יחידה:PropertyLink

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

יחידה זו משמשת כדי לקשר בוויקיפדיה לפי ויקינתונים. היחידה מיועדת לשימוש בעיקר בתבניות וכוללת את הפונקציות הבאות:

 • property או מאפיין - לקבלת קישור לפי "קביעה" מוויקינתונים
  • פרמטרים: שם המאפיין (property) המתאים (בצורה של P123). למשל בערך דמויי כלב:
   • {{#invoke:PropertyLink|property|p171}} - יחזיר "[[טורפים (סדרת יונקים)|טורפים]]" (טורפים), להבדיל מ־[[{{#property:p70}}]], שיחזיר "[[טורפים]]" (טורפים), שהוא דף פירושונים.
 • label או תווית: דומה לפונקציה הקודמת, רק שלא מחזיר קישור אלא ללא קישור - מחזיר את התווית (label) וללא תלות בקישור כלשהו שקיים או לא קיים בוויקיפדיה בעברית
  • פרמטרים: שם המאפיין (property) המתאים (בצורה של P123)
 • imageLink או תמונה: פונקציה שמחזירה תמונה שמתאימה לשילוב בתבנית מידע בערך.
  • פרמטרים:
   • פרמטר ראשון - (אופציונלי) אם לא מקבל פרמטר בכלל משתמש ב־d:Property:p18 (מאפיין כללי של תמונה), אחרת משתמש בפרמטר המאפיין המכיל את התמונה
   • width - גודל התמונה (אחרת 220px)
 • hasEntry או יש פריט: פונקציה שמחזירה "1" אם לערך יש פריט ויקינתונים; או "" אם אין.
  • פרמטרים: אין

הערות נוספות:

ייתכן שבעתיד תהיה תמיכה מובנית לפחות בחלק מהאפשרויות הנ"ל ראו בmeta:Wikidata/Notes/Inclusion_syntax#Items

local FEMALE_FORM_PROPERTY = 'P2521'
local Date = require('Module:תאריך')

--[[ 
Fetch the "as of date" property of a associated with a property
]]
function asOfDateQualifier(claim)
	local AS_OF_PROPERTY = 'P585'
	local wikidataModule = require('Module:Wikidata')
	local value
	local error
	value, error = wikidataModule.getValueOfClaim(claim, AS_OF_PROPERTY, nil)
	if value then
		return ' (נכון ל־'..value ..')'
	end
	return ''
end

local function formatQuantity(property) 
	local propValue = property.mainsnak and property.mainsnak.datavalue
	local lang = mw.getContentLanguage()
	local asOfDate = asOfDateQualifier(property)
	local localAmount = lang:formatNum( tonumber(propValue.value.amount) )
	local unit = ''
	if propValue.value.unit and string.match( propValue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/' ) then
		local unitEntityId = string.gsub( propValue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
		if unitEntityId and #unitEntityId>0 then
			-- name from label
			unit = mw.wikibase.label( unitEntityId );
			local unitSymbol = mw.wikibase.getBestStatements(unitEntityId, 'P558')		
			-- name from properties
			if unitSymbol then
				local writingSystemElementId = 'Q33513'; -- hebrew writing system
				local langElementId = 'Q9288'; -- hebrew
				local labelFilter = 'P558[P282:' .. writingSystemElementId .. ', P407:' .. langElementId .. ']';
				local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' );
				local labelClaims = WDS.filter( {['P558']=unitSymbol }, labelFilter );
				
				for r, claim in pairs( labelClaims ) do
					if claim.mainsnak
							and claim.mainsnak.datavalue
							and claim.mainsnak.datavalue.type == 'string'
							and claim.mainsnak.datavalue.value ~= '' then
						unit = claim.mainsnak.datavalue.value;
						break;
					end
				end
			end
		
			unit = ' ' .. unit;
		end
  end	
	return localAmount .. unit .. asOfDate
end

function getPropertyQualifier(property, qualifier)
	local wikidataModule = require('Module:Wikidata')
	local entity = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  if not entity then return end --the entity doesnt exist or have no claims
	
  local propertyVals = mw.wikibase.getAllStatements( entity, property )
  if not propertyVals or not propertyVals[1] then return end --no such property for this item
 	value, error = wikidataModule.getValueOfClaim(propertyVals[1], qualifier, nil)
	return value
end

local function missingLabelCategory(propertyName)
	return '[[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית: ' .. (mw.wikibase.label( propertyName) or propertyName) .. ']][[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית]]'
end

local function getFemaleLabelForEntityId( entityId )
	local WDS = require('Module:WikidataSelectors')
	local femaleForm = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, FEMALE_FORM_PROPERTY)
	
	if not femaleForm then return nil, false end
	
	local femLabels = WDS.filterByLanguage( femaleForm, 'he' );
	if femLabels ~= nil and
	  femLabels[1] and
	  femLabels[1].mainsnak and
	  femLabels[1].mainsnak.datavalue and
	  femLabels[1].mainsnak.datavalue.value and
	  femLabels[1].mainsnak.datavalue.value.text then
		return femLabels[1].mainsnak.datavalue.value.text;
	end

	return nil, (#femaleForm)>0;
end

--[[
Get a link to specific entity. E.g sitelink|label.
* Missing label => use sitelink as fallback
* Missing sitelink => just show label
* Mssing gender form: adds category of missing gender label


@param {string} entityId - id of entity to link to (e.g Q42)
@param {string} genderAwareEntity - entity from which to fetch gender for gender form
@returns {string, bool} formattedValue, missingTranslation - the formatted value along with indicator of missing translation
]]
function formatEntity(entityId, genderAwareEntity)
	local linkTarget = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  local localLabel, langLabel, missingFemaleForm
  local formattedValue
  local missingTranslation = false
  if genderAwareEntity then
  	local gender = mw.wikibase.getBestStatements(genderAwareEntity, 'P21') -- P21 - gender
  	local isFemale = gender and
  	         gender[1] and
  	         gender[1].mainsnak and
  	         gender[1].mainsnak.datavalue and
  	         gender[1].mainsnak.datavalue.value and
  	         gender[1].mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] == 6581072

  	if isFemale then
  		localLabel, missingFemaleForm = getFemaleLabelForEntityId( entityId )
  		langLabel = 'he'
  	end
  	-- if we dont have/need female form label, use regular label
  	if localLabel == nil then
  		localLabel, langLabel = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId )
  	end
  else
  	-- use Hebrew label
  	localLabel, langLabel = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId )
  end
  
  local isLocalLabel = langLabel=='he'
  -- fallback if there is target but no label, use target as label
  if linkTarget and not isLocalLabel then
  	localLabel = linkTarget
  	isLocalLabel = true
  end
  
  if localLabel and isLocalLabel then
			if linkTarget and localLabel and linkTarget == localLabel then
				formattedValue = mw.ustring.format( "[[%s]]", linkTarget )
			else
  			formattedValue = linkTarget and localLabel and mw.ustring.format( "[[%s|%s]]", linkTarget, localLabel ) or localLabel
  		end
  		if missingFemaleForm then
  			mw.log(mw.ustring.format('חסרה צורת הנקבה ל"%s" (%s)', formattedValue, entityId))
  			formattedValue = formattedValue .. missingLabelCategory( FEMALE_FORM_PROPERTY )
  		end
  else
		missingTranslation = true
		-- in that case we would unfourtanly can show only the entity id which is meaningless for users
		formattedValue = mw.ustring.format( "[[:d:%s|%s]]", entityId, entityId )
  end
  return formattedValue, missingTranslation
end

function formatOptionalQualifiers(property, qualifiers, qualifiersSep)
	if (qualifiers==nil) or (#qualifiers == 0) or (not property.qualifiers) then return '' end
	qualifiersSep = qualifiersSep or ', '
	
	local formmatedQualifiers = {}
	local warnings = ''
	for _, optionalQualifier in pairs( qualifiers ) do
		if optionalQualifier and property.qualifiers[optionalQualifier] then
			local optionalQualifierVal = mw.wikibase.formatValues(property.qualifiers[optionalQualifier])
			local isQualLocalLabel = true
			if optionalQualifierVal and property.qualifiers[optionalQualifier][1] and property.qualifiers[optionalQualifier][1]['datatype']=='wikibase-item' then 
				for i, optionalQValues in ipairs(property.qualifiers[optionalQualifier]) do
					local qualLabel, qualLang = mw.wikibase.getLabelWithLang( optionalQValues['datavalue']['value']['id'] )
					isQualLocalLabel = isQualLocalLabel and (qualLang=='he')
				end
			end
			if optionalQualifierVal then
				if isQualLocalLabel then
					local formattedValue = '<span title="'.. mw.wikibase.label(optionalQualifier)..'">'..mw.wikibase.formatValues(property.qualifiers[optionalQualifier]) ..'</span>'
					table.insert(formmatedQualifiers, formattedValue)
				else
					warnings = missingLabelCategory(optionalQualifier)
				end
			end
		end
	end
	local res = table.concat( formmatedQualifiers, qualifiersSep)
	if #formmatedQualifiers > 0 then
		res = mw.ustring.format('<span style="font-size:0.9em;"> (%s)</span>', res)
	end		
	return res .. warnings
end

--[[ 
Fetch property from wikidata and format it:
* if the entity or the claim doesn't exist - nil
* Formating rules:
	- for entity reference - returns link to entity (using sitelink) with label as text, otherwise wikidata label as text
	- for string - returns the string
	- for quantity - returns the amount
	- for time - returns the time as string
	- for image - returns image inclusion with 250px size
* Multivalues:
	Multivalue is supported with allowMulti. seperator between values defined by multiSeperator
	
@param {string} propertyName - name of property (e.g P123)
@param {bool} allowMulti - whether only first statement should be fetched are all statements.
@param {bool} allowNA - whether if is valid to fetch somevalue snaks: Default: nil/false
@param {string} entityId - Qid of the entity for which we fetch the data. Default: nil (page entity)
@param {string} multiSeperator - seperator between multiple values. Default: ,
@param {string} optionalQualifier - Property id of optional extra qualifier (e.g P123). will be formatted as propertyName (optionalQualifier)
@param {bool} genderAware - Fetch gender form instead of regular label
]]
function getProperty( propertyName, allowMulti, allowNA, entityId, multiSeperator, optionalQualifier, genderAware )
	entityId = entityId or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if entityId == nil then return end
	options = {
		['allowMulti'] = allowMulti,
		['allowNA'] = allowNA,
		['seperator'] = multiSeperator or ', ',
		['qualifier'] = optionalQualifier,
		['entity-gender-aware'] = genderAware
	}
	if optionalQualifier then
		options['qualifiers'] = {optionalQualifier}
	end
	
	return getPropertyByOptions(propertyName, entityId, options)
end

function property( frame )
  return getProperty(string.upper(frame.args[1]), (frame.args[2] and string.len(frame.args[2])>0) or false, true, frame.args['entity'])
end

--[[ 
Fetch property from specified entity.

@param {string} propertyName - name of property (e.g P123)
@param {string} entityId - Qid of the entity for which we fetch the data. Default: nil (page entity)
@param {table} options - table with following supported parameters:
	- seperator - seperator between multiple values. Default: ,
	- allowMulti - whether only first statement should be fetched are all statements.
	- allowNA - whether if is valid to fetch somevalue snaks: Default: nil/false
	- entity-gender-aware - Fetch gender form instead of regular label 
	- qualifiers - list of optional qualifers to append to property value (Example {'P1', 'P2'))
	- qualifiers-sep - seperator between optional qualifiers
	- img-width - width of image
]]
function getPropertyByOptions( propertyName, entityId, options )
	-- verify entity exists
	if entityId == nil then entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
	if entityId==nil then return end
	
	-- defaults
	options = options or {}
	options['seperator'] = options['seperator'] or ', '
	options['allowMulti'] = options['allowMulti'] or false
	options['allowNA'] = options['allowNA'] or false
	options['entity-gender-aware'] = options['entity-gender-aware'] or false -- Fetch gender form instead of regular label
	options['qualifiers'] = options['qualifiers'] or {} -- fetch optional qualifiers
	options['qualifiers-sep'] = options['qualifiers-sep'] or ', '
	options['img-width'] = options['img-width'] or '250px'
	
  local propertyVals = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, propertyName)
  if (not propertyVals) or (#propertyVals==0) then return end --no such property for this item
  local resTable = {}
  local missingTranslation = false
  for i, property in ipairs(propertyVals) do
	  local propValue = property.mainsnak and property.mainsnak.datavalue
	  if not propValue then 
	  	if options['allowNA'] and (property.mainsnak and property.mainsnak.snaktype)=='somevalue' then
	  		return 'לא ידוע'
	  	else
	  		--property doesnt exist
	  		return 
			end
	  end 
	  
		local isImage = (property.mainsnak.datatype == 'commonsMedia')
	  if propValue['type'] == 'wikibase-entityid' then
	  	local formattedValue, valueMissingTranslation = formatEntity("Q" .. propValue.value['numeric-id'], options['entity-gender-aware'] and entityId)
	    if not valueMissingTranslation then
	    	if formattedValue then
	    		formattedValue = formattedValue .. formatOptionalQualifiers(property, options['qualifiers'], options['qualifiers-sep'])
	    	end
    		table.insert(resTable, formattedValue)
	    else
	    	missingTranslation = true
	    end
	  elseif propValue['type'] == 'string' then
	  	if isImage then
	  		table.insert(resTable, mw.ustring.format( '[[File:%s|%s]]', propValue.value, options['img-width'] ))
	  	else
	  		local formattedValue = propValue.value
	    	if formattedValue then
	    		formattedValue = formattedValue .. formatOptionalQualifiers(property, options['qualifiers'], options['qualifiers-sep'])
	    	end
    		table.insert(resTable, formattedValue)
	  	end
  	elseif propValue['type'] == 'monolingualtext' then
  		-- for monolingualtext print the language as title
  		local formattedValue = mw.ustring.format('<span lang="%s" title="%s">%s</span>', propValue.value.language, 
  											   mw.language.fetchLanguageName( propValue.value.language , 'he'), propValue.value.text)
  		table.insert(resTable, formattedValue)
	  elseif propValue['type'] == 'quantity' then
	  	local formattedValue = formatQuantity(property)
	  	if formattedValue then
    		formattedValue = formattedValue .. formatOptionalQualifiers(property, options['qualifiers'], options['qualifiers-sep'])
    	end
	  	table.insert(resTable, formattedValue)
	  elseif propValue['type'] == 'time' then
	  	local timeValue = Date.newFromWikidataValue( property.mainsnak.datavalue.value ):toHebrewString()
	  	--local timeValue = mw.wikibase.renderSnak( property.mainsnak )
	  	timeValue = mw.ustring.gsub(timeValue, '^(%d+ %a+) (%d+)$', '[[%1]] [[%2]]') 
	  	table.insert(resTable, timeValue)
	  end
	  if not options['allowMulti'] then
	  	break
	  end
	end
	
	if missingTranslation then return missingLabelCategory( propertyName ) end
	
	-- special case * - listify 
	if options['seperator'] == '*' and #resTable>1 then
		return '*' .. table.concat( resTable, '\n*' )
	else
		return table.concat( resTable, options['seperator'] )
	end
end

function getLabel( propertyName )
  local entity = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  if not entity then return end--the entity doesnt exist or have no claims
  local property = mw.wikibase.getBestStatements(entity, propertyName)
  if not property or not property[1] then return end --no such property for this item
  
  property = property[1]
  local propValue = property.mainsnak.datavalue
  if not propValue then return '' end --property doesnt exist

  if propValue['type'] == 'wikibase-entityid' then
    local label, lang = mw.wikibase.label( "Q" ..propValue.value['numeric-id'] )
    return label
  elseif propValue['type'] == 'string' then
    return propValue.value
  end
end

-- Return the label for property, or the label of the linked entiy of that property
function label( frame )
  return getLabel( string.upper(frame.args[1] ))
end

function getImageLink( propName, width, align, description, border)
  local entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  if not entityId then return end --the entity doesnt exist or have no claims
  local property = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, propName or 'P18')
  if property and property[1] then
  	 if property[1].mainsnak and property[1].mainsnak.snaktype=='novalue' then
	  	return '[[d:'..mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()..'#'..(propName or "P18")..'|' ..'לא ידוע]]'
	  end
    local width = width or "220"
    local extraParameters = width..'px'
    if align then extraParameters = extraParameters .. '|' .. align end
    if description then extraParameters = extraParameters .. '|' .. description end
    if border and (#border > 0) then extraParameters =extraParameters..'|' ..'border' end
    return mw.ustring.format( '[[File:%s|%s]]', property[1].mainsnak.datavalue.value, extraParameters )
  end
end
  
--use this function to get associated image to be used in the article
function imageLink( frame )
  return getImageLink(string.upper(frame.args[1] or 'P18'), frame.args["width"], frame.args["align"], frame.args["description"], frame.args["גבול"])
end

-- returns "1" if the page has an associated wikidata entry, "" otherwise
function hasEntry()
  local entity = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  --if not entity or not entity.claims then return end --the entity doesnt exist or have no claims
  if not entity then return end --the entity doesnt exist or have no claims
  return 1
end

return {
  imageLink = imageLink,
  ['תמונה'] = imageLink,
  label = label,
  ['תווית'] = label,
  formatEntity = formatEntity,
  property = property,
  ['מאפיין'] = property,
  getProperty = getProperty,
  getPropertyByOptions = getPropertyByOptions,
  getPropertyQualifier = getPropertyQualifier,
  getImageLink = getImageLink,
  getLabel = getLabel,
  hasEntry = hasEntry,
  ['יש פריט'] = hasEntry
}