Difference between revisions of "טיוטה:יושר דברי אמת"

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
######
לא ניתן לצפות בקוד המקור של הבדל בין שינויים זה, היות שאחת הגרסאות לא מאושרת. תוכל לצפות להלן בתוכן הגירסה שביקשת להציג, אם היא תימצא נקיה:
######
יושר דברי אמת, מהדורת מונקאטש, 1905

יושר דברי אמת, הוא שמו של אחד מספרי החסידות הבולטים והראשונים, אותו חיבר רבי משולם פייבוש הלר. רובו של הספר מורכב ממכתבים שכתב המחבר לידידיו לאחר שהפך לחסיד, בהם פרש את עיקרי משנתה של החסידות, ומיעוטו מאמרים ששמע מרבותיו והעלה על הכתב. הספר זכה לתפוצה רחבה והוא נחשב לאחד מספרי היסוד בספרות החסידית.

תוכן[edit source]

את רובו של הספר ואת משקלו הסגולי העיקרי תופסות שתי אגרות ששלח רבי משולם פייבוש בשנת תקל"ז לידידיו. על פי ד"ר מור אלטשולר האגרות נשלחו לארץ ישראל לרבי יואל, גיסו של רבי משולם פייבוש, שהיה מחשובי העולים בעליית החסידים בשנת תקל"ז (1777).

המחבר, שתואר על ידי גרשם שלום כ"אחד מסופריה המעולים של החסידות", תיעד את עיקרי תפיסתה וחלקים מהווייתה של החצר החסידית שהתקבצה סביב רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. נושאים עיקריים בספר הם: ענווה, תפילה, תורה לשמה, ודבקות בצדיק. המחבר מותח ביקורת על המתנגדים בצורה חריפה, וטוען כי אלו שאינם דבוקים בצדיקים אינם יכולים לזכות לפנימיות התורה, ועוסקים אך בחיצוניותה. לרוב, הוא מטיף לעבודת ה' ברצינות, ללא יומרות וחיפוש אחר השגות רוחניות נעלות. המחבר אינו מטיף לסיגופים אך גישתו לעולם המעשה היא פרושה ומחמירה יחסית.

בפתח האיגרת הראשונה מנמק המחבר את סיבת כתיבתה בפרידה מידיד נעורים:

"אני הכותב למען אהבת אמיתי וריעי אשר מעודי גדלתי עמו בתורת ד' ויראתו לפי קט שכלינו, וגבה טורא בינינו, ובעת הפרדו מאתו בקש ממני להעלות הכתב יושר דברי אמת ואמונה הנשמע מפי משכילי הדור אנשי מופת בעלי רה"ק אשר עינם ראו ולא זר כמלאך א-להים פחדם ויראתם. ובעת היפרדו מאתו בקש ממני להעלות הכתב יושר דברי אמת ואמונה הנשמע מפי משכילי הדור".

יושר דברי אמת

המחבר ייחס למכתביו חשיבות רבה, כנראה ראה בהם טקסט מכונן, בסיום האגרת כתב:

"אם תרצה לתת עיניך וליבך לדברים אלה, תעיין בהם במתינות, כמה פעמים, והעיון בזה יהיה בעת שדעתך וליבך פנוים מהבלי העולם כמו אחר חצות לילה, או ביום בהתבודדותך בבית המדרש הקודש עם חברים המקשיבים לקול דברי יראת השי"ת, ובזה יביא לך הספר התעוררות גדול בליבך".

יושר דברי אמת

תפוצה והשפעה[edit source]

לספר נודעה תיכף עם פרסומו השפעה רבה. כאחד מספרי החסידות המוכרים ביותר הוא מצוטט רבות בספרים המאוחרים לו, מהצדיקים הבולטים המצטטים אותו הם: רבי אברהם דוד מבוטשאטש, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב.

יש הטוענים, שחלק גדול מספר נפש החיים כוון כמענה אידיאולוגי לספר יושר דברי אמת שהיה נפוץ בקונטרסים ובהעתקות, לאור קטעים רבים בספר הנראים כהסברת של השיטה המתנגדית מבית מדרשו של הגאון מווילנא, בעיקרי המחלוקת עם תנועת החסידות באופן חופף להצגת ערכיה בספר יושר דברי אמת.

הדפסה[edit source]

כתבים אלו נדפסו לראשונה בספר "ליקוטים יקרים" בשנת תקנ"ב (1792), בחייו של המחבר ללא אזכור שמו. בשנת תק"ס, בשנים הסמוכות לפטירתו שוב הודפס הספר בז'ולקייב ובשער המהדורה הוזכר לראשונה של של רבי משולם פייבוש כמחברו. במהלך השנים הבאות הודפס הספר עוד מספר פעמים, אך שמו "יושר דברי אמת" נקבע בשנת ה'תרי"א על ידי נין המחבר – רבי אהרן אריה הלר שהתכונן להדפסה מחודשת, וקבע את השם על פי פתיחת האגרת הראשונה.

רבי אהרן אריה לא הצליח להדפיס את הספר, עקב סיבות כלכליות, וצאצא אחר – שמשון הלר מקולומיי המשיך כעבור כמה שנים בניסיון ההדפסה; הוא אסף כתבי יד וקונטרסים מהספר, אותם מסר לרבי יחיאל הורוביץ מריישא לעריכה. את ההדפסה מסר לחתנו עוזר הכהן פריד שהדפיסו בבית הדפו ששל שמואל זנוויל כהנא במונקאץ' בשנת תרס"ה (1905).


קישורים חיצוניים[edit source]