משתמש:יהונתן/טיוטה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search


ה'ר"נ–ה'ת' ה'ת'–ה'ת"ר ה'ת"ר–ה'ת"ש ה'ת"ש ואילך
חכמי יהדות אשכנז הרמ"א (רבי משה איסרליש) • רבי שלמה לוריארבי מרדכי יפה (ה"לבוש") • רבי יהושע פלק כץ (הסמ"ע) • רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס (המהרש"א) • רבי יואל סירקיש (הב"ח) רבי שבתי כהן (הש"ך) • רבי דוד הלוי סגל (הט"ז) • רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר (ה"מגן אברהם") • רבי יעקב יהושע פלק (ה"פני יהושע") • רבי אריה לייב גינצבורג (ה"שאגת אריה") • רבי נתנאל וייל (בעל "קרבן נתנאל") • רבי יוסף תאומים (ה"פרי מגדים") • רבי יחזקאל לנדא (ה"נודע ביהודה") • הגאון מווילנהרבי שניאור זלמן מלאדי (בעל ה"תניא") • רבי אריה לייב הלר (ה"קצות") • רבי אברהם דנציג (ה"חיי אדם") • רבי יעקב לורברבוים (ה"נתיבות המשפט") • רבי עקיבא איגררבי משה סופר (ה"חתם סופר") רבי מנחם מנדל שניאורסון (ה"צמח צדק") • רבי שלמה קלוגררבי שלמה גאנצפריד (בעל ה"קיצור שלחן ערוך") • רבי יצחק אלחנן ספקטוררבי יחיאל מיכל אפשטיין (בעל "ערוך השולחן") • רבי שלום מרדכי שבדרון (המהרש"ם) • רבי ישראל מאיר הכהן (ה"חפץ חיים") • רבי חיים עוזר גרודזנסקירבי חיים מבריסקרבי שמעון שקופברוך בער ליבוביץ רבי אברהם ישעיהו קרליץ (ה"חזון איש") • רבי משה פיינשטיין • רבי מנחם מנדל שניאורסון ("הרבי מליובאוויטש")
חכמי יהדות ארצות האסלאם ומגורשי ספרד רבי שמואל די מדינה (מהרשד"ם) • רבי אברהם די בוטון (בעל "לחם משנה") • רבי יוסף קורקוס רבי יהודה רוזאניס (בעל "משנה למלך") • רבי חיים בנבנישתי (בעל "כנסת הגדולה") • רבי אפרים נבון (המחנה אפרים) • רבי שלום שרעבי (הרש"ש) • רבי יחיא צאלח (מהרי"צ) • רבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) • רבי מרדכי כרמי ה"מאמר מרדכי" רבי חיים פלאג'ירבי עבדאללה סומךרבי יוסף חיים מבגדאד (ה"בן איש חי")
חכמי ארץ ישראל רבי דוד בן זמרא (הרדב"ז) • רבי בצלאל אשכנזי (ה"שיטה מקובצת") • רבי יוסף קארורבי משה מטראני (המבי"ט) • רבי יוסף מטראני (המהרי"ט) • רבי לוי בן חביב (המהרלב"ח) רבי יום-טוב אלגאזי (המהרי"ט אלגאזי) רבי אברהם יצחק הכהן קוק הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאלרבי יצחק אייזיק הרצוגרבי צבי פסח פרנקרבי שלמה זלמן אוירבךרבי אליעזר יהודה וולדנברגרבי מרדכי אליהורבי יוסף שלום אלישיבהרב עובדיה יוסףרבי שמואל הלוי וואזנר