בית המשפט העליון

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

הרחבות או שכתובים לערך זה, ייתכן שהתבצעו בעבר באתרים שונים. לבדיקה. הסר


סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

בית המשפט העליון הוא הגוף העומד בראש ההיררכיה של הרשות השופטת, ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. תפקידיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון בערעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כבית המשפט הגבוה לצדק כערכאה ראשונה.

בבית המשפט העליון מכהנים כיום 15 שופטים,[1] הנבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. כהונת שופט בבית המשפט העליון נמשכת עד פרישתו בגיל 70, אלא אם חדל לכהן קודם לכן. נשיאת בית המשפט העליון כיום היא השופטת אסתר חיות. מספר התיקים בהם דנים שופטי העליון נע בין 9,500 ל-11,500 מדי שנה לערך.[2]

משכנו של בית המשפט העליון בירושלים. תחום שיפוטו הוא כל שטח מדינת ישראל. בנוסף הוא מוסמך לדון בחלק מהעניינים הפליליים והאזרחיים (בעיקר של אזרחים ישראלים) הקשורים לשטחי יהודה ושומרון שבהחזקתה (במסגרת ערעור על פסקי דין של בתי משפט מחוזיים), וכן בפעולות המדינה בשטחים אלה.

חוק יסוד: השפיטה קובע, כי פסיקת בית המשפט העליון יוצרת תקדים מחייב לכל בית משפט בישראל, זולת בית המשפט העליון עצמו.

סמכויות בית המשפט העליון[edit | edit source]

לבית המשפט העליון ארבע סמכויות עיקריות:

 • בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ), כלומר כבית משפט העוסק בעתירות נגד המדינה ונגד גופים ציבוריים ובנוסף רשאי לדון בכל עניין אשר הוא רואה צורך לתת בו סעד למען הצדק ואשר אינו בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר.
 • ערכאת ערעור על פסקי דין והחלטות המתקבלות בבית המשפט המחוזי. ערעורים על פסקי דין שניתנו בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה, הם ערעור בזכות. ערעורים על פסקי דין שנתן בית המשפט המחוזי כאשר הוא עצמו היה ערכאת הערעור (כלומר תיקים שהחלו בבית משפט השלום), וכן החלטות ביניים שניתנו בבית המשפט המחוזי - הם ערעורים ברשות בלבד, ויש לבקש את הרשות, בדרך של "בקשת רשות ערעור". בסמכות בית המשפט העליון לקבוע שאין הצדקה לדון בערעור ב"גלגול שלישי", וכך לדחותו על הסף ללא דיון בנוכחות הצדדים.

 • דיון נוסף על פסקי דין שהוא עצמו נתן, אשר ראוי לדון בהם שוב ובהרכב מורחב. דיון נוסף מאושר על ידי נשיא בית המשפט העליון או על ידי מי שהוא מינה לכך, אם ההלכה שנפסקה עומד בסתירה להלכות קודמות של בית המשפט העליון, או אם בשל "חשיבותה, קשיותה או חידושה" של ההלכה ראוי לדון בה בהרכב מורחב.
 • החלטה על קיומו של משפט חוזר, שבו דנים שוב בעניין פלילי שנפסק בו סופית, אם התברר כי ראיה שנתקבלה יסודה בשקר או בזיוף, או אם נתגלו עובדות חדשות או אם התעורר חשש של ממש כי נגרם עיוות דין. משפט חוזר עשוי להתקיים בפני בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי.

הסמכות להורות על העברת מקום דיון לבית משפט אחר (למשל: העברת תיק תעבורה הנדון בבית המשפט לתעבורה בנצרת לבית משפט לתעבורה בת"א) - נתונה בידי נשיא בית המשפט העליון.

סעיף 30 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, קובע שני מצבים שבהם ייערך דיון נוסף:

(א) עניין שפסק בו בית המשפט העליון בשלושה, רשאי הוא להחליט, עם מתן פסק דינו, שבית המשפט העליון ידון בו דיון נוסף בחמישה או יותר.
(ב) לא החליט בית המשפט העליון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל בעל דין לבקש דיון נוסף כאמור; נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר או שופטים שיקבע לכך, רשאים להיענות לבקשה אם ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בעניין, יש, לדעתם, מקום לדיון נוסף.

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, לא די בכך שבהלכה שנקבעה יש חשיבות, חידוש, או קושי מסוימים, כנדרש בסעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט, אלא נדרש גם שהחידוש, החשיבות או הקושי בהלכה שנקבעה הם מהותיים ומשמעותיים באופן המצדיק דיון נוסף בסוגיה המשפטית. לפיכך, מצב שבו מתקיים דיון נוסף נדיר למדי, ועתירות רבות לדיון נוסף נדחות.

תקדים[edit | edit source]

סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה, קובע את עקרון התקדים המחייב, באומרו:

(א) הלכה שנפסקה בבית משפט תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו.
(ב) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון.

משמעותו של עקרון זה היא שפסקי הדין של בית המשפט העליון משפיעים לא רק על המחלוקת הספציפית שהובאה להכרעתו, אלא גם על הנורמה הכללית בנושא זה. פסקי הדין מהווים לפיכך דרך שלישית (בנוסף לחקיקה ראשית וחקיקת משנה), לעיצוב הדין – תקדים מחייב.

נשיאי בית המשפט העליון מאיר שמגר, משה לנדוי ואהרון ברק באירוע לכבוד השופט לנדוי

מבנה בית המשפט העליון[edit | edit source]

על פי חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ועל פי סעיף 15 לחוק יסוד: השפיטה, מושבו של בית המשפט העליון הוא בירושלים.

בראש בית המשפט עומד נשיא (כיום הנשיאה היא השופטת אסתר חיות), ולצדו משנה לנשיא. בבית המשפט העליון מכהנים מספר שופטים הנקבע על ידי הכנסת. כיום מספר השופטים עומד על 15. בעת הקמת בית המשפט העליון הוא עמד על שבעה, כאשר רק חמישה אוישו בפועל, ובשנת 1953 הועלה ל-9. כבר בשנת 1958 בקשו שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון להרחיב את מספר השופטים ל-11 בגלל עומס העבודה על השופטים,[3] אולם מספר השופטים הוגדל ל-10 רק בתחילת 1963.[4][5] באמצע שנות השבעים הורחב מספר השופטים בבית המשפט העליון מ-10 ל-11 עם מינויו של מאיר שמגר. בית המשפט הורחב שוב בתחילת 1992 עם מינויו של מישאל חשין לשופט ה-12. בשנת 1994 הורחב מספר השופטים ל-14 ובשנת 2009 הועלה מספר השופטים ל-15. לא תמיד היו כל תקני השופטים בבית המשפט העליון מאוישים. בשנים 1996–1999 מונה רק שופט אחד לבית המשפט העליון, אף על פי שבשנים 1997–1998 פרשו שלושה שופטים, וכך ירד מספר השופטים ל-12. בשנת 2004 חזר מספר השופטים להיות 14, אולם לאחר פרישת ארבעה שופטים בשנים 2004–2006 ירד מספר השופטים ל-10 מכיוון שהוועדה לבחירת שופטים לא הגיעה להסכמה על מינוי שופטים.

בבית המשפט העליון מכהנים שופטים במינוי של קבע (עד גיל 70), כשבראשם נשיא בית המשפט העליון. בנוסף, לעיתים כיהנו בבית המשפט העליון שופטים מעטים במינוי זמני. בעבר היה זה תנאי לקבלת מינוי של קבע בעליון אך מאז שנת 2007, אז מינה שר המשפטים דניאל פרידמן את עורכי הדין מהשוק הפרטי חנן מלצר ויורם דנציגר לשופטים בעליון ללא שכיהנו קודם לכן במינוי זמני ואף לא כיהנו כשופטים כלל, הופסק הנוהג של מינוי זמני לעליון.

הקמת בית המשפט העליון וההיסטוריה המוקדמת שלו[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מערכת המשפט בתקופת המנדט הבריטי
שופטי בית המשפט העליון על גג משכנו הישן של בית המשפט במגרש הרוסים, 1992
טקס לציון 50 שנה למערכת בתי המשפט בישראל שנערך בבית המשפט העליון בנוכחות נשיא המדינה, עזר ויצמן וראש הממשלה בנימין נתניהו
נשיא המדינה ראובן ריבלין, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושופטי בית המשפט העליון בטקס השבעתה של מרים נאור לנשיאת בית המשפט העליון, ינואר 2015
שרת המשפטים איילת שקד, נשיא המדינה ראובן ריבלין ושופטי בית המשפט העליון בטקס השבעתה של אסתר חיות לנשיאת בית המשפט העליון, אוקטובר 2017

בתקופת המנדט הבריטי פעל בית המשפט העליון המנדטורי במגרש הרוסים בירושלים וכלל שישה-שבעה שופטים קבועים. בתחילה היו שני שופטים מוסלמים, שני שופטים יהודים, שופט נוצרי ושופט בריטי ומשנת 1944 בית המשפט כלל ארבעה שופטים בריטים, שופט מוסלמי ושופט יהודי.[6]

בית המשפט העליון הישראלי הוקם ב-22 ביולי 1948, בהצבעה חשאית של מועצת המדינה הזמנית שאישרה את חמשת השופטים שהוצעו על ידי שר המשפטים והממשלה הזמנית.[7] בית המשפט העליון הישראלי נפתח בטקס חגיגי ב-14 בספטמבר 1948 במקום מושבו של בית המשפט העליון המנדטורי.[8]

חמשת השופטים שנבחרו היו משה זמורה, שנבחר לנשיא, שהיה שותפו של שר המשפטים, פנחס רוזן, במשרד עורכי דין בעבר ובמהלך הזמן הוכיח בקיאות בדין, עצמאות שיפוטית ומנהיגות. כן נבחרו ד"ר יצחק אולשן, לימים מחליפו של זמורה בכהונת הנשיא, מנחם דונקלבלום, שניאור זלמן חשין שהיה שופט מחוזי בתל אביב בימי המנדט הבריטי והרב פרופ' שמחה אסף. השופט גד פרומקין, ששימש כשופט בבית המשפט העליון בתקופת המנדט הבריטי במשך 28 שנים לא נכלל במועמדים לבית המשפט העליון, למרות היותו מועמד טבעי לתפקיד והיות מרבית ההרכב חסר ניסיון משפטי.[9][10]

הרב אסף, שהיה קודם למינויו רקטור האוניברסיטה העברית, היה חסר השכלה משפטית פורמלית, אך נבחר כדי לתת ייצוג גם לחוגים הדתיים, וכפי הנראה לא נמצא ביניהם משפטן בדרגה ראויה באותה תקופה. לפיכך קובע החוק כי לכהונת שופט בית המשפט העליון יכול להיבחר גם אדם שהוא "משפטאי מובהק", כדוגמת הרב אסף. מאז מינויו של אסף לא נעשה שימוש בסעיף זה.

בעת הקמת המדינה ההנחה הרווחת הייתה שבית המשפט העליון יתמקם בתל אביב, מאחר שטרם הוכרה ירושלים כחלק ממדינת ישראל.[11] תזכיר של מנחם דונקלבלום הציע למקם את בית המשפט העליון בתל אביב או בחיפה. בעקבות בעיות במציאת מבנה הולם ודיור לשופטים בתל אביב, הוצע במשרד המשפטים לשכן את בית המשפט העליון בנתניה.[12] אולם הדרישה לקבוע את משכנו בירושלים[13] הייתה על העליונה ונקבע שבית המשפט העליון ישכון בירושלים.[14] בכך הוא היה אחד מהמוסדות הראשונים במדינת ישראל שקבעו מושבם בירושלים. שנים רבות היה משכנו ב"מגרש הרוסים", עד אשר עבר בתחילת שנות ה-90 של המאה העשרים למשכנו החדש בקריית הממשלה בגבעת רם.

המשפט הראשון שבו דנו שופטי בית המשפט העליון היה ע"פ 1/48 סילבסטר נ. היועץ המשפטי פ"ד א, 19. עניין זה היה עניינו של אדם, עובד חברת החשמל, שהורשע בריגול. בית המשפט זיכה אותו מחמת הספק, בפסק דין המהווה עד היום תקדים בדיני הדיון הפלילי.

בחירת שופטים לבית המשפט העליון[edit | edit source]

שופטי בית המשפט העליון נבחרים בידי הוועדה לבחירת שופטים. מרביתם מגיעים לתפקיד לאחר שכיהנו שנים רבות בבתי משפט מחוזיים. בנוסף, רבים מאלו שכיהנו בתפקיד פרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה מונו ישירות כשופטים בבית המשפט העליון, בהם חיים כהן, מאיר שמגר, גבריאל בך, פרופ' אהרן ברק, פרופ' יצחק זמיר, אליקים רובינשטיין, דורית ביניש ועדנה ארבל, החוק תוקן וישנה תקופת צינון בת 18 חודשים על מינוי של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לבית המשפט העליון. מינוי עורכי-דין מהמגזר הפרטי ישירות לכהונת שופט בבית המשפט העליון הוא נדיר. ביוזמת שר המשפטים דניאל פרידמן מונו בשנת 2007 לבית המשפט העליון השופטים חנן מלצר ויורם דנציגר, שהיו עורכי דין במגזר הפרטי.

נשיא בית המשפט העליון מתמנה על ידי הוועדה לבחירת שופטים מבין שופטי בית המשפט העליון המציעים את מועמדותם. כאשר נשיא מסיים את תפקידו, הנוהג בין השופטים הוא כי רק השופט הוותיק ביותר מציע את מועמדותו ("שיטת הסניוריטי"), וזאת כדי למנוע סכסוכים בין השופטים, להפחית את התלות בחברי הרשות המחוקקת והמבצעת, ולמנוע פגיעה במעמד בית המשפט שעלולה להיווצר בגין העלאת טענות נגד המועמדים במסגרת ההשוואה ביניהם. התוצאה היא ששופט שבעת מינויו לבית המשפט העליון הוא צעיר יותר מכל שופטי העליון המכהנים צפוי להפוך, בסופו של דבר, לנשיא.

תיקון בחוק משנת 2007, ביוזמת שר המשפטים דניאל פרידמן, קצב את כהונת נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא, לתקופה מרבית של שבע שנים.

סעיף 13 לחוק בתי המשפט קובע כי כהונת שופט תסתיים בגיל 70. סעיף 15 לחוק בתי המשפט קובע כי בתום תקופת כהונתו מוקצבים לשופט שלושה חודשים נוספים כדי להשלים את פסקי הדין שהחל לכתוב לפני מועד יציאתו לגמלאות.

לפי תיקון בחוק משנת 2008, שיזם חבר הכנסת גדעון סער, שופטי בית המשפט העליון נבחרים על ידי רוב מיוחס של חברי הוועדה לבחירת שופטים – כלומר, לפחות שבעה מבין תשעת חברי הוועדה.

הרכב בית המשפט העליון[edit | edit source]

נשיאי בית המשפט העליון[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – נשיא בית המשפט העליון
 1. משה זמורה (14 בספטמבר 1948)
 2. יצחק אולשן (1 באוגוסט 1954)
 3. שמעון אגרנט (18 במרץ 1965)
 4. יואל זוסמן (8 בספטמבר 1976)
 5. משה לנדוי (5 במרץ 1980)
 6. יצחק כַהן (30 באפריל 1982)
 7. מאיר שמגר (27 בנובמבר 1983)
 8. אהרן ברק (13 באוגוסט 1995)
 9. דורית ביניש (14 בספטמבר 2006)
 10. אשר דן גרוניס (28 בפברואר 2012)
 11. מרים נאור (15 בינואר 2015)
 12. אסתר חיות (26 באוקטובר 2017)

ההרכב הנוכחי של בית המשפט העליון[edit | edit source]

תפקיד דיוקן שם

(שנת לידה)

תחילת הכהונה מועד פרישה צפוי תפקידים קודמים הערות
שנה עברית שנה לועזית תאריך עברי תאריך לועזי
נשיאה Icons8 flat add image.svg אסתר חיות

(1953)

ה'תשס"ד 2004 א' בחשוון ה'תשפ"ד 16 באוקטובר 2023 עורכת דין, שופטת מחוזית מכהנת כנשיאת ביהמ"ש העליון החל מ-26 באוקטובר 2017

חברת הוועדה לבחירת שופטים

משנה לנשיאה HANAN MELCER.jpg חנן מלצר

(1951)

ה'תשס"ז 2007 ל' בניסן ה'תשפ"א 12 באפריל 2021 עורך דין פרטי מכהן כמשנה לנשיאת בית המשפט העליון החל מ-30 באוקטובר 2017

מכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21

חבר הוועדה לבחירת שופטים.

שופט Neal Hendel.jpg ניל הנדל

(1952)

ה'תש"ע 2009 כ"ו בניסן ה'תשפ"ב 27 באפריל 2022 סגן נשיא בית משפט מחוזי מכהן כמ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21
שופט Uzi Vogelman (158313395).jpg עוזי פוגלמן

(1954)

ה'תש"ע 2009 ד' בתשרי ה'תשפ"ה 6 באוקטובר 2024 מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, שופט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2023
שופט ISAAC AMIT.jpg יצחק עמית

(1958)

ה'תש"ע 2009 ל' בתשרי ה'תשפ"ט 20 באוקטובר 2028 שופט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2024
שופט NOAM SOHLBERG.jpg נעם סולברג

(1962)

ה'תשע"ב 2012 ט' בשבט ה'תשצ"ב 22 בינואר 2032 שופט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2028
שופט URI SHOHAM.jpg אורי שהם

(1948)

ה'תשע"ב 2012 כ"ב באב ה'תשע"ח 3 באוגוסט 2018 הפרקליט הצבאי הראשי, שופט מחוזי
שופטת Icons8 flat add image.svg דפנה ברק-ארז

(1965)

ה'תשע"ב 2012 כ"א בטבת ה'תשצ"ה 2 בינואר 2035 דיקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב צפויה להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2032
שופט Menimazuz 2.jpg מני מזוז

(1955)

ה'תשע"ה 2014 ב' באייר ה'תשפ"ה 30 באפריל 2025 היועץ המשפטי לממשלה
שופטת Icons8 flat add image.svg ענת ברון

(1953)

ה'תשע"ה 2015 כ"ז בתשרי ה'תשפ"ד 12 באוקטובר 2023 שופטת מחוזית
שופט GEORGE KARRA.jpg ג'ורג' קרא

(1952)

ה'תשע"ז 2017 כ"ח באייר ה'תשפ"ב 29 במאי 2022 סגן נשיא בית משפט מחוזי
שופט DAVID MINTZ.jpg דוד מינץ

(1959)

ה'תשע"ז 2017 כ"ג באייר ה'תשפ"ט 8 במאי 2029 שופט מחוזי
שופט Yosef Elron.jpg יוסף אלרון

(1955)

ה'תשע"ח 2017 כ"ז באלול ה'תשפ"ה 20 בספטמבר 2025 נשיא בית משפט מחוזי
שופטת Icons8 flat add image.svg יעל וילנר

(1959)

ה'תשע"ח 2017 י"ג בתשרי ה'תש"ץ 22 בספטמבר 2029 שופטת מחוזית
שופט Ofer Grosskopf 2.jpg עופר גרוסקופף

(1969)

ה'תשע"ח 2018 כ"ד בתשרי ה'ת"ת 12 באוקטובר 2039 שופט מחוזי

סעיף 26 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984 קובע כי: "בבית המשפט העליון יהיו שופטים במספר שקבעה הכנסת בהחלטה." כיום מכהנים בבית המשפט העליון 15 שופטים.

ב-22 בפברואר 2018 בחרה הוועדה לבחירת שופטים בפרופסור אלכס שטיין ובשופט עופר גרוסקופף לכהן כשופטים בבית המשפט העליון. הם יבואו במקומם של השופטים יורם דנציגר ואורי שהם, הצפויים לפרוש במהלך שנת 2018.

כרשמים בבית המשפט העליון מכהנים הרשם גלעד לובינסקי והרשמת ליאת בנמלך. לכל שופט צוות ובו שני עוזרים משפטיים (בכיר וזוטר) - שניהם עורכי דין בהסמכתם, שני מתמחים לתקופה של שנה (כאשר לרוב החלפתם היא לסירוגין - אחד בכל חצי שנה) וכן מנהלת לשכה. לחלק מהשופטים מסייעים מתנדבים מחו"ל, שהם בדרך-כלל סטודנטים למשפטים במוסדות מובילים בארצות הברית ובאירופה המגיעים לישראל לתקופה קצובה.

שופטי בית המשפט העליון בעבר[edit | edit source]

שנת לידה שם תחילת כהונה בעליון סיום כהונתו תפקידים קודמים סיבת סיום
1888 משה זמורה 1948 1954 עורך דין פרטי, יו"ר בית הדין של ההסתדרות הציונית פרש עקב מחלה
1895 יצחק אולשן 1948 1965 עורך דין פרטי הגיע לגיל פרישה
1889 מנחם דונקלבלום 1948 1951 עורך דין פרטי נפטר
1903 שניאור זלמן חשין 1948 1959 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב נפטר
1889 שמחה אסף 1948 1953 פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים נפטר
1900 משה זילברג 1950 1970 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב הגיע לגיל פרישה
1906 שמעון אגרנט 1950 1976 נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה הגיע לגיל פרישה
1907 צבי ברנזון 1953 1977 עורך דין, תפקידים בשירות המדינה הגיע לגיל פרישה
1910 יואל זוסמן 1953 1980 שופט בבית המשפט המחוזי פרש עקב מחלה
1900 דוד גויטיין 1953 1961 עורך דין פרטי, שגריר נפטר
1912 משה לנדוי 1953 1982 שופט בית המשפט המחוזי בחיפה הגיע לגיל פרישה
1910 אלפרד ויתקון 1954 (החליף את זמורה) 1980 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים הגיע לגיל פרישה
1911 חיים כהן 1960 (החליף את חשין) 1981 היועץ המשפטי לממשלה הגיע לגיל פרישה
1907 אליהו מני 1962 (החליף את גויטיין) 1977 נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים הגיע לגיל פרישה
1910 בנימין הלוי 1963 (הגדלת מספר השופטים) 1969 שופט בבית המשפט המחוזי פרש
1905 יצחק קיסטר 1965 (החליף את אולשן) 1975 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב הגיע לגיל פרישה
1913 יצחק כהן 1970 (החליף את הלוי) 1983 הגיע לגיל פרישה
1908 משה עציוני 1971 (החליף את זילברג) 1978 נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה הגיע לגיל פרישה
1907 בן ציון שרשבסקי 1975 (החליף את קיסטר) 1977 נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים הגיע לגיל פרישה
1925 מאיר שמגר 1975 (הגדלת מספר השופטים) 1995 היועץ המשפטי לממשלה הגיע לגיל פרישה
1918 מרים בן-פורת 1977 (החליפה את אגרנט) 1988 נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים הגיעה לגיל פרישה
1910 שלמה אשר 1977 1980 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1923 מנחם אלון 1977 1993 פרופסור למשפט עברי הגיע לגיל פרישה
1910 דוד בכור 1978 1980 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1936 אהרן ברק 1978 2006 היועץ המשפטי לממשלה הגיע לגיל פרישה
1921 משה בייסקי 1979 1991 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1933 שלמה לוין 1980 2003 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1919 משה כהן 1981 1982 שופט בבית המשפט המחוזי נפטר
1914 יהודה כהן 1982 1984 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1925 דב לוין 1982 1995 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1927 גבריאל בך 1982 1997 פרקליט המדינה הגיע לגיל פרישה
1923 שושנה נתניהו 1982 1993 שופטת בבית המשפט המחוזי הגיעה לגיל פרישה
1919 אברהם חלימה 1984 (החליפו את יצחק ויהודה כהן) 1989 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1931 אליעזר גולדברג 1984 (החליפו את יצחק ויהודה כהן) 1998 שופט בבית המשפט המחוזי התמנה למבקר המדינה
1923 יעקב מלץ 1988 (החליף את בן-פורת) 1993 שופט בבית המשפט המחוזי, מבקר המדינה הגיע לגיל פרישה
1934 תיאודור אור 1989 (החליף את חלימה) 2004 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1935 אליהו מצא 1991 (החליף את בייסקי) 2005 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1936 מישאל חשין 1992 (הגדלת מספר השופטים) 2006 משנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך דין פרטי הגיע לגיל פרישה
1931 יצחק זמיר 1994 2001 היועץ המשפטי לממשלה הגיע לגיל פרישה
1934 דליה דורנר 1994 2004 שופטת בבית המשפט המחוזי הגיעה לגיל פרישה
1927 צבי טל 1994 1997 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1933 טובה שטרסברג-כהן 1994 2003 שופטת בבית המשפט המחוזי הגיעה לגיל פרישה
1930 יעקב קדמי 1994 2000 ראש אגף החקירות, שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1935 יעקב טירקל 1995 (החליף את דב לוין) 2005 נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע הגיע לגיל פרישה
1942 דורית ביניש 1995 (החליפה את שמגר) 2012 פרקליטת המדינה הגיעה לגיל פרישה
1933 יצחק אנגלרד 1997 (החליף את בך) 2003 פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים הגיע לגיל פרישה
1942 אליעזר ריבלין 2000 2012 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1941 אילה פרוקצ'יה 2001 2011 שופטת בבית המשפט המחוזי הגיעה לגיל פרישה
1941 אדמונד לוי 2001 2011 שופט צבאי, שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1944 עדנה ארבל 2004 2014 שופטת בבית המשפט המחוזי, פרקליטת המדינה הגיעה לגיל פרישה
1945 אשר דן גרוניס 2003 2015 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1952 צבי זילברטל 2012 2017 סגן נשיא בבית משפט מחוזי פרש
1947 אליקים רובינשטיין 2004 2017 מזכיר הממשלה, שופט בבית המשפט המחוזי, היועץ המשפטי לממשלה הגיע לגיל פרישה
1947 סלים ג'ובראן 2004 2017 שופט בבית המשפט המחוזי הגיע לגיל פרישה
1947 מרים נאור 2003 2017 סגן בכיר לפרקליט המדינה, שופטת מחוזי,
סגנית נשיא לבית משפט לעניינים מנהליים, המשנה לנשיא בית המשפט העליון
הגיעה לגיל פרישה
1953 יורם דנציגר 2007 2018 עורך דין פרטי, מרצה למשפטים פרש

שופטים שכיהנו במינוי זמני בבית המשפט העליון[15][edit | edit source]

שנת לידה שם תחילת כהונה בעליון סיום כהונה זמנית תפקידים קודמים מינוי קבע
1906 שמעון אגרנט 1948 1950 נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה מונה במינוי קבע מיד אחר סיום המינוי הזמני
1900 משה זילברג 1948 1950 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב מונה במינוי קבע מיד אחר סיום המינוי הזמני
1908 צבי עלי בקר 1950 1952 משנה ליועץ המשפטי לממשלה ושופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לא מונה במינוי קבע
1905 בנימין זהר[16] 1951 1952 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים ובחיפה לא מונה במינוי קבע
1910 יואל זוסמן 1951 1953 שופט בבית המשפט המחוזי כיהן שנתיים במינוי זמני ומייד אחר כך מונה במינוי קבע
1912 משה לנדוי 1951 1953 שופט בית המשפט המחוזי בחיפה כיהן שנתיים במינוי זמני ומייד אחר כך מונה במינוי קבע
1904 ישראל לוין 1951 1952 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1910 אלפרד ויתקון 1951 1952 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר כשנתיים מונה במינוי קבע
1907 בן ציון שרשבסקי 1951 1952 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר 23 שנה מונה במינוי קבע
1909 זאב צלנטר 1952 1953 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1910 בנימין הלוי 1952 1953 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר 10 שנים מונה במינוי קבע
1913 בנימין כהן[17] 1966 1966 שופט בבית המשפט המחוזי לא מונה במינוי קבע
1908 משה עציוני 1966 1967 נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה לאחר שלוש שנים מונה במינוי קבע
1913 יצחק כהן 1967 1970 כיהן מספר קדנציות במינוי זמני שבסיומן מונה במינוי קבע
1910 שלמה אשר 1974 1975 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר שנתיים מונה במינוי קבע
1921 משה בייסקי 1975 1976 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר 3 שנים מונה במינוי קבע
1918 מרים בן-פורת 1976 1977 נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים מונתה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1910 דוד בכור 1977 1978 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1933 שלמה לוין 1977 1978 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר שנתיים מונה במינוי קבע
1935 יעקב טירקל 1980 1981 שופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע שימש בכהונה זמנית נוספת בין 1983 - 1984 ולאחר 10 שנים מונה במינוי קבע
1926 הדסה בן-עתו 1980 1981 שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונתה במינוי קבע
1925 דב לוין 1981 1982 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1913 יצחק שמשון שילה[18] 1981 1982 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1914 יהודה כהן 1981 1982 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1923 שושנה נתניהו 1981 1982 שופטת בבית המשפט המחוזי מונתה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1923 אלישע שינבוים 1982 1982 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1919 אברהם חלימה 1982 1983 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר שנה מונה במינוי קבע
1934 תיאודור אור 1982 1983 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר 6 שנים מונה במינוי קבע
1931 אליעזר גולדברג 1983 1984 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1919 חנה אבנור 1983 1983 שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונתה במינוי קבע
יהודה וייס 1984 1984 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לא מונה במינוי קבע
1933 טובה שטרסברג-כהן 1984 1984 שופטת בבית המשפט המחוזי לאחר 10 שנים מונתה במינוי קבע
1925 מרדכי בן דרור 1985 1985 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1923 יעקב מלץ 1986 1987 שופט בבית המשפט המחוזי מייד לאחר המינוי הזמני מונה למבקר המדינה ושנה לאחר מכן מונה במינוי קבע
1926 אליהו וינוגרד 1987 1987 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1925 שולמית ולנשטיין 1988 1989 שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונתה במינוי קבע
1929 חנוך אריאל 1988 1989 שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה לא מונה במינוי קבע אך 10 שנים אחר כך ב-1998 מונה שוב לכהונה זמנית עד 1999
1929 שאול אלוני 1989 1990 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1935 אליהו מצא 1989 1990 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר שנה מונה במינוי קבע
1930 יעקב קדמי 1989 1989 שופט בבית המשפט המחוזי לאחר חצי שנה מונה למנהל בתי המשפט. החל משנת 1994 מונה במינוי קבע
1942 מיכאל בן יאיר 1990 1990 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לא מונה במינוי קבע
1927 צבי טל 1993 1994 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1934 דליה דורנר 1993 1994 שופטת בבית המשפט המחוזי מונתה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1936 יוסף גולדברג[19] 1997 1998 שופט בבית המשפט המחוזי לא מונה במינוי קבע
1951 יוסף אלון 2007 2008 שופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע לא מונה במינוי קבע
1931 מנחם אילן 1998 1999 נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונה במינוי קבע
1932 עבד א-רחמן זועבי 1999 1999 סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת לא מונה במינוי קבע
1942 אליעזר ריבלין 1999 2000 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1941 אילה פרוקצ'יה 2000 2001 שופטת בבית המשפט המחוזי מונתה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1941 אדמונד לוי 2000 2001 שופט צבאי, שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1948 מרים נאור 2001 2002 שופטת בבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר כשנה מסיום הכהונה הזמנית מונתה במינוי קבע
1945 אשר דן גרוניס 2002 2003 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1946 דבורה ברלינר 2006 2007 סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לא מונתה במינוי קבע
1947 סלים ג'ובראן 2003 2004 שופט בבית המשפט המחוזי מונה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1953 אסתר חיות 2003 2004 שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב מונתה במינוי קבע מייד לאחר סיום המינוי הזמני
1942 יהונתן עדיאל 2004 2005 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לא מונה במינוי קבע
1948 דוד חשין 2006 2007 שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים לא מונה במינוי קבע
1954 עוזי פוגלמן 2007 2008 שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב לאחר שנה מונה במינוי קבע

הדמוגרפיה של בית המשפט העליון[edit | edit source]

להרכבו של בית המשפט העליון נודעת לא רק משמעות משפטית, אלא גם משמעות ציבורית וחברתית, משום חשיבות הנושאים הנדונים בבית המשפט ובגלל עקרון התקדים. לפי גישת הריאליזם המשפטי, ביושבו על כס השיפוט, מביא אתו השופט לא רק את כישוריו המשפטיים, אלא גם את השקפת עולמו. על כן, לפי גישה זו, יש חשיבות לניתוח דמוגרפי של בית המשפט העליון.

עם הקמתו בשנת 1948 היה בית המשפט העליון מורכב משופטים גברים יהודים אשכנזים בלבד, שאחד מהם דתי. כעבור 14 שנה מונה שופט ספרדי ראשון, אליהו מני. בהרכב הנוכחי (נכון לאוגוסט 2017) נכללים 11 שופטים ממוצא אשכנזי, שני שופטים ממוצא מזרחי ושופט אחד ערבי.

אישה ראשונה, מרים בן-פורת, מונתה לבית המשפט העליון בשנת 1977, 29 שנים לאחר הקמתו, ובשנת 1982 הצטרפה אליה שושנה נתניהו. לאחר פרישתה של נתניהו בשנת 1993 שב בית המשפט העליון להיות ללא ייצוג נשי, אולם בשנת 1994 מונו שתי שופטות חדשות - דליה דורנר וטובה שטרסברג כהן. לאחר מינוין של דורית ביניש (1995) ואילה פרוקצ'יה (2001) הגיע מספר השופטות המכהנות לארבע. בשנים 20032004 פרשו שטרסברג כהן ודורנר, ותחתיהן מונו מרים נאור, עדנה ארבל ואסתר חיות, כך שבין השנים 2004 - 2011 כיהנו בבית המשפט העליון חמש שופטות. בשנת 2011 פרשה פרוקצ'יה, בשנת 2012 פרשה ביניש, באותה השנה מונתה דפנה ברק-ארז. בשנת 2014 פרשה ארבל וב-2015 מונתה ענת ברון. בשנת 2017 פרשה נאור ומונתה יעל וילנר.

כיום, אם כן, מכהנות ארבע שופטות בבית המשפט העליון: אסתר חיות, דפנה ברק-ארז, ענת ברון ויעל וילנר. הגידול במספר הנשים משקף לא רק את השינוי במעמד האישה, אלא גם את הגידול המשמעותי במספר הנשים במערכת המשפטית, בפרט בשירות המדינה. כהונה ראשונה של אישה בתפקיד נשיאת בית המשפט העליון החלה בספטמבר 2006, לאחר פרישתו של נשיא בית-המשפט העליון אהרן ברק. במועד זה התמנתה לתפקיד דורית ביניש שהייתה השופטת הוותיקה ביותר בבית-המשפט העליון באותה עת.

בשנת 2004 מונה לראשונה שופט ערבי, סלים ג'ובראן, למינוי של קבע בבית המשפט העליון (השופט ג'ובראן השתתף בהרכבו של בית המשפט העליון גם קודם לכן, במינוי זמני. לפני כן כיהן במינוי זמני גם השופט הערבי עבד א-רחמן זועבי).

כיום מכהנים בבית המשפט העליון ארבעה שופטים דתיים: ניל הנדל, נעם סולברג, דוד מינץ ויעל וילנר.

מעמדו הציבורי של בית המשפט העליון[edit | edit source]

תקדימים אחדים של בית המשפט העליון עוררו מחלוקת בקהילה המשפטית, ולעיתים הביאה פסיקה, שלא מצאה חן בעיני המחוקק, לתיקונו של החוק. דוגמאות:

 • פסק דין אפרופים, שניתן בשנת 1995 ושינה את ההלכה הנוהגת בפרשנות החוזה. מבקריו של פסק הדין טענו שהוא פוגע בעקרונות של ודאות מסחרית ומשפטית בהקשר לפרשנות חוזים. בינואר 2011 התקבל בכנסת תיקון לחוק החוזים שנועד לשנות את הלכת אפרופים ולהגביר את הוודאות המשפטית, אולם עד שבית המשפט יפסוק בעניין זה, קשה להעריך אם מטרה זו הושגה.
 • פסק דין ורד פרי, שניתן בשנת 2009, הביא להכרה בהוצאות של אם עובדת להשגחה על ילדיה. תוצאת הפסיקה לא הייתה לרוחה של רשות המסים בישראל, לא רק בשל השפעתה הישירה על גביית מס הכנסה מהורים עובדים (להערכת האוצר התרת הוצאות השגחה על ילדים כרוכה באובדן הכנסות ממסים בסך 2.5 מיליארד ש"ח), אלא גם בהשפעתה על הכרה בהוצאות נוספות בעלות אופי דומה (כגון הוצאות נסיעה למקום העבודה וחזרה). עקב כך תוקנה פקודת מס הכנסה, ונקבע בה במפורש שהוצאה כזו לא תוכר.

חשיבותו של בית המשפט העליון בהוויה הציבורית בישראל רבה. לפי הסקרים נמצא אמון הציבור בבית המשפט העליון בשחיקה מתמדת. לפי סקר "המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה" שנערך בשנת 2008 ירד האמון בבית המשפט מתחת ל-50%.[20] לפי סקר "מדד שלטון החוק" שערך הפרופסור אריה רטנר, אמון הציבור בבית המשפט העליון ירד מאמון של 80% בשנת 2000 ל-60% בשנת 2014 ול-49% בשנת 2017.[21]

לפתחו של בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, מגיעות פעמים רבות עתירות בעלות משמעות פוליטית, העוסקות בנושאים השנויים במחלוקת בציבור. על פסיקתו של בג"ץ בעתירות כאלה נמתחת ביקורת הן מהמתנגדים לעצם התערבותו בנושאים אלו, הן על ידי מי שהפסיקה אינה לרוחו.

בשנת 2011, במסגרת דיון בכנסת בחוקים שנועדו לשנות את פני בית המשפט העליון, מתח השר עוזי לנדאו ביקורת חריפה על בית המשפט העליון: "אין בהרכב שופטי בית המשפט העליון פלורליזם, אלא יש בו אליטיסטיות אשכנזית. הוא שמאלני, פוליטי, מנותק מיהדות ולעיתים מהמציאות ומרשה לעצמו לפלוש לתחומים לא לו".[22] בנאום יוצא דופן שנשאת נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, כשבועיים לאחר מכן, אמרה כי "משך מספר שנים מתנהל מסע התופס תאוצה משנה לשנה, במטרה להחליש את מערכת המשפט ובראשה בית המשפט העליון. זהו מסע של דה-לגיטימציה שבראשו עומדים מספר פוליטיקאים, חברי כנסת ואף שרי ממשלה, שמנצלים את חסינותם ומוסרים לציבור הרחב מידע מוטעה ומטעה שהידרדר להסתה המופנית נגד בית המשפט, נגד חבר שופטיו ונגד עבודתו השיפוטית".[23]

בקרב חלק מחוגי הימין ישנה תחושה כי בית המשפט העליון מקדם אידאולוגיה שמאלנית וכי מבחינה פוליטית חסר בו ייצוג מאוזן של חלקי העם. למשל, כתב מעריב לשעבר מנחם רהט כתב: "באמצעות מערכת משפטית אליטיסטית, שאיש לא בחר בה, והמשכפלת עצמה בשיטת חבר מביא חבר, מצליח השמאל הקיצוני להכניע את הדמוקרטיה".[24] גם ח"כ יריב לוין מתח פעמים רבות ביקורת חריפה על החלטות בית המשפט העליון ועל הליך המינויים של שופטיו. מנגד, חלק מחוגי השמאל סבורים שבית המשפט העליון מאמץ יותר מדי את עמדות מערכת הביטחון, וכך למשל טען עורך הדין מיכאל ספרד: "בג"ץ הכשיר כל פרקטיקה, כל מדיניות, ב-99% מהמקרים צה"ל קיבל את מה שביקש... להבנתי, בג"ץ הוא אחת הרגליים המרכזיות שעליהן עומד הכיבוש".[25]

אישי ציבור חרדים נמנעים באופן מסורתי מלעתור לבית המשפט העליון נגד עוולות הפוגעות בציבור החרדי, בשל אי הכרה בסמכותו של בית המשפט (המבוססת על תפיסה שהסמכות העליונה היא הלכתית ולא אזרחית-ממלכתית[דרוש מקור]) ועקב חוסר אמון בבית המשפט. אפילו במרבית העתירות בנושאי חרדים (שהגישו גורמים לא חרדים), נמנעו אישי ציבור מלהציג את תשובתם בפני בית המשפט, ומתוך הנחה ש"המשחק מכור מראש".[26]

קביעת הרכבי השופטים בדיונים בבית המשפט העליון[edit | edit source]

רוב הדיונים בבית המשפט מתקיימים לפני הרכב של שלושה שופטים. צווי מניעה זמניים (בערעורים), עיכוב ביצוע פסקי דין, מעצרים, וצווי ביניים של בית המשפט בשבתו כבג"ץ, ניתנים על ידי שופט יחיד. במקרים מסוימים, רשאי הרכב השופטים הדן בתיק להחליט על הרחבת ההרכב. גם לנשיא בית המשפט סמכות להרחיב את ההרכב. בדיון נוסף ההרכב יהיה של חמישה שופטים לפחות. ככל שהנושא הנדון חדש ועקרוני יותר, ההרכב רחב יותר. בכל מקרה, ההרכב יכיל מספר אי-זוגי של שופטים.

על פי חוק בתי המשפט, הרכב השופטים נקבע על פי החלטת נשיא בית המשפט העליון. עם זאת, בדרך כלל הרכב השופטים שיושבים בדיון נקבע בידי מזכירות בית המשפט באופן אקראי ולפי יומן בית המשפט [דרוש מקור]. לפי עדותה של נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור בנאומה בכנס לשכת עורכי הדין, תיקים רגישים מועברים על ידי צוות היומן ללשכת הנשיאה שמעבירה הנחייה שקובעת את זהותו ראש ההרכב שישב בדין; יתרה מכך, בתיקים שבהם נערך דיון נוסף ההרכבים נקבעים באופן בלעדי על ידי הנשיאה, ולפי עדותה היא בוחרת אותם בדרך כלל משיקולי ותק ואילוצי לוח זמנים.[27] התוצאה מהדברים היא שנשיא בית המשפט יכול לקבוע ששופט מסוים לא ישב בתיק ספציפי גם בלי לתת הנחיה מפורשת וזאת על ידי קביעת ראש הרכב עם ותק נמוך יותר. בנוסף, כיוון שלנשיא בית המשפט העליון יש סמכות להרחיב את המותב או לאשר קיומו של דיון נוסף, בפועל יש לו השפעה רבה על הפסיקה בכלל ההרכבים בבית המשפט העליון.

נעמי לוויצקי בספרה "העליונים" טענה שהנשיאה מרים נאור ניהלה ויכוח סוער עם השופט מני מזוז שהתנגד להריסת בתי מחבלים, שלאחריו חדל מזוז להיות משובץ בהרכבים העוסקים בסוגיה זו, על אף שעד לוויכוח עם נאור ישב מזוז בעתירות בעניין הריסות בתים כמעט ארבע פעמים בחודש[28] אם כי נאור והשופטת אסתר חיות הכחישו שתיהן את הטענות.[29]

מעת לעת נשמעות טענות על כך שנשיא בית המשפט מעורב בקביעת ההרכבים. הדבר מעלה ביקורת על מתן כוח מופרז בידי נשיא בית המשפט העליון:

הרכב השופטים הוא עניין חשוב ביותר, במיוחד כשמדובר בשאלות ציבוריות עקרוניות. הנוהג אצלינו הוא שנשיא ביהמ"ש העליון קובע מי ישב בדין. כוחו של אדם אחד, עם כל הכבוד למעמדו, גדול ביותר. לעיתים קרובות הבחירה בהרכב השופטים יכולה לחרוץ את גורל העתירה או העירעור. קביעה סוביקטיבית, הנוטה להעדיף שופט פלוני על שופט אלמוני, אינה עולה, לדעתי, בקנה אחד עם האובייקטיביות הדרושה בהכרעת סכסוכים. באירופה נוהג זה של בחירה אישית של הרכב שופטים אינו קיים. שם מקפידים שחלוקת התיקים תהיה אקראית, והרכב השופטים נקבע קודם שיודעים באיזה משפט יישבו.

שמואל שילה, "הארץ" 29 במרץ 1996

בניין בית המשפט העליון[edit | edit source]

מבנה בית המשפט העליון בקריית הממשלה
Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – בניין בית המשפט העליון

בית המשפט העליון שוכן בגבעת רם שבירושלים, במבנה שהוקם בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, בתכנונם של האדריכלים עדה כרמי-מלמד ואחיה רם כרמי שזכו בו בתחרות אדריכלים בשנת 1986. עד להקמת בניין זה, שכן בית המשפט במשך עשרות שנים בבניין ותיק במגרש הרוסים שבעיר. קרן יד הנדיב הציעה לממן בניין חדש בקריית הממשלה, כדי להשלים את "המשולש הדמוקרטי" בגבעה: הרשות המחוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בית המשפט העליון); וכן בשל הרצון לשכן את הגוף השיפוטי הגבוה ביותר במדינת ישראל במבנה שהוקם במיוחד לצורך מטרותיו (המבנה במגרש הרוסים שימש בעברו כאכסניית צליינים נוצרים).

הבניין הושלם ונחנך בשנת 1992. חמשת אולמות המשפט, השונים זה מזה בגודלם בהתאם לצרכים, מתאפיינים בעיצוב זהה ובשימוש רב באור שמש טבעי. המבנה כולל גם את לשכות השופטים, 'חצר הקשתות', הספרייה וחלון פנורמי המשקיף לעבר העיר.

ראו גם[edit | edit source]

לקריאה נוספת[edit | edit source]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]


הערות שוליים[edit | edit source]

 1. ^ שופטי ביהמ"ש העליון
 2. ^ פעילות בית המשפט העליון בשנים 2000–2012, עמ' 25
 3. ^ הממשלה תציע הגדלת מספר שופטי ביה"מ העליון ל-11, דבר, 1 בדצמבר 1958
 4. ^ הממשלה תציע להגדיל מספר שופטי ביה"מ העליון ל-10, דבר, 14 בינואר 1963
 5. ^ ועדת החוקה, חוק ומשפט המליצה להגדיל מספר השופטים העליונים, דבר, 7 במרץ 1963
 6. ^ עיין ערך מערכת המשפט בתקופת המנדט הבריטי
 7. ^ מועצת המדינה אישרה הרכב בית המשפט העליון, דבר, 23 ביולי 1948
 8. ^ בית הדין העליון לישראל נפתח בירושלים, דבר, 15 בספטמבר 1948
 9. ^ עו"ד יחיאל גוטמן, ‏ספר שופטים: כך מונו חברי בית המשפט העליון בראשית המדינה, באתר מעריב השבוע, 10 באפריל 2015
 10. ^ נתן ברון, בית המשפט העליון חוגג 65: מבט על הימים הראשונים, באתר מידה, 17 בספטמבר 2013
 11. ^ אליקים רובינשטיין, שופטי ארץ, 1980, עמ' 63
 12. ^ ביה"ד העליון לנתניה?, מעריב, 16 באוגוסט 1948
 13. ^ דרישה להעביר ביה"ד העליון לירושלים, על המשמר, 12 באוגוסט 1948
  ביום א' תחליט הממשלה על הרכבת המועצה הירושלמית, דבר, 6 באוגוסט 1948
  נפתח בית דין מחוזי בירושלים, דבר, 10 באוגוסט 1948
 14. ^ הוחזרה עטרה ליושנה, מעריב, 8 בספטמבר 1948
 15. ^ עלי זלצברגר, מינויים בפועל בבית־המשפט העליון ועצמאות שיפוטית, חלק גדול מהנתונים מקורו כאן, הנתונים עברו השוואה מול מקורות נוספים ונוספו שופטים שמונו לאחר פרסום מאמר זה
 16. ^ שופט בנימין זהר ז"ל, באתר הרשות השופטת
 17. ^ השופט בנימין כהן ז"ל, באתר הרשות השופטת
 18. ^ השופט יצחק שמשון שילה ז"ל, באתר הרשות השופטת
 19. ^ השופט יוסף גולדברג, באתר הרשות השופטת
 20. ^ תומר זרחין, סקר: ירידה באמון שהציבור מביע במוסדות השלטון, באתר הארץ, 8 באפריל 2008
 21. ^ נעה שפיגל, סקר: ירידה באמון הציבור בבית המשפט ובמשטרה, באתר הארץ, 21 במאי 2017
 22. ^ מורן אזולאי, "חוקי בית המשפט" אושרו; נתניהו וברק ברחו, באתר ynet, 14 בנובמבר 2011
 23. ^ חדשות 2 |, ‏ביניש: "מתנהל מסע הסתה נגד בית המשפט העליון", באתר ‏mako‏‏, ‏1 בדצמבר 2011‏
 24. ^ מנחם רהט, היעד: העליון, באתר ערוץ 7, 27 באוגוסט 2014
 25. ^ אבישי מתיה, ‏"בג"ץ הוא אחת הרגליים המרכזיות שעליהן עומד הכיבוש", באתר גלובס, 11 ביוני 2010
 26. ^ חיים זיכרמן, שחור כחול-לבן - מסע אל תוך החברה החרדית בישראל, ידיעות ספרים, 2014, עמ' 328.
 27. ^ מרים נאור, ההרכבים נקבעים באופן אקראי, באתר חדשות מחלקה ראשונה (News1)‏, 22 במאי 2017
 28. ^ רויטל חובלשקד על ההתנגדות לחיות כנשיאת העליון: היא תמכה באיחוד משפחות פלסטינים, באתר הארץ, 9 ביוני 2017
 29. ^ יהודה יפרח, נשיאת מבחן: האם שופטת העליון אסתר חיות עומדת לחולל מהפכה?, באתר nrg
 30. ^ הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושִברה, באתר של דניאל פרידמןערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +4811 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png