בהדי הוצא לקי כרבא

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search


שגיאות פרמטריות בתבנית:סוגיה

פרמטרים [ שם הסוגיה ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

בהדי הוצא לקי כרבא
(מקורות עיקריים)
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא, דף צ"ב, עמוד א'

בהדי הוצא לקי כרבא (תרגום מארמית: אגב הקוץ לוקה הכרוב) הוא ביטוי חז"לי בלשון ארמית שמקורו בגמרא, במסכת בבא קמא[1] ומשמעו מצב שבו אדם נפגע רק בשל העובדה שהוא גר או נמצא בסמיכות לאדם רשע, אף שלא היה ראוי מצד עצמו לאותו הנזק שהגיע אליו, בדיוק באותו האופן שבו כאשר באים לעקור קוץ הגדל בסמיכות לכרוב ייעקר הכרוב עמו[2].

מקור[edit | edit source]

בגמרא מבואר שכבר בזמנם היה הפתגם רווח, ומביאה מחלוקת אמוראים מאיזה פסוק הוא נלמד.

לפי רבה בר מרי, לומדים מהפסוק בירמיה:

לָמָּה תָרִיבוּ אֵלָי כֻּלְּכֶם פְּשַׁעְתֶּם בִּי נְאֻם ה'

ספר ירמיה, פרק ב', פסוק כ"ט

והנה התוכחה נאמרה לא רק לפושעים אלא לכולם.

על פי רבא לומדים מהפסוק בספר שמות:

עַד אָנָה מֵאַנְתֶּם לִשְׁמר מִצְוֹתַי וְתוֹרתָי

את הפסוק אומר ה' למשה והקב"ה מכליל את משה עם החוטאים בתוכחתו.

משמעות הביטוי[edit | edit source]

הביטוי, במרבית שימושיו, בעל משמעות דומה לשל הביטוי השגור "רע לרשע רע לשכנו" [3]. והוא בעל משמעות מוסרית שעל אדם לא רק לדאוג לעצמו למידותיו ומצוותיו אלא אף עליו להימנע ככל שניתן מהימצאות בסמיכות לרשעים כמאמר חז"ל כאשר שאל רבי יוחנן בן זכאי את חמשת תלמידיו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם[4] ענה רבי יוסי הכהן שכן טוב, ולהיפך הדרך הרעה שירחק ממנה האדם זהו שכן רע.

פירושים נוספים[edit | edit source]

הבן יהוידע פירש שהרשע נמשל לקוץ, שאין הנאה ממנו אלא בעת שרפתו, כך הרשע מיתתו הנאה לו והנאה לעולם. ומאידך את הצדיק המשיל ל"כרבא", לשון נער, כמו שאמרו על שאול "בן שנה שאול במלכו", כבן שנה שלא טעם טעם חטא[5].

ביאור נוסף הובא בספר צדקת הצדיק, על פי המבואר בספר הזהר[6] שהקב"ה מוריד דינים לעולם רק בהסכמת הצדיק. אם כן, יש לו חלק ואשמה באותו הדין שירד לעולם ועל כך הוא נענש תחילה מאותו הדין[7].

הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ דף צב', עמוד א
  2. ^ בלשון פירוש רש"י על המקום: "קוץ הגדל אצל הכרוב כשבא לעקרו פעמים שנעקר הכרוב עמו ונמצא לוקה בשבילו כלומר שכיני רשע לוקין עמו"
  3. ^ משנהמסכת נגעים, ‏פרק י"ב, משנה ו'
  4. ^ משנהמסכת אבות, ‏פרק ב', משנה ט'
  5. ^ כמבואר בתלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כ"ב, עמוד ב'
  6. ^ דף קמב ב[דרושה הבהרה].
  7. ^ והרב מביא שם שרק המשיח בעל צדקות כזו שלא ינזק כלל מהדינים היורדים לעולם.

NivdakVeushar.png