טיוטה:אביזרייהו

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

אביזרייהו הוא כינוי לחלק מאיסור תורה, שאינו עיקר האיסור אלא מסתעף ממנו. לרוב, השימוש במונח מתייחס לשלוש העבירות החמורות ואף עליו נאמר הדין של יהרג ואל יעבור.

אטימולוגיה

בספר יד רמה[1] כתב שהוא מהמילה "אבזר" בארמית, דהיינו תבלין. ורש"י פירש דאביזר משמעותו דבר המחובר ומשתייך אל דבר אחר.

בעבודה זרה

המהרש"ל חידש, שאמירת הלכה שאינה נכונה במודע, גם היא בכלל אביזרייהו דעבודה זרה, שהרי זו כפירה בתורה מן השמים[2].

בגילוי עריות

בשפיכות דמים

רבי עקיבא איגר[3], למד מדברי הרמב"ם[4] שהריגת עוברים היא בכלל אביזרייהו של שפיכות דמים. ובדומה לזה כתב מהר"ם שיק שהריגת עוברים נחשבת לחצי שיעור ברציחה. מאידך, דעת המהרי"ט[5] שבעוברים אין דין רציחה כלל.

האחרונים כתבו, שמסירה היא מאביזרייהו של שפיכות דמים[6], וכן הבערת אש על מנת להרוג נידונת גם היא כאביזרייהו. גם מקרים אחרים בהלכות רציחה שבהם נאמר פטור מעונש בית דין, כגון היכוהו עשרה בני אדם ]]", נידונים כאביזרייהו.

בספר שדי חמד[7] כתב, שאיסור הוצאת שכבת זרע לבטלה הוא בכלל אביזרייהו דשפיכות דמים.

ובספר אור גדול כתב, שבשפיכות דמים כלל לא שייך דין אביזרייהו, מכיוון שהטעם ששפיכות דמים הוא מהמצוות שיהרג ואל יעבור עליהן הוא משום סברת "מאי חזית דדמך סמיק טפי", ולכן במקרה שלא שייכת הסברה, שוב לא יהיה בזה דין יהרג ואל יעבור.

אביזרייהו בדרבנן

נחלקו הפוסקים אם גם איסורים דרבנן ששיכים לשלוש העברות החמורות נחשבים לאביזרייהו:

 • לדעת הריב"ש[8], רק איסורי תורה נכללים באביזרייהו. וכן כתב הגר"א[9],
 • לדעת הש"ך גם איסורים דרבנן הם בכלל אביזרייהו.

ובספר אור גדול[10] כתב להוכיח מהרמב"ן שלדעתו אף דרבנן בכלל אביזרייהו, ומהשאילתות ומספר האשכול הוכיח שאיסורי דרבנן אינם בכלל אביזרייהו.

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ סנהדרין עד
 2. ^ ים של שלמה, מסכת בבא קמא, פרק רביעי סימן ט'
 3. ^ על מסכת אהלות, פרק ז', משנה ז'.
 4. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק א', הלכה ט'.
 5. ^ שו"ת מהרי"ט חלק א', סימן צ"ט.
 6. ^ אבני נזר, חושן משפט סימן ב; מנחת חינוך
 7. ^ מערכת הו' סימן כ'
 8. ^ סימן קנ"ה.
 9. ^ על שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קנ"ז סעיף קטן.
 10. ^ לרבי ירוחם פרלמן, סימן א' עמוד י"ג.

תבנית:נבדק ואושר/טיוטה