משתמש:יהודה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

בס"דיום רביעי, ט"ז בתמוז ה'תש"ף.
(מ"ח חלקים) 15:02
⧼ריענון השעון⧽

ציטוטים

ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי ואי אפשר לאדם להרהר אחריהם, אין חוששין למחבר בין שחברו אותם נביאים בין שחברו אותם גויים, שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמיתתו בראיות שאין בהם דופי אין אנו סומכין על זה האיש שאמרו או שלמדו אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע.

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק י"ז הלכה כ"ד במהדורת פרנקל

ואם הוקשה לו משנתינו לא מפני כן יכחיש מה שנראה לעיניים. ואפי' דברי חכמי המדות לא הוה ליה להכחיש, כי כל דבריהם בנוים על מופתים חזקים אשר אי אפשר לסותרם בשום פנים [שאין מופתיהם כמופתי הפילוסופים הטבעיים]. הלא תראה בעלי התוספות פ"ק דעירובין דף יד ע"א כתבו על הא דאיתא התם דכל שיש בהקיפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח. כתבו וקשיא דאין החשבון מדוקדק לפי חכמי המדות ע"כ. ומאי קשיא מחכמי המדות לחכמי הש"ס והיה להם לדחות דברי חכמי המדות מפני דברי חכמי הש"ס כמו שעשה הר"ש שאמר ליתא להאי כללא. אבל הם ראו שדברי חכמי המדות אמתיים שא"א לדחותם בשום פנים והנה זהו כמו בשאר מקומות שהקשו התוס' ותמהו בדברים מן הדברים והניחו בקושיא או בתימה ולא מפני כן נזוז מדברי הש"ס אבל נתלה זה בחסרון ידיעתנו מלתרץ.

תוספות יום טוב מסכת כלאים פרק ה' משנה ה' בד"ה ולמה

לכן אל תוסף עוד ראות פני בחקירות ודרישות בחכמה זו. כי אתי היתה ולרוב יגיעה ומיעוט השגה שלחתיה לנפשה. וגם אתה עשה כן ופנית והלכת אל גופי תורה, הפוך בה והפוך בה ומינה לא תזוע. ושמואל ירחינאה שהיה נהירין ליה שבילי דרקיע וכו' ואמר שיכול לתקוני לכולא גולה, לא היה מפנה לבו רק בעת שהלך לצרכיו כבירושלמי.

חוות יאיר סוף סימן רי"ט

ולא תחשדני מפני שכתבתי לשון המאירי, שאני מכחיש מציאות השדים. כי אני מאמין בכל דברי חז"ל אפילו שיחה קלה שלהם. כ"ש שהכתובים פשטיהם מורים על מציאותם.

שו"ת הרדב"ז חלק ג' סוף סימן תתמ"ח (ת"ה)

W:HE:משתמש:יהודה 01

דירוג אלכסה