יחידה:WikidataCrossValidation

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:WikidataCrossValidation/תיעוד

--[[
Cross validation with wikidata: parse the wikitext of a value related to wikidata and see if they are close enough.
]]
local Date = require('יחידה:תאריך')
local CrossValidate = {}
CrossValidate.CrossValidateResult = {
	INVALID_WIKITEXT='לא ידוע', --wikitext is empty or too complex
	MISSING_WIKIDATA='חסר', -- data doesnt exist in wikidata (no entity/no claim)
	INCOMPATIBLE='לא מתאים',
	COMPATIBLE='מתאים',
	MISSING_WIKIDATA_LABEL='חסרה תווית עברית'
}

function CrossValidate.maintainceCategory(value, propertyName) 
	if value==CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT then return '' end
	return '[[קטגוריה: ויקינתונים - השוואת ערכים: ' .. value.. ']]' .. '[[קטגוריה: ויקינתונים - השוואת ערכים: ' .. value.. ': '..(mw.wikibase.label( propertyName) or propertyName)..']]'
end
--function CrossValidate.crossValidate( wikitext, propertyName, allowMulti, allowNA, entityId, multiSeperator, optionalQualifier, genderAware )
function CrossValidate.crossValidate( wikitext, propertyName, entityId )
	if wikitext == nil or wikitext == '-' or #wikitext ==0 or propertyName ==nil or #propertyName==0 then 
		return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT -- comparing to null wikitext is meaningless
	end
  
  if entityId == nil then
  	entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  end
	if entityId == nil then
		if mw.title.getCurrentTitle().namespace==0 then
			return CrossValidate.CrossValidateResult.MISSING_WIKIDATA
		else
			return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT
		end
	end
	-- temporary fix for option param of (e.g P1/P2)
	if string.find(propertyName, '/') then
		return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT
	end
  local propertyVals = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, propertyName)
  if (not propertyVals) or (#propertyVals==0) then return CrossValidate.CrossValidateResult.MISSING_WIKIDATA end --no such property for this item
  
  -- parsing the wikidata value gives similar result to wikitext
  local formattedValue = require('Module:PropertyLink').getPropertyByOptions(propertyName, entityId, {allowMulti=1 })
  if formattedValue == wikitext then
  	return CrossValidate.CrossValidateResult.COMPATIBLE
  else
  	-- try to remove links
  	if mw.ustring.gsub(wikitext, '[%[%]]', '') == formattedValue or mw.ustring.gsub(wikitext, '%[%[[^%|%[%]]+%|(.+)%]%]', '%1') == formattedValue then
  		return CrossValidate.CrossValidateResult.COMPATIBLE
  	end
  end
  
  local resTable = {}
  for i, property in ipairs(propertyVals) do
	  local propValue = property.mainsnak and property.mainsnak.datavalue
	  if not propValue then 
  		return CrossValidate.CrossValidateResult.MISSING_WIKIDATA -- no value/someone etc are considered as missing
		end
		
	  if propValue['type'] == 'wikibase-entityid' then
  	local localLabel, langLabel = mw.wikibase.getLabelWithLang( "Q" .. propValue.value['numeric-id'] )
	  	local isLocalLabel = langLabel=='he'
	  	if not isLocalLabel then
	  		return CrossValidate.CrossValidateResult.MISSING_WIKIDATA_LABEL
	  	end
	  	local isCompatible = mw.ustring.find(wikitext, localLabel, 1, true)
	  	if not isCompatible then
	  		local sitelink = mw.wikibase.sitelink( "Q" .. propValue.value['numeric-id'] )
	  		isCompatible = sitelink and mw.ustring.find(wikitext, sitelink, 1, true)
	  	end
			if not isCompatible then
				local entityObject = mw.wikibase.getEntity( "Q" .. propValue.value['numeric-id'] )
				local entityAliases = entityObject and entityObject.aliases and entityObject.aliases['he']
				if entityAliases then
					for _, curAlias in ipairs(entityAliases) do
						isCompatible = isCompatible or mw.ustring.find(wikitext, curAlias.value, 1, true)
					end
				end
			end
			
    	if not isCompatible then
    		return CrossValidate.CrossValidateResult.INCOMPATIBLE
    	end
	  elseif propValue['type'] == 'string' then
	  	local isImage = (property.mainsnak.datatype=='commonsMedia')
	  	if isImage then
	  		return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT -- images are too complex
	  	else
	  		if not (mw.ustring.find(wikitext, propValue.value, 1, true)) then
	  			return CrossValidate.CrossValidateResult.INCOMPATIBLE
	  		end
	  	end
  	elseif propValue['type'] == 'monolingualtext' then
  		if not mw.ustring.find(wikitext, propValue.value.text, 1, true) then
  			return CrossValidate.CrossValidateResult.INCOMPATIBLE
  		end
	  elseif propValue['type'] == 'quantity' then
	  	local noramlizeUnit = mw.ustring.gsub(wikitext, '[%[%]]', '')
	  	noramlizeUnit = mw.ustring.gsub(noramlizeUnit, '(.+) מטרים', '%1 מטר')
	  	noramlizeUnit = mw.ustring.gsub(noramlizeUnit, '(.+) ק"ג$', '%1 קילוגרם')
	  	if noramlizeUnit == formattedValue then
	  		return CrossValidate.CrossValidateResult.COMPATIBLE
	  	end
			if mw.ustring.match(noramlizeUnit, '^[%d.,]+ מטר$') then
				local ConvertModule = require('Module:Convert')
		  	local success, wikidataMeter = pcall(ConvertModule.convert, mw.getCurrentFrame():newChild{ args = {
					['input'] = propertyName,
					[2] = 'מטר',
					['disp'] = 'out',
					['qid'] = entityId,
					['abbr']='off'
				} }:newChild{})
				if success then
					wikidataMeter = mw.ustring.gsub(wikidataMeter, '(.+) מטרים', '%1 מטר')
					if wikidataMeter==noramlizeUnit then
						return CrossValidate.CrossValidateResult.COMPATIBLE
					end
				end
	  	end
	  	return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT -- TODO: parse quantity and units
	  elseif propValue['type'] == 'time' then
	  	local success, res = pcall(Date.newFromWikitext, wikitext )
  		if success and property.mainsnak.datavalue and property.mainsnak.datavalue.value then
  			local wikidataVal = Date.newFromWikidataValue(property.mainsnak.datavalue.value)
  			if wikidataVal.precision == res.precision then
  				if wikidataVal:toIso8601() == res:toIso8601() then
  					return CrossValidate.CrossValidateResult.COMPATIBLE
  				else
  					return CrossValidate.CrossValidateResult.INCOMPATIBLE
  				end
  			else
  				-- TODO: handle different precision
  				return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT
  			end
  		else
  			-- ignore parsing errors
  			return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT
  		end
	  else
	  	return CrossValidate.CrossValidateResult.INVALID_WIKITEXT -- ignore other types
	  end
	end
	
	return CrossValidate.CrossValidateResult.COMPATIBLE
end

function CrossValidate.templateCrossVal(frame)
	local Arguments = require( "Module:Arguments" )
	local args = Arguments.getArgs(frame, { ['trim'] = true, ['removeBlanks'] = true })
	local wikitext = args[1]
	local propertyName = args[2]
	local res = CrossValidate.crossValidate(wikitext, propertyName)
	if res then
		return CrossValidate.maintainceCategory(res, propertyName)
	end
end

return CrossValidate