לסדר רב עמרם גאון ונוסח התכלאל, שלא גורסים כלל תיבות אלו;
 42. ^ נוסח רב עמרם גאון;
 43. ^ סדר תפילות של הרמב"ם, ונוסח תכלאל;
 44. ^ נוסח מחזור ויטרי;
 45. ^ "על שם "הרופא לכל תחלואיכי" (תהלים, ק"ג, ג')" (אבודרהם. והסביר שם: "והעלה רפואה שלמה לכל תחלואינו"); "על שם "כי הוא יכאיב ויחבוש" (איוב, ה', י"ח)" ("ולכל מכאובנו");
 46. ^ כמנהג עדות המזרח, כמנהג נוסח ספרד של האשכנזים, אשר מוסיפים עוד: רפואה שלמה לכל מכותינו;
 47. ^ שערי תשובה על אורח חיים, סימן קט"ז , בשם ס' נאות יעקב;
 48. ^ כפי נוסח האשכנזים, הן נוסח ספרד והן נוסח אשכנז, אך כל הסידורים הקדמונים והעדות האחרות לא גורסים זאת, וכן כתב בא"ר סי' קטז, ובשלמי צבור למהרי"ט אלגאזי, שלא לגרוס תיבה זו, וצ"ע למה הוסיפו זאת;
 49. ^ סידור רב עמרם גאון, סידור תכלאל;
 50. ^ סדר התפילות של הרמב"ם;
 51. ^ נוסח הריקאנטי, ונוסח עדות המזרח;
 52. ^ "על שם "כי אני ה" רופאך' (שמות, ט"ו, כ"ו _ אבודהם), או כנגד "וחלים רעים ונאמנים" (דברים, כ"ח, נ"ט _ עץ יוסף" (מחזור ויטרי, אבודרהם, נוסח האשכנזים, הן ספרד והן אשכנז. ומספר הסברים נאמרו על תיבות אלו: "רופא נאמן ורחמן"); "רפואת הקב"ה היא ברחמנות, בניגוד לרפואת רופא בשר ודם, שלעתים משתמש באמצעים קשים ומרים לצורך הרפואה (אחרית לשלום, בסידור אוצר התפילות). וראה עוד בתו"ת שמות פט"ו אות יז, על השילוב של התארים "נאמן ורחמן"" (אבודרהם), או כנגד יסורים וחוליים רעים (מסכת ברכות, דף י"ז, עמוד א'). "רחמן");
 53. ^ "משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים קט"ז-א'" (צריך לומר בצירי תחת הלמ"ד);
 54. ^ "כן ביאר הגר"י אייבשיץ, הובאו דבריו בס' הליכות שלמה ח"א פ"ח סקי"ט. ולפי גמ' מסכת שבת, דף י"ב, עמוד ב', צריך לכלול החולה בתוך שאר חולי ישראל. וראה בסידור הגאונים והמקובלים והחסידים ספר שני ח"ג, פירושים על הברכה על פי הסוד. וראה עוד בס' קריינא דאיגרתא, עמ' קו-קז" (הטעם שסיום הברכה היא רופא חולי עמו ישראל, אע"פ שהקב"ה הוא רופא כל בשר, וכפי הנוסח בברכת אשר יצר, כי ברכת אשר יצר היא כללית ועל פי דרכי הטבע, ולכן שייך לומר רופא כל בשר, אבל את ברכת רפאנו תיקנו חז"ל לחולי ישראל דווקא, על המעלה המיוחדת שלהם שהיא מחוץ לדרכי הטבע); שו"ת דבר יהושע ח"ג חיו"ד סוסי' כג;
 55. ^ הליכות שלמה ח"א פ"ח סע
 56. ^ הגריעב"ץ בסדור בית יעקב. וראה בס' חסידים הוצאת מק"נ סי' תעה;
 57. ^ הגריעב"ץ בסדור בית יעקב;
 58. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים קי"ט-א', בשם הפמ"ג;
 59. ^ נוסח הגריעב"ץ בסידורו;
 60. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים קט"ז-ג';
 61. ^ על פי זוהר פ"ד עמ' א, פר' לך לך. וראה עוד בשו"ת דעת כהן סוסי' קלב; במראה הבזק ח"ד סי' יא;
 62. ^ שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' כו;
 63. ^ שו"ת ציץ אליעזר ח"ה קונט' רמת רחל סי' יח. וע"ע בשו"ת נחלת שבעה סי' פ; שו"ת אבני צדק חאו"ח סי' יד;
 64. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות תפילה, פרק ו', הלכה ג'; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן קי"ט, סעיף א'
  היעב"ץ בסידורו; מ"ב שם; ברכ"י סי' קיט; וכן מפורש בחי' הר"ן ע"ז ח א
  "ואם יש לו חולה תוך ביתו אומרה בברכת רפאנו, פירוש שאינו רשאי להמתין עד שומע תפלה, ומיהו אם לא הזכיר עד שומע תפלה מזכיר שם";
 65. ^ הליכות שלמה ח"א פ"ח סע' טז. וראה שם בהע' 60, על הנהגתו של הגרש"ז אויערבאך ביחס לתפילה על חולים;
 66. ^ שו"ת מהר"י מלכו סי' קט; כף החיים על אורח חיים, סימן קי"ט סעיף קטן א. ובס' חסידים סי' קנח: "אם יש לך חולי אל תשים לבך לכוין רק בברכת החולים";
 67. ^ שו"ת אור לציון ח"ב פ"ז סל"ג. ודייק כן מדברי ה ב"י על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קי"ט , ורבנו יונה שהובא בב"י שם;
 68. ^ הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ה חאו"ח סי' קטז סק"א. וראה ט"ז על אורח חיים, סימן קל"א סעיף קטן ו;
 69. ^ "דעת קדושים ב"פנינים יקרים" שבסוף הספר, אות סט" (יש אומרים שבשבת יאמר "יברך" ולא "ירפא", מפני שזו תחינה ואין לאומרה בשבת);
 70. ^ בדרכי חיים ושלום סי' רכ, מביא שבעל המנחת אלעזר הקפיד שלא יזכירו "החולה", וראה טעמו שם;
 71. ^ "כתב בשו"ת קובץ תשובות ח"ג סי' יז, שלא שייך להזכיר את שם האם-המאמצת, ולכן יזכירו בשם בן או בת אברהם" (בתפילה עבור חולה מתפללים בשם אמו, והוא על פי הזוהר פר' לך לך על הפסוק בתהילים "והושיעה לבן אמתך", שהאם היא וודאית ולא האב. והרש"ל שבת סו ב כתב, שבני אדם מכירים את האשה שהיא אם הוולד יותר מאביו. וראה שו"ת אז נדברו חי"ד סי' כד. ואם הוא או היא מאומצים, ולא ידוע שם האם);
 72. ^ הלשון "מן השמים" קצת קשה, שהרי הכל בא מן השמים, וראה מה שכתב בפי' ברוך שאמר על התפילות מבעל התו"ת;
 73. ^ "משנה משנהמסכת אהלות, ‏פרק א', משנה ח', ולכן לא נמנו איברים אחרים כמו כליות, כבד, לב וכיוצ"ב, אבל לעניין רפואה בוודאי יש לכלול גם איברים אלו, ואם כן הם יותר מרמ"ח, וצ"ע. וראה מה שכתב הגר"ש ואזנר בנידון, בראש כרך ג של המהדורה הראשונה של האנציקלופדיה ההלכתית-רפואית, עמ' כב שאלה ט, ומה שקשה על דבריו, עיי"ש. וראה באריכות על מושג "רמ"ח איברים" במאמר ר. קיפרווסר, בד"ד, 8, תשנ"ט, עמ' 29 ואילך" (ולכאורה תמוה נוסח זה, שהרי רמ"ח האיברים הם רק אלו שיש בהם בשר גידים ועצמות, ולעניין שמטמאים באהל בכלשהו);
 74. ^ "יש מי שכתב, שמכל מקום אין לשנות את נוסח ה'מי שברך', אף שהוא חסר מהרמ"ח איברים (ס' פרדס יוסף, הובא בנשמת אברהם ח"ה חאו"ח סי' קיט סק"א)" (ראה בשו"ת האלף לך שלמה סי' קכ, שהסתפק בנוסח לאשה, ובשו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד סי' סז תיקן את הנוסח של המי שברך ליולדת. וראה בספר הלכות נשים לאאמו"ר פ"א הע' 4, שהעיר שכבר קדמו הדעת קדושים ב"פנינים יקרים" שבסוף הספר, אות ע, שלאשה יאמר לאיבריה וגידיה, ולא לרמ"ח איבריה ושס"ה גידיה. אמנם ראה תלמוד ירושלמי, מסכת סוטה, פרק ה', הלכה א', שגם באשה יש רמ"ח איברים, והסביר בעל הטורים, במדבר, ה', י"ח, והחיד"א בס' דבש לפי מערכת סמ"ך סק"א, שהאיברים היתירים באשה אינם מטמאים באהל, ולכן לא נימנו בכלל האיברים. אלא שלעניין "מי שברך" עדיין קשה, שהרי גם האיברים שאינם מטמאים באהל צריכים רפואה ובריאות. ואם ניכרת לו איבר);
 75. ^ צריך לכלול אותו בתוך שאר חולי ישראל (מסכת שבת, דף י"ב, עמוד ב');
 76. ^ ראה מה שהקשו על עצם הברכה לחולה בשבת, ועל הצורך בתוספת זו בשו"ת אבקת רוכל סי' יא-יב; מג"א סי' רפח סקי"ד; שולחן ערוך הרב ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רפ"ח, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רפ"ח . וראה בהסבר התוספת לשבת בנוסח "מי שבירך" לחולה בס' תורת היולדת פט"ו הע' ג, ובשו"ת תשובות והנהגות ח"ד סי' פד. ולעניין יו"ט כתב בס' תפלה לדוד להאדר"ת, הובא בסוף סידור עולת ראיה, שאין צריך לומר "יו"ט הוא מלזעוק", ואפשר לומר גם ביו"ט "שבת היא מלזעוק", כי יו"ט נקרא שבת, עיי"ש;
 77. ^ "בעגלא נתחבר, היינו שעגלא הוא פתע פתאום, וגם זה מצטרף לפירוש זה שהרפואה תהיה פתאומית ומהירה כפי חשבוננו, כ"כ בברוך שאמר מבעל תו"ת על התפילות" (התוספת "השתא בעגלא ובזמן קריב" אחרי שאמרו שישלח לו רפואה שלמה "מהרה", הוא על פי גמ' מסכת גיטין, דף פ"ח, עמוד ב', שאמרו שם, שמהרה דמארי עלמא תמניא מאה וחמשין ותרין שנין, ולכן מבארים כאן שהבקשה לרפואה מהרה היא בעגלא ובזמן קריב שלנו, והתרגום על משלי כט א "פתע ישבר");
 78. ^ שו"ת אבקת רוכל להב"י סי' יא;
 79. ^ שו"ת ציץ אליעזר חי"ג סי' לו אות ב;
 80. ^ לקוטי מהרי"ל, הובא בפת"ש ארבעה טורים, יורה דעה, סימן של"ה, ושולחן ערוך, יורה דעה, סימן של"ה, סעיף ב' , וב שע"ת על אורח חיים, סימן רפ"ח סעיף קטן ג;
 81. ^ שו"ת נחלת שבעה סי' נט;
 82. ^ ערוה"ש ארבעה טורים, יורה דעה, סימן של"ה, ושולחן ערוך, יורה דעה, סימן של"ה, סעיף י"ב . וראה בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה קונט' רמת רחל סי' יח;
 83. ^ רמ"א על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן נ"ד סעיף ג. וראה בערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן נ"ד, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן נ"ד, סעיף ג' , בביאור דין זה;
 84. ^ ערוה"ש שם;
 85. ^ מסכת סנהדרין, דף ק"א, עמוד א'; משנה תורה לרמב"ם, הלכות עבודה זרה, פרק י"א, הלכה י"ב; ארבעה טורים, יורה דעה, סימן קע"ט, ושולחן ערוך, יורה דעה, סימן קע"ט, סעיף ח'
 86. ^ שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' קה;
 87. ^ הליכות שלמה ח"א פי"ד הע' יט;
 88. ^ אשל אברהם (בוטשאטש) סי' שו ס"ה;
 89. ^ הליכות שלמה, שם;
 90. ^ שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' קכא; שם, ח"ב סי' סז;
 91. ^ הליכות שלמה ח"א פ"ח הע' כב;
 92. ^ הליכות שלמה, שם;
 93. ^ רמב"ן תורת האדם, שער המיחוש; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן קי"ט, סעיף ה'
  משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ק"א-ז';
 94. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ק"א, סעיף ד'. ועיין ט"ז שזהו דעת הרי"ף, אבל דעת הרא"ש דדווקא לשון ארמית לא ישתמש, אבל שאר לשונות הוי כמו לשון הקודש, והטור סתם כאן נגד אביו, משום דחולה בעי רחמי טובא. וראה גם בפרישה שם;
 95. ^ מסכת סוטה, דף ל"ג, עמוד א', ובפירש"י שם. וראה בחילוק זה בין יחיד לציבור בס' האשכול הל' תפילה וקר"ש סוסי' ה; מחזור ויטרי סי' קכח; שו"ת תמים דעים סי' קפה; אור זרוע ח"ב סי' נ;
 96. ^ "שהביאו מזוהר לך לך דפ"ד ע"א עה"פ וילך למסעיו. וראה עוד בזוהר שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:תנ"ך) יש להוריד את כל סימני ' או " מתוך הפרמטרים.שמות, די""ז, ע"ב. וראה עוד במשנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים קי"ט-ב'" (מסכת שבת, דף ס"ו, עמוד ב', ורש"י ומהרש"ל בחכמת שלמה שם; מסכת שבת, דף ע"ג, עמוד א'. וראה במג"א סי' קיט סק"א, בשם המהרי"ל; שו"ת דעת כהן סי' קלב; שו"ת זקן אהרן ח"א סי' יא); שו"ת גבול יהודה סי' ב; שו"ת מלמד להועיל ח"א סי' כג; שו"ת יביע אומר ח"ב חאו"ח סי' יא;
 97. ^ הליכות שלמה ח"א פ"ח סע' יז;
 98. ^ שו"ת יביע אומר שם;
 99. ^ ראה ס' חסדי אברהם, עמ' שו-שז, בשם הגר"י ראטה מקארלסבורג. וראה בשו"ת מהרשד"ם סי' קצט; שו"ת חת"ס חאבהע"ז ח"ב סי' לח;
 100. ^ שערי הלכה ומנהג ח"א סוסי' פה;
 101. ^ הליכות שלמה ח"א פ"ח הע' 67;
 102. ^ כף החיים סי' קיט סק"ו;
 103. ^ מסכת ברכות, דף ל"ד, עמוד א'; מהרי"ל דף קסא ע"א; מג"א ריש סי' קיט; מהריק"ש בהגהותיו לארבעה טורים, אורח חיים, סימן תקע"ו, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקע"ו
  מ"ב שם; שו"ת ויעתר יצחק סי' ח; שו"ת מנוחת משה סי' קכב. וראה עוד בחי' החת"ס מסכת נדרים, דף מ', עמוד א', ובעיון יעקב מסכת ברכות, דף ל"ד, עמוד א', מה הטעם שלא יזכיר שמו בפניו;
 104. ^ ראה פאר הדור, ח"ד עמ' לד, בשם חזו"א. וראה בע' נוטה למות (א), חלק ה;
 105. ^ ס' חסידים, מהד' הרשלר, גנוזות, ח"א תשמ"ד, סי' כב, ובהוצאת מק"נ הוא בסי' תעה בשינוי לשון;
 106. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות תעניות, פרק א', הלכה ט'; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן תקע"ח, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקע"ח, סעיף א' . וראה במ"מ שם, שאין לדין זה מקור מהגמרא, אך דברים נראים הם מדרכי התשובה. וראה במשנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-א', בשם הב"ח והפרמ"ג, שמשמע שיש חיוב להתענות עליו;
 107. ^ "Byrd RC, Southern Med J 81:826, 1988" (ראה); Harris WS, et al, Arch Intern Med 159:2273, 1999; Cha KY, et al, J Reprod Med 46:781, 2001;
 108. ^ Leibovici L, BMJ 323:1450, 2001. וראה א. בלייך, הרפואה קמא:522, 2002; א. מרעי ואח', הרפואה קמא:527, 2002;
 109. ^ "Aviles JM, et al, Mayo Clin Proc 76:1192, 2001" (ראה); Matthews WJ, et al, South Med J 93:1177, 2000;
 110. ^ וכתב ה ט"ז על יורה דעה, סימן של"ו סעיף קטן א, דהיינו שהוא מתנצל למה מבקש רפואה על ידי ההקזה שהוא לפי הטבע, אף שאינו ראוי לעשות כן, אלא לבקש רחמים להינצל על ידי רחמים של מעלה, מכל מקום כיוון שכבר נהגו לעשות רפואה על ידי הטבע, גם אני עושה כן, ועל כל פנים אני מודה שהכל בא על ידך. ועל זה חולק אביי דלא לימא שכן נהגו, דגם התורה הסכימה על זה שיהא רפואה על פי הטבע, כי ירדה תורה לסוף דעת האדם שלא יהיה זכאי כל כך שתבוא רפואה על ידי נס מן השמים;
 111. ^ מסכת ברכות, דף ס', עמוד א';
 112. ^ חיי אדם סה א; קישו"ע סא ד;
 113. ^ סדר רב עמרם גאון; משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה כ"א; טושו"ע רל ד. וראה בהגהות הגר"א, ברכות שם, שהגיה כפי הנוסח שבפוסקים. וגי' הרי"ף והרא"ש ברכות שם, ברוך רופא חינם. וראה בליקוט על סדור עולת ראיה, להגרא"י קוק עמ' שצ;
 114. ^ סדר רב עמרם גאון; רמב"ם שם; ב"י על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ל ; ט"ז שם סק"ג; באר הגולה שם; באה"ט סי' רל סק"ה; חיי אדם, סה א; קיצשו"ע שם. וכן משמע מערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ל, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ל, סעיף ה'
 115. ^ פמ"ג או"ח בא"א סי' רל סק"ו; אשל אברהם (בוטשאטש) ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ל, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ל
  משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ר"ל-ז'. וראה בכס"מ ריש פ"י מהל' ברכות, שכתב שאין ברכה בחתימת ברכת הקזה. וראה באריכות בשער הציון למשנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ר"ל-ט';
 116. ^ הגרא"י קוק בסידורו עולת ראיה, עמ' שצ;
 117. ^ "'וכן נוהגים המדקדקים'" (מג"א שם סק"ו; חיי אדם שם; קיצשו"ע שם. וכן כתב בערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ל, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ל, סעיף ה' , וסיים);
 118. ^ באר היטב שם סק"ה, בשם הרד"א;
 119. ^ מ"ב בשער הציון סק"ח. וראה בשמירת שבת כהלכתה פ"מ ספ"א, שיאמר תפילה זו כשלוקח תרופה כלשהי, או עושה טיפול רפואי כלשהו;
 120. ^ קיצשו"ע שם;
 121. ^ מסכת ברכות, דף ל"ו, עמוד א'; שם, לח א; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ד, סעיף ח'
  שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' פב. וראה בתוס', מסכת ברכות, דף ל"ח, עמוד א' ד"ה והא;
 122. ^ תוס', מסכת ברכות, דף ל"ו, עמוד א' ד"ה כיון;
 123. ^ תוס', מסכת ברכות, דף מ"ה, עמוד א' ד"ה דחנקתיה; שו"ע הרב סי' רד יד. וראה בשו"ת האלף לך שלמה חאו"ח סי' צ;
 124. ^ תוס' ברכות שם ד"ה כיון; מג"א סי' רד סקי"ט וסקכ"ד; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ר"ד-ג'. וראה ברבנו ירוחם נט"ז ח"א, בשם הרמ"ה; ס' המנהיג, הל' סעודה סי' ו; ב"י ודרישה ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ד . וראה בשד"ח מע' ברכות סי' א אות לג;
 125. ^ מאירי מסכת ברכות, דף ל"ה, עמוד ב'; שער הציון שם סקל"ז;
 126. ^ אורחות חיים הל' ברכות, סי' לז בשם י"א. וראה הלכות הירושלמי להרמב"ם, ניו-יורק תש"ח, עמ' מב, והערות הר"ש ליברמן, שם, אות ק;
 127. ^ הגרי"ש אלישיב, הובאו דבריו בס' פתחי ברכה, מכתב ד. וראה בס' וזאת הברכה, בירור הלכה סי' מא; הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ד חאו"ח סי' רד סק"א. וראה שמירת שבת כהלכתה, פ"מ הע' קצא, בשם הגרש"ז אויערבאך, וי"ל;
 128. ^ הגרש"ז אויערבאך, שם;
 129. ^ ראה שערים המצויינים בהלכה סי' נ סק"ח;
 130. ^ ראה בס' וזאת הברכה, בירור הלכה סי' מו;
 131. ^ רשב"א בחידושיו לברכות שם; המאירי ברכות שם; הרא"ה בפקודת הלויים עמ' קיב; הריטב"א בהל' שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי היח לא מוכר.מסכת ברכות, דף פ"א, עמוד היח'; הר"א אלשבילי בגנזי ראשונים שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי עמ לא מוכר.מסכת ברכות, דף ע"מ, עמוד תב'. ועי' בשו"ת הרא"ש כלל ד סי' טו, ובס' פתח הדביר סי' רד סק"ה. וכן הכריעו ה רמ"א על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד סעיף יא; ערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ד, סעיף כ"ב . וראה בבן איש חי, פר' פינחס אות יג;
 132. ^ תר"י למסכת ברכות, דף כ"ז, עמוד א', בדפי הרי"ף; בדק הבית לב"י בסי' רד לשיטת תוס', מסכת ברכות, דף ל"ח, עמוד א' ד"ה והא, ומשנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק ג', הלכה ג'. וכשיטה זו פסקו המג"א סי' רד סקכ"ד; באור הגר"א סי' רד סק"ל; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ר"ד-ה'; שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' פב;
 133. ^ שו"ת באר משה ח"א סי' ט;
 134. ^ שו"ת יד הלוי סי' לה;
 135. ^ שערי הלכה ומנהג, הוספות ומילואים, סי' כג. וראה שם שכן הורה הצמח-צדק הלכה למעשה;
 136. ^ שו"ת שואל ומשיב מהדו"ה סי' כג; שו"ת בנין ציון סי' י, וביתר הרחבה שם ח"ג סי' ז. וראה בשד"ח אסיפת דינים פאת השדה מע' שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד ז';
 137. ^ ס' תהילה לדוד ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ד . וראה במאמרו של הרב מ.ל. קצנלנבוגן, הלכה ורפואה, ג, תשמ"ג, עמ' רעד-רפד, שדחה דבריו;
 138. ^ אב"ד אורמין בשומר ציון הנאמן שנת תר"ז, על פי התלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ו', הלכה ח'. ובגירסת נוסח הברכה הזו בירושלמי: גירסתנו היא ברוך שברא מי רפואות; גירסת הערוך ע' דקר היא מיני רפואות; גירסת הרוקח סי' שמא והראבי"ה ברכות סי' קכג היא בורא רפואות;
 139. ^ שו"ת יד הלוי שם, שלא נזכרה ברכה זו בפוסקים, וכן כתב החיד"א בשיורי ברכה סי' רד אות ב. וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' א אות יב, ובס' מקור חיים השלם ח"ב פע"ב ס"ד;
 140. ^ שו"ת אבני חפץ סי' לו, שהעיד על הגר"י שמעלקיס בעל שו"ת בית יצחק. ואם שותה את המים המינרליים דרך שפופרת של זכוכית, כתב בשו"ת אבני חפץ שם, שלא יברך כלל;
 141. ^ שו"ת רבבות אפרים ח"ז סי' עה;
 142. ^ שמירת שבת כהלכתה פ"מ ספ"ד;
 143. ^ רבנו ירוחם, הובא ב ב"י על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד ; ב"ח ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קצ"ו, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן קצ"ו . וראה עוד בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תרצד; רא"ה ברכות רפ"ז; ב"ח ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ד, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ד
  ט"ז על אורח חיים, סימן קצ"ו סעיף קטן א, וסי' רד סקי"ב. וראה באריכות בילקוט יוסף ח"ג סי' קצו סק"ב;
 144. ^ רמב"ם, ראב"ד ורא"ש, הובאו בב"י שם; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן קצ"ו, סעיף ב'; שם רד ט; לבוש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קצ"ו, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן קצ"ו
 145. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים קצ"ו-ה'. וראה עוד בערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן קצ"ו, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן קצ"ו, סעיף ד'
  שמירת שבת כהלכתה פ"מ ספ"ד; שו"ת באר משה ח"ח סי' רנא. וראה בס' בסתר רעם, עמ' 239, תשובה כנ"ל מהרב אהרונסון בעת השואה;
 146. ^ ראה ילקוט יוסף ח"ד שבת, ד, סי' שכח, הע' לב;
 147. ^ שו"ת כתב סופר חאו"ח סי' כב; שו"ת מלמד להועיל סי' לב. וראה עוד בשו"ת פנים מאירות ח"ב סי' ז; ס' אורחות חיים סי' קצו;
 148. ^ מג"א סי' רד סק"כ; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ח'; שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' ז;
 149. ^ יפה ללב סי' רד סק"י; שו"ת חלק לוי חאו"ח סי' ה;
 150. ^ שד"ח, מערכת ברכות, סי' א כלל לג; שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' רס;
 151. ^ מסכת ברכות, דף ל"ה, עמוד ב', וברש"י שם ד"ה אזוקי; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ר"ב, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ב, סעיף ד'
 152. ^ הגר"א ראם, הובא בס' מקראי קודש להגרצ"פ פרנק, פסח ח"ב עמ' קמד;
 153. ^ הגרצ"פ פרנק, שם;
 154. ^ שו"ע רד ז, ובמשנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ב'. וראה בילקוט יוסף ח"ג סי' רג ס"י; ועלהו לא יבול, ח"א עמ' קי;
 155. ^ תהלים, ק"ז, י"ח-כ"א;
 156. ^ מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב'; משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה ח'; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, סעיף א'
  חיי אדם סה ו;
 157. ^ הרא"ש שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) אין דף פט במסכת ברכות.מסכת ברכות, דף פ"ט, עמוד סג'. וראה ברד"ק ישעיה לח ט, שחזקיהו כתב הודאה כשנתרפא מחוליו ועלה בית ה'. וראה בצידה לדרך מאמר א כלל א פ"ב. אמנם ראה בשו"ת חת"ס חאו"ח סי' נא, מה שהקשה על שיטה זו;
 158. ^ מג"א סי' ריט סק"ג;
 159. ^ פמ"ג שם; שו"ת חת"ס חאו"ח סי' נא. וראה סמ"ק סי' קמו, שברכה זו היא מדאורייתא. וראה בשד"ח, פאת השדה מערכת שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד יב';
 160. ^ רמב"ן תורת האדם שער ההודאה, וחיד' הרמב"ן למסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב', בשם הראב"ד; מאירי מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב', בשם יש מי שאומר; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, בשם הראב"ד; ס' הרוקח סי' שמג; רמ"א שם ח, וכן נוהגין באשכנז; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ח'; קיצשו"ע סא א;
 161. ^ רמב"ן תורת האדם שער ההודאה; שו"ת הרשב"א ח"א סי' פז, וח"ז סי' לח; רבנו ירוחם נתיב יג ח"ב; נימוקי יוסף והמאירי, מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב'; טושו"ע ריט ח;
 162. ^ חיי אדם סה ו; קיצשו"ע סא א;
 163. ^ בן איש חי שנה א, פר' עקב סק"ז;
 164. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים רי"ט-ח', ובבאה"ל שם. וראה בכף החיים שם אות מו; שו"ת אור לציון ח"ב פי"ד סמ"ד;
 165. ^ שו"ת יחוה דעת ח"ד סי' יד. וראה בשו"ת אור לציון שם, שאפילו אם רק התעלף וקם, יברך ברכת הגומל. וראה עוד בשו"ת עולת יצחק ח"ב סי' עט;
 166. ^ שו"ת שדה הארץ סי' ז; בירך את אברהם סי' נט סט"ז;
 167. ^ ערוך ע' ארבע, בשם רב האי גאון. והובא גם בטור שם (וכתב שכן נוהגים בספרד), ברא"ש מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב', ובהגהות מיימוניות ברכות פ"י אות ה; אורחות חיים הל' שני וחמישי סי' כד; כלבו סי' כ; ב"י שם, בשם הרמב"ן והרשב"א; מהרי"ץ בסידור עץ חיים ח"א דף קעד ע"ב. ובשיטת הטור ראה מאמר מרדכי סי' ריט סק"ט;
 168. ^ ראה במחזיק ברכה להחיד"א ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט
  שו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' כה פכ"ג. וראה בע' אבוד עצמו לדעת, הע' 132 ואילך. וראה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ב חאו"ח סי' ז, ושם ח"ו חאו"ח סי' יד, שהגורם מחלה לעצמו, לא יברך ברכת הגומל;
 169. ^ שו"ת הרשב"א ח"א סי' פב, ושם ח"ז סי' לח; שו"ע ריט ח. וראה במאמרו של הרב י. בן-מאיר, תחומין, א, תש"מ, עמ' 357-349, הע' 19, שהסתפק במי שנפצע וצריך סדרת ניתוחים, אם יברך אחר כל ניתוח וניתוח, או רק בגמר סדרת הניתוחים. וראה בנידון כעין זה בשו"ת בנין אב ח"ב סי' יט;
 170. ^ עטרת זקנים ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט
  מאור ושמש עה"פ בראשית, ל', ל"ה; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים רי"ט-ב';
 171. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, סעיף א'; חיי אדם סה ו; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים רי"ט-ב';
 172. ^ א"ר סי' ריט סק"א; שו"ת שלמת חיים, מהד' חדשה, סי' קלו;
 173. ^ שו"ע שם ו;
 174. ^ ב"י סי' ריט, בשם הרמב"ן; מג"א שם סק"ו; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-כ'. וראה בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' קצז;
 175. ^ ב"י שם, בשם הרשב"א; באר היטב שם סק"ט, בשם עטרת זקנים. וראה בשד"ח, פאת השדה מערכת שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד יב';
 176. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ח', בשם הרא"ה;
 177. ^ טושו"ע שם; צידה לדרך ד"ט ע"ב. וראה בכף החיים שם אות לז. וראה באריכות בשו"ת יביע אומר ח"ג חאו"ח סי' טז אות ג ואילך;
 178. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה ח'. וראה בכ"מ שם, ובב"י ובב"ח סי' ריט, ובא"ר שם סק"ג, ובשו"ת חת"ס חאו"ח סי' נא;
 179. ^ חידושי הרמב"ם, הובאו בקובץ תשובות הרמב"ם ואיגרותיו, עמ' 52;
 180. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים רי"ט-ד', וכן כתב במג"א שם סק"ב, טוב לברך וכו';
 181. ^ שו"ע ריט ג. וראה בגליון הש"ס ברכות שם, ובס' יפה ללב ח"ב בקונ"א;
 182. ^ שו"ת הלכות קטנות ח"א סי' רעא; באה"ט סי' ריט סק"ד; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ו', ובשעה"צ סק"ז; קיצשו"ע סא ב. וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' יח; שו"ת שונה הלכות ח"א סי' רעא;
 183. ^ באה"ט שם, בשם הראנ"ח; חי' רע"א על המג"א סי' ריט סק"ד; שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' קמג. וראה בכף החיים סי' ריט אות יט;
 184. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה ח'; שו"ע שם; קיצשו"ע שם. וראה בב"י שם, שהרי"ף והרמב"ם והסמ"ג סוברים כך;
 185. ^ טור שם, בג' התוס'; תוס', מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב' ד"ה ואימא; תוס' ר"י החסיד ברכות שם. ונראה שכן דעת הרא"ש ברכות פ"ט סי' ג, ראה בבאה"ל שם ד"ה ותרי, ובפמ"ג שם;
 186. ^ מרדכי שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד ריב'; שו"ע ובאה"ל שם, ד"ה לא שכיחי; קיצשו"ע שם;
 187. ^ שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' קצו;
 188. ^ דעה ב בשו"ע שם; ב"י שם; רבנו שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:תנ"ך) מספר עברי ברכות לא מוכר.יונה, ברכו"ת, ש"ם. וראה שו"ת אבני נזר חאו"ח ח"א סוסי' מ;
 189. ^ באוה"ל שם, ד"ה וי"א, בשם מחצית השקל;
 190. ^ חי' רע"א על המג"א שם סק"ד;
 191. ^ שו"ע שם; הלבוש שם; הא"ר שם;
 192. ^ טור, שם; דעה א בשו"ע שם; הב"ח שם; באור הגר"א שם; ס' באר שבע דף קי;
 193. ^ שו"ע ריט ג;
 194. ^ תוס', מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב' ד"ה ואימא;
 195. ^ רא"ה בספר פקודת הלוים ברכות שם;
 196. ^ שו"ת חת"ס חאו"ח סי' נא;
 197. ^ א"ר שם; בן איש חי, שנה א, עקב סק"ב; כף החיים על אורח חיים, סימן רי"ט סעיף קטן ו;
 198. ^ שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' פח. וראה בשד"ח, מערכת שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד יב'; [198א] יפה ללב ח"א סי' ריט סק"ה; פתח הדביר ח"ב סי' ריט אות יז. וראה שד"ח מע' בין המצרים סי' ב אות ג. וראה עוד בשו"ת אבן פנה ח"ב סי' סב;
 199. ^ בן איש חי שנה א, פר' עקב סק"ג;
 200. ^ שו"ת מהר"ם שיק סי' פח. וראה באריכות בשד"ח, פאת השדה, מערכת שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד יב';
 201. ^ שו"ת ציץ אליעזר חי"ג סי' יז, ושם חי"ז סי' ט אות ב;
 202. ^ שו"ת חת"ס חאו"ח סי' נא. וראה עוד בשו"ת יחוה דעת ח"ד סי' עה;
 203. ^ פמ"ג או"ח סי' ריט בא"א סק"א; שו"ת שואל ונשאל ח"ב סי' מט;
 204. ^ שו"ת מהר"ם מינץ סי' יד; מג"א רסי' ריט; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים רי"ט-ד'; כף החיים שם אות ב; שע"ת שם סק"א; שו"ת הרב סדר ברכת הנהגין פי"ג אות ג; שערי אפרים שער ד סכ"ח; שו"ת נחלת בנימין חאו"ח סי' נח; שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קסג סק"ב; שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' כ; ילקוט יוסף ח"ג סי' ריט ס"ה. וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ח סי' כב סק"ב, שלשיטות אלו אפילו קטן יתום לא יברך;
 205. ^ שו"ת מהר"י באסאן סי' ה; חי' רע"א לשו"ע שם; שו"ת לחמי תודה סי' ה; ברכ"י ריט אות א; מור וקציעה סי' ריט; בן איש חי, שם, סק"ד; שו"ת כתב סופר חאו"ח סי' כז. וראה בשו"ת אבני נזר חאו"ח סי' לט;
 206. ^ שו"ת תשב"ץ ח"ד סי' ד; בית יהודה ח"א סי' ו; כף החיים שם אות כט. וראה מאמרו של הרב י.ה. הנקין, אסיא, חוב' מא, ניסן תשמ"ו, עמ' 50-41;
 207. ^ שו"ת מהר"ם מינץ סי' יד; א"ר שם; ברכ"י שם אות ז; מחזיק ברכה אות ו; שערי אפרים שער ד סכ"ח; שו"ת נחלת בנימין חאו"ח סי' נח; באוה"ל ריח ד, ד"ה וכן כתב; שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' כ. וראה עוד בשו"ת בית יהודה חאו"ח סי' ו;
 208. ^ מחזיק ברכה שם;
 209. ^ ראה שו"ת מהר"ם מינץ שם; שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' פו; שו"ת אוצר החיים סי' יא. וראה שו"ת חכם צבי סי' מט; שו"ת תפארת צבי חאו"ח סי' ו אות ו; שד"ח, מערכת שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד יב'; שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' כ; ילקוט יוסף ח"ג סי' ריט סק"ג;
 210. ^ "ראה: תורת חיים על מסכת סנהדרין, דף צ"ד, עמוד א'" (שו"ת הלכות קטנות ח"ב סי' קסא; כנסה"ג סי' ריט; מג"א ריש סי' ריט; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ג'. ונאמרו על כך מספר טעמים); מ"ב שם; א"ר שם סק"י; ערוה"ש שם ס"ו; קצות השולחן ח"ב סי' סה ס"ב; שו"ת ויען אברהם סי' יז; שו"ת ויצבור יוסף שווארץ סי' מא; שו"ת הר צבי חאו"ח סי' קיח; שו"ת חמדת צבי ח"ג סי' ח; ילקוט יוסף ח"ג סי' ריט ס"ז; שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ד אות לא; הגרש"ז אויערבאך, הובא בנשמת אברהם חאו"ח סי' ריט אות א, שלא ראה בירושלים נשים משגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) אות עברית לא ידועה ץ.מסכת ברכות, דף חו"ץ, עמוד מיולדות'. וראה עוד בצפנת פענח משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה ח';
 211. ^ הליכות שלמה ח"א פכ"ג סע' ד;
 212. ^ בן איש חי שנה א, פר' עקב סק"ה; חיי"א סה ו; כף החיים שם; תורת חיים, מסכת סנהדרין, דף צ"ד, עמוד א'; באר היטב שם סק"א בשם כנה"ג; מ"ב שם; ברכ"י שם אות ב; מור וקציעה סי' ריט; יחוה דעת להגר"ע יוסף ח"ד סי' טו. ועיי"ש עצות שונות איך תברך, אע"פ שסדר הברכה שתיאמר בפני עשרה אנשים, ולאו אורח ארעא לאשה. וראה עוד בשארית יוסף ח"ג עמ' שנט. וראה עוד בשו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ה סי' יד; שו"ת חמדת צבי ח"ג סי' ח; שו"ת במראה הבזק ח"ה סי' ז; [212א] גשר החיים פכ"א סי' ה אות ז;
 213. ^ ר' יצחק אור זרוע, המובא בהגהות חדשים פ' הרואה בברכות; טור, ב"י וב"ח, ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט
  רמ"א שם ד; ערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, סעיף ט'
  משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ז'. וראה בבאוה"ל שם ס"ד ד"ה ואין, בשיטות הפוסקים אם דווקא על אביו ורבו, או אשתו ובניו, או לכל קרוביו ואוהביו. וראה שו"ת חמדת צבי ח"ג סי' ז, ומאמרו של הרב י.ה. הנקין, אסיא, חוב' מא, ניסן תשמ"ו, עמ' 50-41;
 214. ^ ב"י שם בד"ה וממ"ש, בשם הרשב"א בחידושיו לברכות נד. וראה בדרכי משה שם; שו"ת כתב סופר חאו"ח סי' כז; כף החיים סי' ריט אות כז; עשה לך רב ח"ה סי' לט, בתשובות הקצרות;
 215. ^ מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד ב'. וראה בשו"ת איתן האזרחי סי' ג, שלא יתכן לקבל גירסה זו. ובכי"מ בדק"ס בברכות שם, הגירסא גומל חסדים טובים שגמלם כל טוב. וראה בהגהות הגר"א ברכות שם;
 216. ^ ראה רמב"ן תורת האדם שער ההודאה; תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ט', הלכה א'; תוס' ר' יהודה החסיד ברכות נד א ד"ה הרואה; רבנו יונה על הרי"ף ברכות שם. וראה עוד במאירי מסכת ברכות, דף נ"ד, עמוד א', במשנה. וראה בתו"ש שמות פ"כ סוף אות תקלז, שלשיטת הגאונים אין גורסים בגמרא בשום ברכה שם ומלכות, כיון שאסור להזכיר השם בשעת לימוד. וראה במג"א סי' רטו סק"ה;
 217. ^ גי' הרי"ף כמו בסידורים שלנו, רק שגרס גומל בלי הה"א, אבל הטור סי' ריט, והמשנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה ח', גרסי בה"א;
 218. ^ בעניין הלשון "חייבים" כתב ה ב"י על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט , כלומר אפילו לאותם שהם חייבים, דהיינו שהם רשעים, דתרגום רשע חייבא, על כל זה גומל להם טובות, וגם אני כאחד מהם, שאף על פי שאיני הגון גמלני כל טוב. וראה עוד בפרישה סק"ג ובברוך שאמר. ובשו"ת מהר"ם מינץ סי' יד הסביר הלשון "חייבים", דמסתמא כיון שהיה חולה חטא, שכן אין יסורים בלא חטא. ובמור וקציעה כתב, שאין הכוונה שהמברך הוא מן החייבים, אלא שבחו של מקום נאמר, שעושה טובות אף לחייבים. ובשו"ת אבני נזר חאו"ח סי' לט, ובשו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' פח כתבו, שהולכי מדברות וימים שהכניסו עצמם לסכנה, הוא עצמו חטא. וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ז סי' ח אות א. ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ב סוסי' יח כתב, שבנוסח הברכה הזו יש גם משום וידוי דברים, וזה על פי מה שכתב רש"י בפירושו על איוב, ל"ג, כ"ז, שלאחר שפדה ה' את החולה "יעשה שורות של אנשים כשניצול מחוליו ויתוודה ליוצרו". וראה בס' יפה ללב בהשמטות לח"ב, מובא באורחות חיים על או"ח סי' ריט אות ה, שלא נזכר הך דרש"י באיוב לא בגמרא ולא בפוסקים. וראה עוד פירושים על ברכת הגומל בשו"ת כתב סופר חאו"ח סי' כז; שו"ת מטה לוי ח"ב סי' ח; שו"ת שלמי תודה סי' ה; שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' כז וסי' פח; עיון יעקב על עין יעקב ברכות נד; בהקדמה לספר שו"ת שתי הלחם למהר"ם חאגיז;
 219. ^ ובמאירי ברכות שם הגירסא בלי הסיום שגמלני וכו'. ותיבת טוב צריך לנקד בחולם, כ"כ בעץ יוסף שם, ובכף החיים סי' ריט סקט"ז;
 220. ^ עץ יוסף, בסידור אוצר התפילות. וראה בשו"ת איתן האזרחי סי' ג, מה שכתב על שינויי הנוסחאות של ברכת הגומל;
 221. ^ סידור תהילת ה', בנוסח האר"י וחב"ד (וראה בס' שערי הלכה ומנהג, הוספות ומילואים סי' כה); סידור תכלאל, כמנהג יהודי תימן. וראה הליכות שלמה ח"א פכ"ג סע' ז, שזה הנוסח הנכון והראוי, שהרי מברכים ברכת הגומל גם כשעדיין אין לו "כל" טוב, ולכן צריך להשמיט משנה תורה לרמב"ם, הלכות מילה, פרק ז', הלכה ו'. אמנם בסידור עולת ראיה ח"א עמ' שיג מבאר את הנוסח הרגיל הכולל מילת "כל";
 222. ^ מג"א ריש סי' ריט;
 223. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים רי"ט-ד', ושעה"צ שם סק"ה וסקי"ג; שו"ת אבני נזר חאו"ח סי' לט;
 224. ^ הטעם שהציבור עונה מי שגמלך וכו', ולא סתם אמן כמו בכל ברכה, כתב בברוך שאמר מבעל התו"ת, שהמברך כאן מודה על שעבר, והציבור מוסיף לו גם להבא. וראה עוד תשובת האדמו"ר מקלויזנברג, הובאה בשו"ת חמדת צבי ח"ג סי' ז;
 225. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, סעיף ב';
 226. ^ הטור שם;
 227. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י', הלכה ח';
 228. ^ לבוש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, סעיף ב'
  הליכות שלמה ח"א פכ"ג סע' ז;
 229. ^ כל-בו סי' פז;
 230. ^ האבודרהם הל' שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי עמ לא מוכר.מסכת ברכות, דף ע"מ, עמוד שמא';
 231. ^ "על הארץ הטובה אשר נתן לך שגמלם כל טוב. ובשו"ת תירוש ויצהר סי' רח, תמה מה שעונים מי שגמלך וכו' דלכאורה משמע שח"ו שוב יגיע לואיזה צרה וינצל, ותירץ שהברכה היא שאף שנעשה לו טוב, לא ינכו לו מהטוב לעתיד לבוא" (נוסח עדות המזרח, וכן הוא בבן איש חי שנה א עקב סק"א. ובבן איש חי, שם, מוסיף שהמברך אומר אחריהם: אמן, כן יהי רצון. מקור הנוסח הזה במכילתא בא פר' טז);
 232. ^ מג"א סי' ריט סק"ב;
 233. ^ שערי הלכה ומנהג ח"א סי' קי;
 234. ^ החפץ חיים במאמרו ציפית לישועה, ובהשמטות לסוף שו"ע או"ח;
 235. ^ הכוונה ל-Bell’s palsy;
 236. ^ שו"ת הר צבי חאו"ח סי' קיג;
 237. ^ יחוה דעת ח"ד סי' יד;
 238. ^ שו"ת שדה הארץ ח"ג חאו"ח סי' ז וסי' י; עיקרי דינים או"ח סי' ו אות כד; אורחות חיים ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רי"ט, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן רי"ט, סעיף י'
 239. ^ בן איש חי שנה א, פר' עקב סק"ו;
 240. ^ שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' יח, ושם חכ"א סי' סד אות ז;
 241. ^ הכוונה לתיקון בקע מפשעתי ((inquinal hernia;
 242. ^ שו"ת ציץ אליעזר שם; ילקוט יוסף ח"ג סי' ריט סכ"ד; הליכות שלמה ח"א פכ"ג סע' ב; שו"ת אז נדברו חי"ד סי' כה סק"ו;
 243. ^ שו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' כה פכ"ג. וטעמו שהכניס עצמו ברצונו למצב הסכנה, ולא עוד אלא שיצא ממנו בחסרון איבר. וכן פסק הרב פ.ב. טולידאנו, ברקאי, ג, תשמ"ו, עמ' 36-23;
 244. ^ "שגם אם הביא על עצמו מחלה ונרפא, חייב לברך" (הגר"ש ישראלי, ברקאי, שם. וראה בשו"ת שדה הארץ ח"ג סי' ז, ובילקוט יוסף ח"ג סי' ריט סקכ"ז);
 245. ^ שו"ת הרשב"א ח"ז סי' לח; תורת חיים לר"ח קנייבסקי עמ' יד; שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' יח; שו"ת אור לציון ח"ב פי"ד סמ"ד, בהערות; ילקוט יוסף ח"ג סי' ריט סכ"ה;
 246. ^ שו"ת אהל יוסף סי' א;
 247. ^ העמק שאלה, שאילתא כו סק"ב;
 248. ^ הליכות שלמה ח"א פכ"ג סע' ב;
 249. ^ שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' יח, ושם, חט"ו סי' לב אות ה; שו"ת אור לציון שם;
 250. ^ מ. ספירו, ספר אסיא, ב, תשמ"א, עמ' 265-263; הנ"ל, ספר אסיא, ד, עמ' 287. וראה ע' שוטה, ברקע הרפואי;
 251. ^ שו"ת שואל ונשאל ח"ב סי' מט. וראה שו"ת ויאמר בועז ח"ג סי' יד;
 252. ^ פתח הדביר סי' ריט סק"ג, הובא בשד"ח, מערכת שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) מספר עברי סי לא מוכר.מסכת ברכות, דף ס"י, עמוד יב';
 253. ^ תורת חיים לר' חיים קנייבסקי עמ' יח; ילקוט יוסף ח"ג סי' ריט סכ"ט; שו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' כה פכ"ז אות ג, עיי"ש טעמו;
 254. ^ שו"ת פרי הארץ סי' ז. וראה בעיקרי הד"ט או"ח סי' יד אות א, ושו"ת באר משה, ח"ב סי' י בהערה. וראה באריכות בשו"ת ציץ אליעזר חי"ח סי' כב סק"א;
 255. ^ אגרות הראי"ה ח"ב איג' תשג;
 256. ^ הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ד חאו"ח סי' ריט סק"ד, ובהליכות שלמה ח"א פכ"ג סע' ג; שו"ת ציץ אליעזר חי"ט סי' נג סק"ב;
 257. ^ הגרש"ז אויערבאך, שם;
 258. ^ מסכת ברכות, דף ס', עמוד ב'; משנה תורה לרמב"ם, הלכות תפילה, פרק ז', הלכה ה'; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ז', ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ז', סעיף א' . יש לציין, כי הטור והשו"ע יצאו מדרכם, וטרחו לפרש באריכות את הברכה הזו, וכן נהגו מפרשים רבים;
 259. ^ "'אשר יצר את האדם בצלמו' (מסכת כתובות, דף ח', עמוד א'), ובברכה של הרואה קברי ישראל _ "אשר יצר אתכם בדין" (מסכת ברכות, דף נ"ח, עמוד ב'). וראה מאמרו של ב. גזונדהייט, אסיא, סג-סד, תשנ"ט, עמ' 124 ואילך" (נוסח זה מקורו בפסוק בבראשית, ב', ח', והוא כלול גם בברכת הנישואין);
 260. ^ עניין החכמה בברכה זו נתפרש בכמה אופנים: שבריאת האדם היא בחכמה נפלאה (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ו', סעיף א'); הקב"ה ברא את האדם בחכמה, שהתקין מזונותיו ואחר כך בראו (תוס', מסכת ברכות, דף ס', עמוד ב' ד"ה אשר; שו"ע שם); הקב"ה יצר את מנגנוני העיכול בחכמה רבה, שמכיל כוח המקבל, היינו המנגנון לרקבל את המזון, כוח המעכל, היינו המנגנון שמפרקו ומרכיבו לצרכי הגוף, וכוח הדוחה, היינו שמוציא החוצה את הפסולת (לבוש, ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ו', ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ו' ); בחכמה קאי על האדם, שנתן לו הקב"ה חכמה בבריאתו, לא כן שאר בעלי חיים שלא נתן להם חכמה (מהרש"א ברכות שם); חי"ת כ"ף מ"מ ה"י בגימטריא תרי"ג, פירוש יצר את האדם לכבודו לקיים תרי"ג מצוות (ענף יוסף על עין יעקב, ברכות שם);
 261. ^ נקבים וחלולים הוא על פי הפסוק ביחזקאל, כ"ח, י"ב. וראה בתירגום יונתן בן עוזיאל שם;
 262. ^ "תנחומא שמיני ח" (חלולים-חלולים בגימטריא רמ"ח, כנגד רמ"ח איברי האדם); "אמרי נועם להגר"א. פירוש: "נקבים" רבים, כגון פה, וחוטם ופי הטבעת, "חלולים", איברים כמו לב, וכרס ומעיים (שו"ע שם)" (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ו', ולרמוז שלכל איבר יש חלל);
 263. ^ "אבודרהם" ('ולא אמר לפניך כמו שרגיל לומר בשאר מקומות, לפי שהוא רומז כי מקום הנפשות הוא לפני כסא כבודו'); "מנחת אליהו להגר"א עמ' א. וראה עוד פירושים על כך _ שו"ת לקט הקמח החדש סי' עו סקי"ד" ('מה שמזכירים כאן כסא הכבוד בברכת עשיית צרכיו הוא לאפוקי מדעת האומרים שהקב"ה אי אפשר שישגיח על עולם שפל, לכך אנו אומרים, שאפילו לפני כסא הכבוד שאפילו המלאכים הגבוהים עומדים כמה רבי רבבות פרסאות, אפילו משם הוא משגיח על שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:תנ"ך) אות עברית לא ידועה ם.דברים, שפלי"ם, כאל"ה); הרב מ.מ. כשר, נועם, כד, עמ' נז ואילך; ב. גזונדהייט, אסיא, סג-סד, תשנ"ט, עמ' 124 ואילך;
 264. ^ כך היא הגירסא שלנו, וברש"י, רי"ף, רא"ש, אבל גירסת הרמב"ם והמחבר היא קודם "שאם יסתם" ואחר כך "או יפתח" (משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ו'-ב');
 265. ^ "כלומר, שבנקבים יש נקב אחד שהוא הפה, שכשהוא במעי אמו הוא סתום, וכשיוצא לאוויר העולם הוא נפתח, ואם כשיוצא לאוויר העולם היה נשאר סתום, לא היה אפשר להתקיים" ('יסתם'); "האיברים החלולים אם היה נפתח אחד מהם, לא היה אפשר להתקיים (שו"ע שם. וראה שם עוד פירושים)" ('או יפתח');
 266. ^ ראה מ"ב סי' ו סק"ד אם לומר "אי" בצירי או בחיריק;
 267. ^ "אבודרהם, בשם מהר"ם מרוטנברג" (הגירסא הכוללת את המילים "אפילו שעה אחת" מצויה בכמה כתבי-יד של התלמוד, וחלק מהגאונים והראשונים מביאים אותה, וכן היא גירסת האר"י וארבעה טורים, אורח חיים, סימן ו', ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ו', סעיף א' . הטור סי' ו נתן טעם לכך "כדאיתא במס" נידה כל זמן שתינוק במעי אמו, טבורו פתוח ופיו סתום, יצא לאוויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אי אפשר לעמוד'. וראה משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ג'. אך יש החולקים על גירסא זו, שהרי סותם את פיו הרבה שעות ויכול לחיות); שו"ת תשב"ץ קטן סי' רטז. וגם בסידורו של רב סעדיה גאון אין מילים אלו. ובמ"ב סי' ו סק"ג כתב שכך הוא מנהגנו. להלכה מופיעות שתי השיטות, וכתב הב"ח ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ו', ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ו' , שכל אחד ינהג כמנהג מקומו ואבותיו. וראה עוד בנידון בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' יא; ב. גזונדהייט, אסיא, שם;
 268. ^ ראה מ"ב סי' ו סק"ה בשיטות הפוסקים אם לומר מילה זו אם לאו;
 269. ^ על פי הפסוק במשלי, ד', כ'-כ"א. ופירושו על שם הנקבים שברא בו להוציא פסולת מאכלו, כי אם יתעפש בבטן ימות, והוצאתו היא רפואה (שו"ע שם);
 270. ^ על פי הפסוק בשופטים, י"ג, י"ט, והפסוק בתהלים, קל"ט, י"ד. לשון הפליאה כאן מפורשת בכמה אופנים: "על שם שבורר הקב"ה בו טוב המאכל ודוחה הפסולת (אבודרהם; שו"ע שם), או שהקב"ה צר את העובר במעי אמו" (אבודרהם); "כנגד שהגוף חלול כמו נאד, ונאד הזה אם יש בו נקב אין הרוח עומד בתוכו, והקב"ה ברא האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים הרבה, ואף על פי כן הרוח בתוכו כל ימי חייו, וזו היא פליאה" (רש"י מסכת ברכות, דף ס', עמוד ב'; תוס' שם ד"ה מפליא, בשם מדרש רבה; שו"ע שם); "מפליא לעשות קאי על הנשמה שנתן באדם, וזו היא פליאה גדולה שיתקיים דבר רוחני והוא מן העליונים בדבר גשמי בגוף האדם שהוא מן התחתונים, ואי אפשר לנשמה לעשות פעולתו להשכיל במושכלות בעוד שהאדם חולה בעל מום באחד מאיבריו, כי כאב גופו מטרידו מלעשות פעולתו, ועל כן אמר "רופא כל בשר' ועל ידי זה "מפליא לעשות", שהנשמה נקשרת בגוף, ועל כן תקנו לומר מיד אחר ברכה זו ברכת "אלקי נשמה" ( דרכי משה על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ו' . וראה גם רמ"א על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ו' סעיף א; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ש"ם-ו'). וראה ברכות ס ב על השילוב של "רופא כל בשר ומפליא לעשות";
 271. ^ שו"ת הרא"ש כלל ד; הגהות מיימוניות משנה תורה לרמב"ם, הלכות שביתת העשור, פרק פ', הלכה ""ג; ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ז', ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ז', סעיף ד'
 272. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ז'-ב';
 273. ^ הליכות שלמה ח"א פ"כ הע' מד. וראה משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ד'-ג';
 274. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ז'-א';
 275. ^ הליכות שלמה שם סכ"ט;
 276. ^ ראה בנידון בס' יחוה דעת ח"ד סי ה, ובשו"ת יביע אומר ח"ט סי' ג אות א; שו"ת רבבות אפרים ח"ח סי' ב;
 277. ^ ראה שיטות הפוסקים במשנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ז'-א';
 278. ^ הגהות מיימוניות משנה תורה לרמב"ם, הלכות שביתת עשור, פרק פ', הלכה ""ג; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ז', סעיף ג';
 279. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ז'-ג', בשם אחרונים;
 280. ^ מ"ב שם;
 281. ^ ראה הליכות שלמה ח"א פ"כ הע' 104;
 282. ^ ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ז', ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן ז', סעיף א'
 283. ^ רמ"א שם;
 284. ^ ראה ערוה"ש ארבעה טורים, אורח חיים, סימן תרי"ג, ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרי"ג, סעיף ג' . ונ"מ לעניין נטילת ידיים אחרי הטלת מים ביוהכ"פ, עיי"ש;
 285. ^ שו"ת רש"ל סי' צז; משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ז'-ב'; כף החיים ז א;
 286. ^ שו"ת בני לוי סי' ה;
 287. ^ משנה ברורה, סימן ", סעיפים קטנים ס"ו-ג'; שו"ת נשמת חיים סי' י; שו"ת ציץ אליעזר חי"א סי' ד; יחוה דעת ח"ד סי' ה;
 288. ^ הליכות שלמה ח"א פ"כ סכ"ז. וראה בהע' מא שם;
 289. ^ ראה הליכות שלמה ח"א פ"כ ס"ל; שו"ת רבבות אפרים ח"ח סי' פז אות ב;
 290. ^ שו"ת הרא"ש כלל ד סי' א; ב"י ו דרכי משה על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן ו' ; ביאור הגר"א על אורח חיים, סימן ד' סעיף קטן סא;
 291. ^ רמ"א על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן מ"ו סעיף ט;
 292. ^ ראה ע' רפואה, הע' 66 ואילך;
 293. ^ על פי משנה תורה לרמב"ם, הלכות ברכות, פרק י"א, הלכה ד'; תוס', מסכת חולין, דף ק"ה, עמוד א' ד"ה מים; הרשב"א, בתוה"א בית ו שער ה; הג"א על הרא"ש ברכות פ"א סי' א. וראה עוד בהעמק שאלה, שאילתא קמה סקי"ז; חיי אדם טו כד; פרמ"ג על אורח חיים, סימן קנ"ז סעיף קטן במשבז, ריש הפתיחה להל' נטילת ידים;
 294. ^ הרב ש. היילפרין, ספר הרופאים, תרפ"ג, נדפס בספר אסיא, ב, עמ' 65;
 295. ^ על פי הכלל של הרמב"ם, שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:בבלי) אין עמוד ח בדף יא במסכת ברכות.מסכת ברכות, דף י"א, עמוד ח', המבוסס על מסכת מנחות, דף מ"ב, עמוד ב';
 296. ^ על פי הכלל של הרמב"ם שם ה"ב ובכס"מ;
 297. ^ על פי הכלל של הר"י בן פלט, הובא בשו"ת הרשב"א ח"א סי' יח וסי' רנד;
 298. ^ על פי הכלל שקבע באור זרוע ח"א סי' קמ;
 299. ^ על פי הכלל שקבע רבנו בחיי בכד הקמח אות ציצית.