אנציקלופדיה:אולם דיונים/הצבעות/מניעת יצירת ערכים במרחב הראשי

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


<אנציקלופדיה:אולם דיונים

  • תאריך תחילת ההצבעה: 11:38, 28 ביולי 2019 (IDT)
  • תאריך סיום ההצבעה: 11:37, 4 באוגוסט 2019 (IDT)

הקדמה

בכדי לשמור על איכות הערכים באנציקלופדיה בתקופה הראשונה בה הקהילה צעירה וקטנה, הועלה רעיון באולם הדיונים לפיו כל ערך ייווצר תחילה בטיוטה, ולפני העברתו למרחב הערכים תידרש הסכמה של לפחות שני עורכים בעלי זכות הצבעה מלבד כותב הערך. מדיניות זו תיקבע מראש לזמן מוגבל לתוקף של שישה חודשים, ולאחר מכן יהיה ניתן לשקול אם להאריכה.

דיונים קודמים

המשך הדיון

פתחתי את ההצבעה, בהמשך להצעת דוד באולם הדיונים. גילוי נאות: בנוסח ההצעה המקורית היה סעיף נוסף, ולפיו אם יהיו שני תומכים ומולם 3 מתנגדים הדף לא יעבור למרחב, כלומר יידרש גם רוב בעד העברת הדף. אני אישית התנגדתי לרעיון זה, שכן כל מטרת ההצעה היא בכדי לשמר על רמת ערכים ראויה, ואם יש שני תומכים בערך מסתבר שהוא כתוב בצורה תקינה. אם מאן-דהו מעוניין להביא להצבעה את העניין הנ"ל ניתן לפתוח דף הצבעה ייעודי לזה. גורשיחה • כ"ה בתמוז ה'תשע"ט • 11:38, 28 ביולי 2019 (IDT)

אין בכך תרומה כלשהיא לרמת הערכים. יש בכך תרומה רק לרמת הבירוקרטיה שאולי תמנע כתיבת ערכים. כל ערך שיש עליו עוררין ניתן למחוק, לערוך וכו' כפי הנהלים שיש בויקיפדיה. כאשר ממציאים את הגלגל ממציאים מחדש את התקלות שיש לתקן בהמשך. פונקציאנירן (שיחה) 11:58, 28 ביולי 2019 (IDT)
אין לי זכות הצבעה (כנראה), אז אכתוב כאן את דעתי: רעיון מצויין. המעלה העיקרית להצעה זו היא, שבשלב זה שאין הרבה עורכים באנצ' ומצד שני יש ייבוא אדיר של ערכים, הערכים החדשים והבוסריים (בהרבה מן המקרים) - ייבלעו ולא יעברו באמת את הביקורת הנצרכת ואת התוספות שבדרך כלל מביאים עורכים נוספים מלבד כותב הערך. מצולות ים (שיחה) 13:23, 28 ביולי 2019 (IDT)
אני מבין שבהצעה הנוכחית די בכך שעוד אחד מן העורכים יכשיר את העברת הערך (מלבד יוצרו) על מנת לאפשר זאת באופן חוקי. אם כן, נראה לי כי זה הופך לחוכא ואטלולא. ככל שעובר הזמן ומתרבים העורכים, קל למצוא חבר אחד נאמן שיסייע לי כשאצטרך, ואני אסייע לו, בבחינת מפרכסות זא"ז. גם מאה לא יוכלו מול שנינו. יהונתן (שיחה) 21:50, 28 ביולי 2019 (IDT)
כתבתי: "לפני העברתו למרחב הערכים תידרש הסכמה של לפחות שני עורכים בעלי זכות הצבעה מלבד כותב הערך". גורשיחה • כ"ו בתמוז ה'תשע"ט • 23:45, 28 ביולי 2019 (IDT)
מצולות ים מדייק בדבריו לגבי מטרת הנוהל וחשיבותו, וייתכן שכדברי יהונתן יש מקום דוקא להחמיר יותר. לגבי זכות ההצבעה ר' שיחת אנציקלופדיה:הצבעה בפתיח לגבי שינוי נוהל זכות ההצבעה לקביעת מדיניות בסיס לאתר. התרשתאשיחה • כ"ז בתמוז ה'תשע"ט • 12:01, 30 ביולי 2019 (IDT)
  • אני לא חושב שההצבעה הנ"ל בנויה כמו שצריך. זו שאלה יותר מורכבת מאשר כן או לא. אולי כדאי להגביל את זה בהתאם להרשאות, למשל, או לקצוב את זה בזמן. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ה בתמוז ה'תשע"ט 13:59, 28 ביולי 2019 (IDT)
ההצבעה כאן היא לזמן קצוב של 6 חודשים, כפי שנכתב למעלה. גורשיחה • כ"ו בתמוז ה'תשע"ט • 23:45, 28 ביולי 2019 (IDT)
אני נוטה להסכים עם זכריהו חסרים כאן כמה פרטים, היה ראוי לבצע הצבעה זו בשני חלקים: האחד - האם להגביל יצירת ערכים ישירות במרחב הערכים (כן/לא), השני - איך להגביל / הסכמה של כמה עורכים נדרשת להעברת ערך חדש ממרחב טיוטה למרחב הערכים (שולצה/חציון). וייתכן שגם הצבעה שלישית לגבי תוקף הצבעה (האם למספר חדשים קצובים, או עד להגעה לX בדוקי עריכות/מנטרים פעילים). התרשתאשיחה • כ"ז בתמוז ה'תשע"ט • 12:04, 30 ביולי 2019 (IDT)
התרשתא - מה אתה מציע כעת? ניתן לתקן את ההצבעה ולקבוע כי מחליטים כעת על מניעת כתיבת ערכים במרחב הערכים לזמן של 6 חודשים, ובשלב שני נקבע הסכמת כמה צריך כדי להעבירו. דעתכם? גורשיחה • כ"ח בתמוז ה'תשע"ט • 22:21, 30 ביולי 2019 (IDT)
מאחר וכבר החלה ההצבעה, כדאי לסיים אותה כפי שהיא, ובמקביל לפתוח הצבעה על שאר הסעיפים שציין התרשתא. יהונתן (שיחה) 08:50, 31 ביולי 2019 (IDT)
יש להבהיר שהצבעה נוספת לקביעת הסעיפים המדויקים של ההחלטה לא תחשב כשינוי מדיניות קיימת, למרות שהחלטה שתתקבל פה (אם תתקבל) מנוסחת בסתם. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ח בתמוז ה'תשע"ט 10:56, 31 ביולי 2019 (IDT)

הצבעה

זכות הצבעה ישנה למשתמשים שנרשמו לפחות 30 ימים לפני פתיחת ההצבעה, ביצעו לפחות 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (כלומר עריכות דפי שיחה, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות) ואינם עורכים בתשלום.

אין להצביע לפני פתיחת ההצבעה ואין לפתוח את ההצבעה עד אשר חלפו 72 שעות מהצגת טיעוני הצדדים. בהתאם לאנציקלופדיה:מלחמת עריכה אין להוסיף או לגרוע מאופציות ההצבעה שסוכמו על ידי הצדדים ללא הסכמתם, אלא אם כן הבורר אישר את השינוי.

בעד

  1. גורשיחה • כ"ה בתמוז ה'תשע"ט • 11:42, 28 ביולי 2019 (IDT)
  2. איש גלילישיחה • כ"ה בתמוז ה'תשע"ט • 12:09, 28 ביולי 2019 (IDT)
  3. יהונתן (שיחה) 21:51, 28 ביולי 2019 (IDT)
  4. התרשתאשיחה • כ"ז בתמוז ה'תשע"ט • 11:57, 30 ביולי 2019 (IDT)
  5. דוד (שיחה) 09:10, 31 ביולי 2019 (IDT)

נגד

  1. פונקציאנירן (שיחה) 11:55, 28 ביולי 2019 (IDT)

תוצאות

3D png Judges Gavel.png ברוב של 5 תומכים מול מתנגד אחד הוחלט כי יש ליצור ערכים חדשים אך ורק במרחב טיוטה, ולצורך העברה למרחב הערכים תידרש הסכמה בדף השיחה. ההחלטה תקפה ל-6 חודשים, עד ראש חודש שבט (בו הואיל משה באר את התורה) תש"פ. ההחלטה תתווסף בדף אנציקלופדיה:יצירת ערכים. גור - שיחה