ראש האופוזיציה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
ראש האופוזיציה
Isaac Herzog.jpg
איוש נוכחי:
יצחק הרצוג (המחנה הציוני)
מאז 25 בנובמבר 2013
דרכי מינוי החלטת הסיעה הגדולה באופוזיציה, או, אם הושגה, תמיכה בכתב של יותר ממחצית חברי האופוזיציה.
משך כהונה קצוב כהונת הכנסת
ייסוד המשרה 17 ביולי 2000

ראש האופוזיציה בישראל, המכונה גם יושב ראש האופוזיציה, הוא מנהיג האופוזיציה בכנסת, ובדרך כלל ממלא את התפקיד מי שעומד בראשות הסיעה הגדולה מבין סיעות האופוזיציה. לראש האופוזיציה במדינת ישראל לא היה תפקיד מוגדר בחוק עד שנת 2000, אז שינתה הכנסת את החוק, והתפקיד הפך למשמעותי ולנחשק יותר.

ראש האופוזיציה הנוכחי הוא ח"כ יצחק הרצוג מסיעת המחנה הציוני.

היסטוריה[edit | edit source]

עד שנת 2000[edit | edit source]

עד שנת 2000 תפקיד יושב ראש האופוזיציה לא היה תפקיד רשמי אלא תפקיד של כבוד. ראש המפלגה הגדולה ביותר שלא נמצאת בממשלה כיהן כיושב ראש האופוזיציה. במשך למעלה מיובל שנים (למעט פעמיים) הוקמה ממשלה על ידי הליכוד (בגלגוליו השונים) או על ידי מפלגת העבודה (בגלגוליה השונים) בלא שהמפלגה השנייה תכהן בה, וכך יצא שלמעט בתקופת ממשלות האחדות של לוי אשכול וגולדה מאיר (19671970) ובתקופת ממשלות האחדות של שמעון פרס ויצחק שמיר (19841990), בהן ישבו הליכוד והעבודה לממשלה אחת, תמיד עמד בראשות האופוזיציה יושב ראש הליכוד או יושב ראש מפלגת העבודה, ואף מקובל לומר שבאותן השנים בהן הליכוד והעבודה ישבו בממשלה אחת, לא היה לכנסת ראש אופוזיציה בקנה מידה רחב.

במהלך 52 השנים הראשונות של המדינה, לא היה ליושב ראש האופוזיציה תפקיד מוגדר בחוק, ולכאורה ראש הממשלה לא היה מחויב להתייחס אליו במישור הפרלמנטרי. על אף זאת, היו ראשי הממשלות מעדכנים את ראשי האופוזיציה ומתייעצים עמם בהחלטות מרכזיות בחייה של המדינה (למשל, זכור כי טרם הפצצת הכור בעיראק ב-7 ביוני 1981, התייעץ ראש הממשלה בגין עם יושב ראש האופוזיציה פרס, אף שלא היה חייב בכך), וכן היה לו איזשהו תפקיד מסורתי מסוים בדיוניה של הכנסת.

מאז שנת 2000[edit | edit source]

אמנם, גם בהיעדר חוק, היה קיים נוהג של פגישות עדכון ודיווח של ראש הממשלה לראש הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת בממשלה, אך הדבר נעשה בהתאם לרצונו של ראש הממשלה, בלי שמוטלת עליו חובה של דיווח תקופתי. כמו כן, בעת קיום ממשלת אחדות לאומית לא היה מנהיג אופוזיציה מוכר. השאלה האם לקיים את חובת הדיווח או את הנוהל של עדכון ודיווח לראש האופוזיציה או לא הייתה לפי דעתו ורצונו של ראש הממשלה. לכן הוצרכה הכנסת לחוקק חוק שיעגן את מעמדו של ראש האופוזיציה, מתוך רצון לחיזוק מעמד האופוזיציה כמנגנון בקרה על העשייה הממשלתית.

בראשית שנת 2000 הוגשו שתי הצעות חוק לתיקון מעמדו של יושב ראש האופוזיציה, האחת הצעת חוק ממשלתית, והשנייה הצעת חוק פרטית של ח"כ עוזי לנדאו. שתי הצעות החוק מוזגו על ידי ועדת הכנסת להצעת חוק אחת, וב-17 ביולי 2000 קיבלה הכנסת את תיקון מס' 8 לחוק הכנסת, ה'תשנ"ד–1994, בו תוקן פרק ו' לחוק, שעסק בתפקידו של ראש האופוזיציה.

נוסח התיקון[edit | edit source]

פרק ו': ראש האופוזיציה
11. קביעת ראש האופוזיציה
(א) ראש האופוזיציה יהיה חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה, ומבין סיעות שוות בגודלן זו שזכתה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות, שעליו הודיעה אותה סיעה ליושב ראש הכנסת, אלא אם כן הודיעו ליושב ראש הכנסת בכתב, בכל עת, יותר ממחצית חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, על חבר כנסת אחר מביניהם.
(ב) יושב ראש הכנסת יודיע בכנסת על קביעתו של ראש האופוזיציה בתום 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש הממשלה והשרים לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: הממשלה, ואם נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו - סמוך לאחר הקביעה; ראש האופוזיציה ייכנס לכהונתו עם מסירת ההודעה.
(ג) בסעיף זה, "סיעות האופוזיציה" - הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, ושהודיעו על כך ליושב ראש הכנסת.
12. הפסקת כהונה
(א) ראש האופוזיציה יחדל לכהן בתפקידו באחת מאלה:

(1) הוא נפטר או התפטר מכהונתו;

(2) הוא חדל להיות חבר הכנסת או הושעה מחברותו בכנסת;

(3) נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו לפי סעיף 11.

(ב) הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, על ראש האופוזיציה; הושעה ראש האופוזיציה מכהונתו, ייקבע ראש אופוזיציה זמני, לפי סעיף 11.
13. דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה
ראש הממשלה יזמין לפי הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש, את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו בענייני המדינה.
14. מעמד ראש האופוזיציה בכנסת
ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה; הוראות נוספות בעניין מעמדו ותפקידיו של ראש האופוזיציה בכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת.
15. מעמד ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים
לראש האופוזיציה ייוחד מקום בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הממשלה.
16. שכר ותנאי עבודה
(א) ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לפרק ט'; ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו.
(ב) בסעיף זה, "שכר" - משכורת חודשית, תוספות, הענקות ותשלומים אחרים.

תוצאות התיקון לחוק[edit | edit source]

מאז התיקון לחוק, הפך התפקיד, שהיה עד אז 'תפקיד של כבוד', למשמעותי יותר, ובהתאם, לנחשק יותר. האופוזיציה שמורכבת בדרך כלל ממספר מפלגות שהדבר היחיד המשותף ביניהן הוא שאינן חברות בממשלה, אינה מאוחדת סביב זהות היושב ראש, כשלעיתים קיים החשש שיושב ראש האופוזיציה לא יוכל לאחד תחתיו את כל סיעות האופוזיציה, ולייצג את האינטרסים של כל אחת מהן.

הדברים הגיעו לידי ביטוי, למשל, כאשר שינוי "הופרשה" מהקואליציה, ומפלגת העבודה נכנסה במקומה, נבחר יוסף לפיד ב-10 בינואר 2005 לראשות האופוזיציה, אך הסיעות החרדיות (יהדות התורה וש"ס) לא הכירו במרותו, וטענו כי אינו מייצג אותן.

יושבי ראש האופוזיציה[edit | edit source]

עד שנת 2000[edit | edit source]

עד שנת 2000, עת תוקן חוק הכנסת[1], לא הוגדר תפקיד ראש האופוזיציה באופן רשמי. עם זאת, מקובל היה לכנות את ראש הסיעה הגדולה ביותר שאינה שותפה בממשלה בשם "ראש האופוזיציה". בטבלה שלהלן מנויים ראשי הסיעות הגדולות ביותר שלא ישבו בממשלה, ולאו דווקא ראשי האופוזיציה הרעיונית לממשלה.

מס. דיוקן שם

(תקופת חיים)

סיעה תקופת כהונה כנסת
תאריך עברי תאריך לועזי
1 Yaari.jpg מאיר יערי

(1897-1987)

מפ"ם ט' באדר ה'תש"ט ח' בתשרי ה'תשי"ב 10 במרץ 1949 8 באוקטובר 1951 הכנסת הראשונה
2 Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין

(1890-1971)

הציונים הכלליים ח' בתשרי ה'תשי"ב ו' בטבת ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 24 בדצמבר 1952 הכנסת השנייה
(1) Yaari.jpg מאיר יערי

(1897-1987)

מפ"ם ו' בטבת ה'תשי"ב ט' בתמוז ה'תשט"ו 24 בדצמבר 1952 29 ביוני 1955
(2) Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין

(1890-1971)

הציונים הכלליים ט' בתמוז ה'תשט"ו י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 3 בנובמבר 1955
3 Menachem Begin2.JPG מנחם בגין

(1913-1992)

חרות י"ח בחשוון ה'תשט"ז כ"ו באייר ה'תשכ"ז 3 בנובמבר 1955 5 ביוני 1967 הכנסת השלישית
הכנסת הרביעית
הכנסת החמישית
גח"ל הכנסת השישית
4 Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין

(1893-1971)

אגודת ישראל כ"ו באייר ה'תשכ"ז ד' באב ה'תש"ל 5 ביוני 1967 6 באוגוסט 1970
הכנסת השביעית
(3) Menachem Begin2.JPG מנחם בגין

(1913-1992)

גח"ל ד' באב ה'תש"ל ד' בתמוז ה'תשל"ז 6 באוגוסט 1970 20 ביוני 1977
הליכוד הכנסת השמינית
5 Flickr - Government Press Office (GPO) - MK Shimon Peres.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

המערך ד' בתמוז ה'תשל"ז ט"ז באלול ה'תשמ"ד 20 ביוני 1977 13 בספטמבר 1984 הכנסת התשיעית
הכנסת העשירית
6 Neman yuval.jpg יובל נאמן

(1925-2006)

התחיה-צומת ט"ז באלול ה'תשמ"ד י"ד בטבת ה'תשמ"ט 13 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 הכנסת האחת עשרה
7 Shulamit Aloni portrait.jpg שולמית אלוני

(1927-2014)

רצ י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן 22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 הכנסת השתים עשרה
(5) Shimon Peres.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

המערך י"ח באדר ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 15 במרץ 1990 13 ביולי 1992
8 Wiki Pri-minister Itzchak Shamir.jpg יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד י"ב בתמוז ה'תשנ"ב ב' בניסן ה'תשנ"ג 13 ביולי 1992 24 במרץ 1993 הכנסת השלוש עשרה
9 Flickr - Government Press Office (GPO) - PM Benjamin Netanyahu giving a speech at the Ramat Gan Diamond Exchange.jpg בנימין נתניהו

(1949-)

ב' בניסן ה'תשנ"ג א' בתמוז ה'תשנ"ו 24 במרץ 1993 18 ביוני 1996
(5) Shimon Peres.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

העבודה א' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 1 ביולי 1997 הכנסת הארבע עשרה
10 Ehud Barak Face.jpg אהוד ברק

(1942-)

כ"ו בסיוון ה'תשנ"ז כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 1 ביולי 1997 6 ביולי 1999
ישראל אחת
11 Ariel Sharon Headshot.jpg אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט כ"ז בתמוז ה'תש"ס 6 ביולי 1999 30 ביולי 2000 הכנסת החמש עשרה

מאז שנת 2000[edit | edit source]

בשנת 2000 תוקן כאמור חוק הכנסת, והוסדר מעמדו של ראש האופוזיציה באופן רשמי. ניתן לו מעמד רשמי, ניתנו לו סמכויות, נקבע כי יקבל תדרוך בטחוני מראש הממשלה ועוד.

מס. דיוקן שם

(תקופת חיים)

סיעה תקופת כהונה כנסת
תאריך עברי תאריך לועזי
1 Ariel Sharon Headshot.jpg אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד כ"ז בתמוז ה'תש"ס י"ב באדר ה'תשס"א 30 ביולי 2000 7 במרץ 2001 הכנסת החמש עשרה
2 Yossi Sarid.JPG יוסי שריד

(1940-2015)

מרצ י"ב באדר ה'תשס"א כ"ט בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 4 בנובמבר 2002
3 Fuad.jpg בנימין בן אליעזר

(1936-2016)

עבודה-מימד כ"ט בחשוון ה'תשס"ג כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 4 בנובמבר 2002 28 בפברואר 2003
4 Mitzna.jpg עמרם מצנע

(1945-)

כ"ו באדר א' ה'תשס"ג י"א באייר ה'תשס"ג 28 בפברואר 2003 13 במאי 2003 הכנסת השש עשרה
5 Icons8 flat add image.svg דליה איציק

(1952-)

י"א באייר ה'תשס"ג כ"ה בסיוון ה'תשס"ג 13 במאי 2003 25 ביוני 2003
6 Shimon Peres.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

כ"ה בסיוון ה'תשס"ג כ"ט בטבת ה'תשס"ה 25 ביוני 2003 10 בינואר 2005
7 Tommy Lapid at Eichman trial1961.jpg יוסף לפיד

(1931-2008)

שינוי כ"ט בטבת ה'תשס"ה כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005
8 Amir Peretz, 2006.jpg עמיר פרץ

(1952-)

עבודה-מימד כ"א בחשוון ה'תשס"ו ט"ז בטבת ה'תשס"ו 23 בנובמבר 2005 16 בינואר 2006
9 Benjamin-Netanyahu-0026.jpg בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד ט"ז בטבת ה'תשס"ו י"ב בניסן ה'תשס"ט 16 בינואר 2006 6 באפריל 2009
הכנסת השבע עשרה
10 Icons8 flat add image.svg ציפי לבני

(1958-)

קדימה י"ב בניסן ה'תשס"ט י' בניסן ה'תשע"ב 6 באפריל 2009 2 באפריל 2012 הכנסת השמונה עשרה
11 Mofaz portrait.jpg שאול מופז

(1948-)

י' בניסן ה'תשע"ב י"ז באייר ה'תשע"ב 2 באפריל 2012 9 במאי 2012
12 Icons8 flat add image.svg שלי יחימוביץ'

(1960-)

העבודה י"ז באייר ה'תשע"ב ד' באב ה'תשע"ב 9 במאי 2012 23 ביולי 2012
(11) Mofaz portrait.jpg שאול מופז

(1948-)

קדימה ד' באב ה'תשע"ב כ"ה בשבט ה'תשע"ג 23 ביולי 2012 5 בפברואר 2013
(12) Icons8 flat add image.svg שלי יחימוביץ'

(1960-)

העבודה כ"ה בשבט ה'תשע"ג כ"ב בכסלו ה'תשע"ד 5 בפברואר 2013 25 בנובמבר 2013 הכנסת התשע עשרה
13 Isaac Herzog.jpg יצחק הרצוג

(1960-)

כ"ב בכסלו ה'תשע"ד מכהן 25 בנובמבר 2013 מכהן
המחנה הציוני הכנסת העשרים

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ חוק הכנסת – ויקיטקסט, he.wikisource.org (בעברית)


ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -26630 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png